Content

Inicjatywy powołania KT/KZ/PK

Inicjatywy powołania KT

INICJATYWA POWOŁANIA KT

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO DS. ŚWIEC I ZNICZY

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Produktów Powszechnego Użytku Komitetu Technicznego ds. Świec i Zniczy.

 

Tematyka Komitetu obejmie zagadnienia ogólne, metody badań, wymagania jakościowe, terminologię i klasyfikację świec wewnętrznych i zewnętrznych, bezpieczeństwo produktów podczas spalania, oznakowanie, surowce do produkcji świec i zniczy itp.

 

KT ds. Świec i Zniczy będzie komitetem lustrzanym dla CEN/TC 369 Candle fire safety.

 

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK. Odpowiedzialność i zadania członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych w PKN.

 

Przyjmowane są również oferty dotyczące prowadzenia sekretariatu KT. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT określa procedura Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności formularz Z2-P3-F15.

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

 

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 12 marca 2019 roku na

adres:

Polski Komitet Normalizacyjny

Sektor Produktów Powszechnego Użytku

ul. Narutowicza 75

90-132 Łódź

 

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Zastępującą Kierownika Sektora Anną Steidel, tel. 42 678 07 20 w. 105, e-mail anna.steidel@pkn.pl

lub Konsultantem Magdaleną Piecha-Marasek, tel.: 42 678 07 20 w. 107, e-mail:

 magdalena.marasek@pkn.pl

 

 

Inicjatywy powołania KZ
INICJATYWA POWOŁANIA KZ
Brak nowych ogłoszeń
Inicjatywy powołania PK
INICJATYWY POWOŁANIA PK

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO PODKOMITETU (PK) 1 DS. SYSTEMÓW KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA W KT 180 DS. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych w KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Podkomitetu (PK) 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła.

Zakres Podkomitetu dotyczyć będzie problematyki bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych obejmującej stałe urządzenia gaśnicze oraz systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Tematyka dotyczyć będzie również elementów składowych, zasad projektowania, budowy oraz konserwacji w budynkach i w obiektach budowlanych stałych urządzeń gaśniczych oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

PK 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła będzie komitetem lustrzanym dla CEN/TC 191 Fixed firefighting systems.

Propozycja umiejscowienia Sekretariatu PK 1:

Polski Komitet Normalizacyjny
00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14

Sekretarz PK 1:

Katarzyna Maciejczyk

Instytucje zainteresowane członkostwem w wyżej wymienionym Podkomitecie są proszone o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w jego pracach. Sposób
zgłoszenia i wymagane dokumenty są podane na stronie internetowej
Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach PK prosimy przesyłać do dnia 20 sierpnia 2019 r.
na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Prac Normalizacyjnych - Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Panią Katarzyną Maciejczyk, tel.: +48225567605; e-mail: katarzyna.maciejczyk@pkn.pl