Zawartość

Komunikat on-line

Komunikat on-line zawiera aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Wykaz nie zastępuje comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.

UWAGA! Żeby uruchomić okno wyszukiwarki, na klawiaturze należy wybrać przyciski CTRL+F.

Komunikaty on-line
PN wycofanaTytuł PNData wycofaniaZastąpiona przezAktualna w ocenie zgodności do
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
PN-EN 12085:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wymiarów liniowych próbek do badań2023-03-02PN-EN ISO 29768:2023-032025-09-30
PN-EN 12255-3:2004Oczyszczalnie ścieków -- Część 3: Oczyszczanie wstępne2024-07-01PN-EN 12255-3:2024-072024-07-31
PN-EN 12431:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości wyrobów do izolacji podłóg pływających2023-03-02PN-EN ISO 29770:2023-032025-09-30
PN-EN 12809:2002Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2023-062025-11-30
PN-EN 12809:2002Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-2-4:2023-062025-11-30
PN-EN 12815:2004Kuchnie na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2023-062025-11-30
PN-EN 12815:2004Kuchnie na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-2-3:2023-062025-11-30
PN-EN 13229:2002Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2023-062025-11-30
PN-EN 13229:2002Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-2-2:2023-062025-11-30
PN-EN 13240:2008Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2023-062025-11-30
PN-EN 13240:2008Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-2-1:2023-062025-11-30
PN-EN 13467:2018-02Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin2023-02-24PN-EN ISO 12628:2023-022025-09-30
PN-EN 13468:2004Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Oznaczanie śladowych ilości rozpuszczalnych w wodzie jonów chlorkowych, fluorkowych, krzemianowych, sodowych oraz pH2023-02-23PN-EN ISO 12624:2023-022025-09-30
PN-EN 13469:2013-04Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie właściwości przenikania pary wodnej przez otuliny2023-02-24PN-EN ISO 12629:2023-022025-09-30
PN-EN 13470:2003Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie gęstości pozornej otuliny2023-02-27PN-EN ISO 18098:2023-022025-09-30
PN-EN 13471:2003Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie współczynnika rozszerzalności cieplnej2009-05-11PN-EN ISO 18099:2023-022025-09-30
PN-EN 13472:2013-04Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie nasiąkliwości wodą otulin przy krótkotrwałym częściowym zanurzeniu2023-02-23PN-EN ISO 12623:2023-022025-09-30
PN-EN 14706:2013-04Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej temperatury stosowania2023-02-27PN-EN ISO 18097:2023-022025-09-30
PN-EN 14707:2013-04Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej temperatury stosowania otulin2023-02-27PN-EN ISO 18096:2023-022025-09-30
PN-EN 14785:2009Ogrzewacze pomieszczeń opalane peletami -- Wymagania i metody badań2023-06-02PN-EN 16510-2-6:2023-062025-11-30
PN-EN 16005:2024-06Drzwi z napędem -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania i metody badań2024-06-26PN-EN 16005+A1:2024-062024-09-30
PN-EN 1608:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wytrzymałości na rozciąganie równolegle do powierzchni czołowych2023-05-10PN-EN ISO 29766:2023-052025-11-30
PN-EN 16510-1:2018-08Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań2023-06-01PN-EN 16510-1:2023-062025-11-30
PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2024-05-17PN-EN 1992-1-1:2024-052028-03-31
PN-EN 1992-1-2:2008Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2024-05-17PN-EN 1992-1-2:2024-052028-03-31
PN-EN 1992-2:2010Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2024-05-17PN-EN 1992-1-1:2024-052028-03-31
PN-EN 1992-3:2008Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze2024-05-17PN-EN 1992-1-1:2024-052028-03-31
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych2023-08-16PN-EN 1996-1-1:2023-082028-03-31
