Zawartość

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Członkostwo w KT/KZ/PK daje przedsiębiorcom wiele korzyści:

 • otwiera możliwość wpływania na treść tworzonych norm na poziomach międzynarodowym, europejskim i krajowym;
 • zapewnia dostęp do treści projektów Norm Międzynarodowych, Europejskich, krajowych;
 • daje możliwość kształtowania programu prac normalizacyjnych, co pozwala właściwie planować inwestycje i w konsekwencji zyskać przewagę nad konkurencją;
 • ułatwia kontakty biznesowe.

PKN przygotował szkolenie e-learningowe dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych, które jest dostępne na portalu wiedza.pkn.pl w zakładce Szkolenie/ e-learning. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i odbycia szkolenia, które wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu normalizacji w Polsce oraz wyczerpująco omawia strukturę, relacje i organizację pracy Organów Technicznych PKN.

Członkami Komitetu Technicznego/ Komitetu Zadaniowego/ Podkomitetu Technicznego mogą zostać podmioty które:

 • spełniają wymagania z art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U.  z 2015  r., poz. 1483);
 • działają i są zarejestrowane na terenie RP;
 • posiadają kompetencje w zakresie tematyki KT/KZ/PK, do którego chcą przystąpić.

Zakres tematyczny i dane kontaktowe dla poszczególnych KT/KZ/PK podane są na kartach informacyjnych – patrz Wykaz Organów Technicznych.

Członkostwo w KT/KZ/PK jest dobrowolne i bezpłatne. Procedura ubiegania się o nie polega na przekazaniu do PKN wymaganych dokumentów tj:

 1. Dokumenty potwierdzające prawo reprezentowania podmiotu na zewnątrz - w zależności od formy prawnej podmiotu jest to jeden z dokumentów:
  • kopia aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego;
  • kopia statutu łącznie z dokumentem potwierdzającym nazwisko osoby reprezentującej (kopia powołania, nominacji itp.);
  • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • umowa spółki i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wspólników (w przypadku spółek, których forma prawna nie wymaga KRS).
 2. Formularz Z2-P3-F04 Dane osobowe reprezentanta członka KT/KZ/PK/eksperta do przetwarzania przez PKN, podpisany przez reprezentanta członka KT/KZ/PK/eksperta;
 3. Formularz Z2-P3-F14 Zadania członka KT/KZ/PK, podpisany przez osobę(-y) upoważnioną(-e) i jego reprezentanta(-ów), zgodnie z dokumentami wymienionymi i dołączanymi wg pkt. 1;
 4. Formularz Z2-P3-F16 Dane członka KT/KZ/PK do przetwarzania przez PKN, podpisany przez osobę(-y) upoważnioną(-e), zgodnie z dokumentami wymienionymi i dołączanymi wg pkt. 1;
 5. Pisemne uzasadnienie potwierdzające kompetencje podmiotu w tematyce KT/KZ/PK, którym jest zainteresowany (zawierające informacje o zakresie działania podmiotu, związanym z tematyką OT oraz merytorycznych podstawach ubiegania się podmiotu o członkostwo w wybranym OT).

Członkowie KT i PK są powoływani przez Prezesa PKN na czas nieokreślony, a członkowie KZ – na czas wykonywania zadań. Członkowie KT/KZ/PK realizują zadania poprzez swoich reprezentantów.

Szczegółowe regulacje w zakresie powoływania członków KT/KZ/PK podaje procedura Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych. W celu sprawnej realizacji tej procedury podmiot zainteresowany członkostwem jest wspierany przez Wydział Koordynacji PKN.

Kontakt z Wydziałem Koordynacji PKN:

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 22 55 67 551, 22 556 74 32
e-mail: wko.ot@pkn.pl