Zawartość

Wniosek o dostęp do odczytu do określonych zharmonizowanych Norm Europejskich

Dostęp do odczytu do krajowych wdrożeń określonych zharmonizowanych Norm Europejskich dla europejskiego dostępu publicznego


W związku z realizacją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 marca 2024 r. (sprawa C-588/21 P) Polski Komitet Normalizacyjny informuje o udostępnieniu treści określonych zharmonizowanych Norm Europejskich przyjętych przez CEN zgodnie z rozporządzeniem nr 1025/2012:
  • EN 71-5:2015 Bezpieczeństwo zabawek – Część 5: Zabawki chemiczne (zestawy) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych
  • EN 71-4:2013 Bezpieczeństwo zabawek – Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych
  • EN 71-12:2013 Bezpieczeństwo zabawek – Część 12: N-nitrozoaminy i substancje N-nitrozowe
  • EN 12472:2005+A1:2009 Metoda symulacji zużywania się i korozji stosowana do wykrywania uwalniania się niklu z wyrobów z powłoką
Obecny dostęp do norm jest zapewniony na podstawie aktualnie obowiązujących ram prawnych. Należy pamiętać, że te ramy mogą ulec zmianie.
Normy są chronione prawem autorskim. Normy CEN i CENELEC, ich wdrożenia krajowe oraz inne powiązane produkty, publikacje techniczne są objęte i chronione prawem autorskim. Dotyczy to również zharmonizowanych Norm Europejskich. Wypełniając wniosek potwierdzasz zapoznanie się z powyższym.
Więcej informacji o prawach autorskich CEN i CENELEC można znaleźć pod adresem [https://www.cencenelec.eu/european-standardization/ipr-and-patents/copyright/]
Obecny dostęp do krajowych wdrożeń zharmonizowanych Norm Europejskich jest udzielany wyłącznie do bezpośredniej informacji zarejestrowanego użytkownika, w formacie tylko do odczytu, bez żadnego prawa do pobierania, drukowania, komercjalizacji, powielania, udostępniania lub rozpowszechniania dokumentów w jakikolwiek sposób. PKN zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące eksploracji tekstów i danych.
Dostęp taki zostaje przyznany bez uszczerbku dla jakichkolwiek istniejących praw posiadaczy praw do tych dokumentów, które niniejszym zostają wstrzymane, oraz wszelkich przepisów dotyczących prawa autorskiego, które ograniczają prawo osób trzecich do powielania lub wykorzystywania norm w jakikolwiek sposób.
Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do wdrożeń krajowych ww. norm należy wypełnić Wniosek o dostęp do norm zharmonizowanych i postępować zgodnie z informacjami zawartymi we Wniosku.
Co to są zharmonizowane Normy Europejskie?
Zharmonizowane Normy Europejskie to normy opracowane przez uznane europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie wniosków Komisji Europejskiej w celu wsparcia prawodawstwa harmonizacyjnego Unii Europejskiej: [ https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards_en ]


Wnioskuję o dostęp do treści PN (proszę zaznaczyć):


Obowiązek zapewnienia dostępu do treści zaznaczonych powyżej norm będzie zrealizowany w portalu WIEDZA (https://wiedza.pkn.pl/) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Po wypełnieniu i przesłaniu Wniosku należy utworzyć konta w portalu WIEDZA - https://wiedza.pkn.pl/web/guest/rejestracja.
Podczas rejestracji w portalu WIEDZA, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany w przesłanym Wniosku.
W ciągu 3 dni roboczych od utworzenia konta zostaną nadane uprawnienia dostępu do treści PN, o czym Pan(i) zostanie powiadomiony(a) oddzielnym mailem.

Informacja dotycząca praw własności intelektualnej:
Proszę mieć na uwadze, że dokument(y) pochodzące od stron trzecich są udostępniane na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Udostępnienie to pozostaje bez uszczerbku dla przepisów dotyczących praw własności intelektualnej, które mogą ograniczać Pana/Pani/ prawo do reprodukcji lub wykorzystania udostępnionego dokumentu/dokumentów bez zgody jego/ich twórcy, który może posiadać prawo własności intelektualnej do niego/nich. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich ponowne wykorzystanie.
Udostępnienie treści każdej ze wskazanych technicznych norm zharmonizowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny pozostaje bez uszczerbku dla praw własności intelektualnej, przysługujących europejskim organizacjom normalizacyjnym CEN i CENELEC oraz Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.
Polski Komitet Normalizacyjny informuje, że udostępniane normy są chronione prawem autorskim. Zgodnie z art. 5 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483 z późn. zm.), Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie również do Norm Europejskich. Stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.).
Zabronione jest reprodukowanie treści norm, przesyłanie, wynajem, dzierżawienie, odsprzedaż lub dystrybucja na zewnątrz. Wszelkie przeróbki tekstu oraz inne wykorzystanie całości lub fragmentów publikacji, zwłaszcza w celach handlowych, jest niedozwolone.
Prawo do korzystania z dostępu do treści norm ma wyłącznie użytkownik, któremu zostaną nadane uprawnienia dostępu do treści norm przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Użytkownik zobowiązuje się zapewnić środki bezpieczeństwa uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do treści norm.
Naruszenie praw Polskiego Komitetu Normalizacyjnego podlega postępowaniu karnemu w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

* Pola wymagane
Szczegółowe informacje
e-mail: wiedza@pkn.pl