PN-EN 822:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie długości i szerokości2023-03-02PN-EN ISO 29465:2023-032025-09-30
PN-EN 823:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości2023-05-10PN-EN ISO 29466:2023-052025-11-30
PN-EN 825:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie płaskości2023-03-02PN-EN ISO 29468:2023-032025-09-30
PN-EN 826:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy ściskaniu2023-05-10PN-EN ISO 29469:2023-052025-11-30
PN-EN ISO 2603:2017-01Tłumaczenie symultaniczne -- Kabiny stałe -- Wymagania2024-07-03PN-EN ISO 17651-1:2024-072024-07-31
PN-EN ISO 4043:2017-01Tłumaczenie symultaniczne -- Kabiny przenośne -- Wymagania2024-06-28PN-EN ISO 17651-2:2024-062024-07-31
PN-EN ISO 6284:2001Rysunek budowlany -- Oznaczanie odchyłek granicznych2024-06-28PN-EN ISO 6284:2024-062024-07-31
Sektor Chemii
PN-EN 12201-1:2012Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-04-05PN-EN 12201-1:2024-042024-07-31
PN-EN 12201-2+A1:2013-12Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury2024-04-05PN-EN 12201-2:2024-042024-07-31
PN-EN 12201-3+A1:2013-05Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki2024-04-05PN-EN 12201-3:2024-042024-07-31
PN-EN 12201-4:2012Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura2024-04-05PN-EN 12201-4:2024-042024-07-31
PN-EN 12201-5:2012Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2024-04-05PN-EN 12201-5:2024-042024-07-31
PN-EN 549+A1:2023-10Materiały gumowe do uszczelnień i membran stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej2024-07-12PN-EN 549+A2:2024-072024-10-31
PN-EN ISO 18314-4:2021-12Kolorymetria analityczna -- Część 4: Wskaźnik metameryzmu dla par próbek do zmiany iluminanta2024-07-03PN-EN ISO 18314-4:2024-072024-07-31
PN-EN ISO 22007-4:2017-09Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej -- Część 4: Metoda laserowa2024-07-05PN-EN ISO 22007-4:2024-072024-07-31
PN-EN ISO 3262-10:2002Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 10: Naturalny talk/chloryt w postaci lamelarnej2024-07-08PN-EN ISO 3262-10:2024-072024-07-31
PN-EN ISO 3262-11:2002Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 11: Naturalny talk w postaci lamelarnej, zawierający węglany2024-07-08PN-EN ISO 3262-11:2024-072024-07-31
PN-EN ISO 3262-17:2002Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 17: Strącony krzemian wapnia2024-07-08PN-EN ISO 3262-17:2024-072024-07-31
Sektor Elektroniki
PN-EN 50411-2-4:2012Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 2-4: Hermetyczne kapturowe światłowodowe osłony złączowe typu 1 dla kategorii S i A2022-04-11PN-EN 50411-2-4:2022-042024-11-26
PN-EN 50411-3-2:2011Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 3-2: Spoina mechaniczna włókna jednomodowego2023-12-20PN-EN 50411-3-2:2023-122024-07-21
PN-EN 50419:2008Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE)2023-05-15PN-EN 50419:2023-052025-06-06
PN-EN 50436-1:2014-03Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców2024-05-16PN-EN 50436-1:2024-052026-06-19
PN-EN 50436-2:2014-03Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu2024-05-16PN-EN 50436-1:2024-052026-06-19
PN-EN 50436-4:2019-04Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 4: Połączenie i interfejs cyfrowy między blokadą alkoholową i pojazdem2023-05-16PN-EN 50436-4:2023-052025-06-20
PN-EN 50470-3:2009Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Część 3: Wymagania szczegółowe -- Liczniki statyczne energii czynnej (klas A, B i C)2023-02-09PN-EN 50470-3:2023-022025-04-11
PN-EN 60068-2-21:2009Badania środowiskowe -- Część 2-21: Próby -- Próba U: Wytrzymałość wyprowadzeń i zintegrowanych elementów mocujących2022-04-06PN-EN IEC 60068-2-21:2022-042024-08-12
PN-EN 60068-2-77:2004Badania środowiskowe -- Część 2-77: Próby -- Próba 77: Wytrzymałość korpusu i wytrzymałość na uderzenie2022-04-06PN-EN IEC 60068-2-21:2022-042024-08-12
PN-EN 60115-1:2012Rezystory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2024-01-12PN-EN 60115-1:2024-012026-02-13
