Zawartość

Proces certyfikacji

Każda Organizacja (producent, upoważniony przedstawiciel, importer, dystrybutor) może wystąpić do PKN lub upoważnionej przez Prezesa PKN Jednostki Certyfikującej Wyroby o przeprowadzenie oceny przedmiotu certyfikacji, dla którego zostały określone wymagania w jednej lub więcej Polskich Normach.

UWAGA:
Przedmiotem certyfikacji może być przedmiot materialny lub materiał przetworzony, usługa, wytwór intelektualny, system zarządzania.

Dostęp do systemu certyfikacji prowadzonego przez PKN jest otwarty dla wszystkich Organizacji, które są nim zainteresowane. Dotyczy to zarówno Organizacji zainteresowanych certyfikacją swoich wyrobów jak i Jednostek Certyfikujących Wyroby zainteresowanych uzyskaniem upoważnienia Prezesa PKN do wydawania certyfikatów PN.

Każda z Organizacji po uzyskaniu certyfikatu PN uzyskuje rabaty na zakup Polskich Norm, dokumentów normalizacyjnych i publikacji PKN.

Proces certyfikacji mogą prowadzić:

  1. Polski Komitet Normalizacyjny - w zakresie całego zbioru Polskich Norm
  2. Upoważniona przez Prezesa PKN jednostka certyfikująca wyroby – JCW– w zakresie Polskich Norm określonych w certyfikacie akredytacji lub w innym równoprawnym dokumencie.

Kierownictwo PKN deklaruje bezstronność wszystkich działań własnych oraz Organizacji współpracujących z PKN w zakresie certyfikacji na zgodność z Polską Normą (Polskimi Normami) i przyznawania certyfikatów PN.