PN-EN 60153-4:2018-02Falowody -- Część 4: Szczegółowe specyfikacje dla falowodów kołowych2023-03-07PN-EN IEC 60153-4:2023-032025-07-14
PN-EN 60286-2:2015-07Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 2: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami jednokierunkowymi, taśma ciągła2023-08-17PN-EN IEC 60286-2:2023-082025-12-20
PN-EN 60352-6:2002Połączenia nielutowane -- Część 6: Połączenia nakłuwane -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2023-09-01PN-EN IEC 60352-6:2023-092026-01-11
PN-EN 60384-14:2013-10Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających2023-10-13PN-EN IEC 60384-14:2023-102026-03-01
PN-EN 60384-19:2016-01Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 19: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe z metalizowaną warstwą z poli(tereftalanu etylenu), napięcia stałego, przeznaczone do montażu powierzchniowego2023-04-18PN-EN IEC 60384-19:2023-042025-08-22
PN-EN 60384-1:2016-10Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-04-08PN-EN IEC 60384-1:2022-042024-08-20
PN-EN 60384-20:2015-12Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 20: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe z metalizowaną warstwą poli(siarczku fenylenu), napięcia stałego, przeznaczone do montażu powierzchniowego2023-10-27PN-EN IEC 60384-20:2023-102026-03-10
PN-EN 60384-23:2015-10Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 23: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe z metalizowaną warstwą z poli(naftoesanu etylenu), napięcia stałego, przeznaczone do montażu powierzchniowego2023-10-30PN-EN IEC 60384-23:2023-102026-03-10
PN-EN 60384-24:2015-12Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne tantalowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2022-04-08PN-EN IEC 60384-24:2022-042024-08-18
PN-EN 60384-25:2015-12Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 25: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2022-04-08PN-EN IEC 60384-25:2022-042024-08-18
PN-EN 60444-6:2013-12Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 6: Pomiar wpływu poziomu wzbudzenia (DLD)2022-04-12PN-EN IEC 60444-6:2022-042024-10-06
PN-EN 60477-2:2006Oporniki laboratoryjne -- Część 2: Oporniki laboratoryjne prądu przemiennego2022-12-12PN-EN IEC 60477-2:2022-122025-05-04
PN-EN 60477:2006Oporniki laboratoryjne prądu stałego2022-12-12PN-EN IEC 60477-1:2022-122025-05-04
PN-EN 60539-1:2016-10Termistory bezpośrednio grzane o ujemnym współczynniku temperaturowym -- Część 1: Specyfikacja wspólna2023-09-15PN-EN IEC 60539-1:2023-092026-01-19
PN-EN 60601-2-19:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów dla noworodków2021-12-07PN-EN IEC 60601-2-19:2021-122024-07-16
PN-EN 60601-2-1:2016-01Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego akceleratorów elektronów w zakresie od 1 MeV do 50 MeV2021-12-07PN-EN IEC 60601-2-1:2021-122024-07-16
PN-EN 60601-2-21:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego ogrzewaczy promiennikowych dla noworodków2021-12-07PN-EN IEC 60601-2-21:2021-122024-07-16
PN-EN 60601-2-41:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych2022-06-09PN-EN IEC 60601-2-41:2022-062024-10-08
PN-EN 60601-2-43:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych2023-09-01PN-EN IEC 60601-2-43:2023-092026-01-09
PN-EN 60601-2-50:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-50: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do fototerapii noworodków2021-12-08PN-EN IEC 60601-2-50:2021-122024-07-16
PN-EN 60645-6:2010Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 6: Przyrządy do pomiaru otoemisji akustycznych2022-05-25PN-EN IEC 60645-6:2022-052025-04-14
PN-EN 60738-1:2006Termistory bezpośrednio grzane o dodatnim współczynniku temperaturowym -- Część 1: Norma wspólna2023-07-13PN-EN IEC 60738-1:2023-072025-11-18
PN-EN 60749-10:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 10: Pojedyncze udary mechaniczne2023-01-12PN-EN IEC 60749-10:2023-012025-06-01
PN-EN 60749-28:2017-10Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 28: Badanie wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD) -- Model urządzenia ładowanego (CDM) -- poziom urządzenia2022-11-17PN-EN IEC 60749-28:2022-112025-04-05
PN-EN 60749-37:2008Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 37: Metoda badawcza zrzucania podzespołów zamontowanych na płytkach drukowanych z wykorzystaniem przyspieszeniomierza2023-07-12PN-EN IEC 60749-37:2023-072025-11-16
PN-EN 60749-39:2008Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 39: Pomiary współczynnika dyfuzji wilgoci i rozpuszczalności wody w materiałach organicznych stosowanych w podzespołach półprzewodnikowych2022-08-23PN-EN IEC 60749-39:2022-082025-01-03
PN-EN 60749-43:2018-01Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 43: Wytyczne dla sposobów kwalifikacji pewności układów scalonych (IC)2022-05-10PN-EN IEC 63287-1:2022-052024-09-29
PN-EN 60793-1-1:2017-07Światłowody -- Część 1-1: Metody pomiarów i procedury badań -- Postanowienia ogólne i przewodnik2023-03-13PN-EN IEC 60793-1-1:2023-032025-07-25
PN-EN 60793-1-44:2011Światłowody -- Część 1-44: Metody pomiarów i procedury badań -- Pomiar długości fali odcięcia2024-04-17PN-EN IEC 60793-1-44:2024-042026-08-28
PN-EN 60794-1-24:2014-11Kable światłowodowe -- Część 1-24: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań właściwości elektrycznych2022-01-12PN-EN IEC 60794-1-401:2022-042024-08-31
PN-EN 60794-1-24:2014-11Kable światłowodowe -- Część 1-24: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań właściwości elektrycznych2022-01-12PN-EN IEC 60794-1-402:2022-042024-08-31
PN-EN 60794-2-10:2011Kable światłowodowe -- Część 2-10: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania grupowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych2023-11-22PN-EN IEC 60794-2-10:2023-112026-04-14
PN-EN 60794-2-22:2017-06Kable światłowodowe -- Część 2-22: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Specyfikacja szczegółowa światłowodowych kabli typu breakout zawierających wiele kabli jednowłóknowych do rozszycia i zakończenia złączami2023-12-21PN-EN IEC 60794-2-22:2023-122026-05-05
PN-EN 60794-3-40:2009Kable światłowodowe -- Część 3-40: Kable zewnętrzne -- Wymagania grupowe dotyczące kabli i wtórnej kanalizacji kablowej układanych w kanalizacji ściekowej, przeznaczonych do instalacji metodą wdmuchiwania i/lub wciągania do kanalizacji burzowej i sanitarn2023-01-11PN-EN IEC 60794-3-40:2023-012025-06-01
PN-EN 60794-3:2015-03Kable światłowodowe -- Część 3: Wymagania grupowe -- Kable zewnętrzne2022-11-14PN-EN IEC 60794-3:2022-112025-03-24
PN-EN 60806:2005Określenie maksymalnego symetrycznego pola promieniowania lampy rentgenowskiej z wirującą anodą do diagnostyki medycznej2023-08-23PN-EN IEC 60806:2023-082026-01-03
PN-EN 60938-1:2004Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-03-11PN-EN IEC 60938-1:2022-032024-07-21
PN-EN 60938-2:2004Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa2022-04-08PN-EN IEC 60938-2:2022-042024-08-24
PN-EN 60987:2015-05Elektrownie jądrowe -- Systemy kontrolne i oprzyrządowanie ważne dla bezpieczeństwa -- Wymagania sprzętowe dla systemów komputerowych2022-07-04PN-EN IEC 60987:2022-072024-08-16
PN-EN 61010-031:2015-10Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 031: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sond przystosowanych do trzymania w ręce, przeznaczonych do pomiarów i badań2023-10-16PN-EN IEC 61010-031:2023-102026-03-06
PN-EN 61010-2-011:2017-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-011: Wymagania szczegółowe dla urządzeń chłodniczych2022-01-18PN-EN IEC 61010-2-011:2022-012024-11-19
PN-EN 61010-2-012:2016-12Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-012: Wymagania szczegółowe dotyczące badań klimatycznych i środowiskowych oraz innych kondycjonowanych temperaturowo urządzeń2022-09-20PN-EN IEC 61010-2-012:2022-092025-04-29
PN-EN 61010-2-032:2013-06Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-032: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych i ręcznie obsługiwanych czujników prądowych przeznaczonych do badań i pomiarów elektryc2022-01-05PN-EN IEC 61010-2-032:2022-012024-11-12
PN-EN 61010-2-033:2012Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-033: Wymagania szczegółowe dotyczące podręcznych mierników uniwersalnych i innych mierników podręcznych stosowanych do pomiarów domow2022-01-10PN-EN IEC 61010-2-033:2022-012024-11-12
PN-EN 61010-2-040:2015-10Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych2022-04-12PN-EN IEC 61010-2-040:2022-042024-11-26
PN-EN 61010-2-051:2015-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-051: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych urządzeń do mieszania i miksowania2022-01-04PN-EN IEC 61010-2-051:2022-012024-08-02
PN-EN 61010-2-061:2015-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-061: Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych spektrometrów z termicznym rozpylaniem i jonizacją2022-01-05PN-EN IEC 61010-2-061:2022-012024-08-02
PN-EN 61010-2-101:2017-03Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń medycznych do diagnozy in vitro (IVD)2023-04-13PN-EN IEC 61010-2-101:2023-042025-09-26
PN-EN 61076-3-106:2007Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-106: Złącza prostokątne -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca obudów ochronnych przeznaczonych do złączy 8-torowych ekranowanych i nieekranowanych do środowisk przemysłowych, speł2024-04-18PN-EN IEC 61076-3-106:2024-042026-08-23
PN-EN 61169-54:2017-01Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 54: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 10 mm, impedancji charakterystycznej 50 Ω, serii 4,3-102022-05-18PN-EN IEC 61169-54:2022-052024-10-01
PN-EN 61247:2002Rdzenie ferrytowe PM i części osprzętu -- Wymiary2023-01-10PN-EN IEC 63093-10:2023-012025-05-26
PN-EN 61280-1-3:2010Podstawowe procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 1-3: Ogólne podsystemy telekomunikacyjne -- Pomiar środkowej długości fali i szerokości widmowej2022-04-05PN-EN IEC 61280-1-3:2022-042024-08-09
PN-EN 61280-1-4:2010Podstawowe procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 1-4: Ogólne podsystemy telekomunikacyjne -- Metoda pomiaru ograniczonego strumienia dla źródła światła2023-07-06PN-EN IEC 61280-1-4:2023-072026-02-23
PN-EN 61290-1:2015-06Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1: Parametry mocy i wzmocnienia2023-03-08PN-EN IEC 61290-1:2023-032025-07-12
PN-EN 61291-2:2016-09Wzmacniacze optyczne -- Część 2: Zastosowania jednokanałowe -- Szablon wymagań eksploatacyjnych2023-10-31PN-EN IEC 61291-2:2023-102026-03-20
PN-EN 61300-2-26:2007Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-26: Badania -- Mgła solna2024-04-16PN-EN IEC 61300-2-26:2024-042024-08-23
PN-EN 61300-2-38:2007Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-38: Badania -- Szczelność osłon światłowodowych pod ciśnieniem2024-04-17PN-EN IEC 61300-2-38:2024-042024-09-01
PN-EN 61300-3-45:2012Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-45: Badania i pomiary -- Tłumienność łączonych losowo złączy wielowłóknowych2024-03-12PN-EN IEC 61300-3-45:2024-032024-08-01
PN-EN 61557-11:2009Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 11: Skuteczność monit2022-11-10PN-EN IEC 61557-11:2022-112025-04-06
PN-EN 61557-12:2008Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000V i stałych do 1 500V -- Urządzenia do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 12: Urządzenia do pomiarów i monitor2022-03-15PN-EN IEC 61557-12:2022-032026-11-10
PN-EN 61557-1:2009Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-06-10PN-EN IEC 61557-1:2022-062024-11-10
PN-EN 61557-2:2007Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 2: Rezystancja izolacji2022-06-10PN-EN IEC 61557-2:2022-062024-11-10
PN-EN 61557-3:2007Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 3: Impedancja pętli zwa2022-11-09PN-EN IEC 61557-3:2022-112025-04-06
PN-EN 61557-4:2007Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja przewodó2022-06-13PN-EN IEC 61557-4:2022-062024-11-10
PN-EN 61557-5:2007Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 5: Rezystancja uziemień2022-06-13PN-EN IEC 61557-5:2022-062024-11-10
PN-EN 61557-6:2008Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6: Urządzenia różnicowo2022-06-13PN-EN IEC 61557-6:2022-062024-11-10
PN-EN 61557-7:2007Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz2022-11-10PN-EN IEC 61557-7:2022-112025-04-06
PN-EN 61587-1:2017-06Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Badania dotyczące IEC 60917 i IEC 60297 -- Część 1: Wymagania środowiskowe, układy do badań i aspekty bezpieczeństwa dotyczące szaf, stojaków, kaset i podstaw montażowych w warunkach wnętrzowych i pod2022-10-06PN-EN IEC 61587-1:2022-102025-02-11
PN-EN 61675-1:2014-10Radionuklidowe urządzenia obrazujące -- Charakterystyki i warunki badań -- Część 1: Pozytronowe tomografy emisyjne2022-12-12PN-EN IEC 61675-1:2022-122025-04-22
PN-EN 61676:2003Medyczne urządzenia elektryczne -- Przyrządy dozymetryczne stosowane do nieinwazyjnego pomiaru napięcia lampy rentgenowskiej w radiologii diagnostycznej2023-12-20PN-EN IEC 61676:2023-122026-04-25
PN-EN 61689:2013-11Ultradźwięki -- Systemy fizykoterapii -- Wymagania dotyczące pola i metody pomiaru w zakresie częstotliwości od 0,5 MHz do 5 MHz2022-12-08PN-EN IEC 61689:2022-122025-04-12
PN-EN 61744:2006Kalibracja światłowodowych zestawów do badania dyspersji chromatycznej2023-12-28PN-EN IEC 61744:2023-122026-05-09
PN-EN 61753-021-2:2008Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 021-2: Jednomodowe półzłącza światłowodowe klasy C/3 dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2024-06-27PN-EN IEC 61753-021-02:2024-062024-11-10
PN-EN 61753-021-6:2008Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 021-6: Jednomodowe półzłącza światłowodowe klasy B/2 dla kategorii O -- Środowisko niekontrolowane2024-06-27PN-EN IEC 61753-021-06:2024-062024-11-10
PN-EN 61753-051-3:2013-06Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 051-3: Jednomodowe światłowodowe złączowe tłumiki stałe dla kategorii U -- Środowisko niekontrolowane2023-04-12PN-EN IEC 61753-051-02:2023-042025-08-17
PN-EN 61753-111-9:2010Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 111-9: Hermetyczne osłony złączowe dla kategorii S -- Podziemne2022-06-14PN-EN IEC 61753-111-09:2022-062024-10-19
PN-EN 61760-2:2008Technologia montażu powierzchniowego -- Część 2: Warunki transportu i przechowywania podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD) -- Przewodnik stosowania2022-04-08PN-EN IEC 61760-2:2022-042024-08-20
PN-EN 61800-5-1:2007Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Elektryczne, cieplne i energetyczne2024-03-11PN-EN IEC 61800-5-1:2024-032026-10-20
PN-EN 61954:2011Statyczne kompensatory mocy biernej (SVC) -- Badanie zaworów tyrystorowych2022-06-29PN-EN IEC 61954:2022-062024-11-08
PN-EN 61967-8:2012Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych -- Część 8: Pomiary emisji promieniowanej -- Metoda linii paskowej IC2024-02-13PN-EN IEC 61967-8:2024-022026-06-07
PN-EN 62044-3:2005Rdzenie z materiałów magnetycznie miękkich -- Metody pomiarowe -- Część 3: Właściwości magnetyczne przy wysokim poziomie wzbudzenia2024-03-14PN-EN IEC 62044-3:2024-032026-08-11
PN-EN 62055-31:2006Pomiary energii elektrycznej -- Systemy płatności -- Część 31: Wymagania szczegółowe -- Liczniki statyczne opłat energii czynnej (klas 1 i 2)2023-02-17PN-EN IEC 62055-31:2023-022025-07-26
PN-EN 62056-3-1:2014-05Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 3-1: Wykorzystanie sieci lokalnych ze skrętki z sygnalizacją za pomocą fali nośnej2022-03-29PN-EN IEC 62056-3-1:2022-032024-08-11
PN-EN 62056-5-3:2018-01Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2024-06-21PN-EN IEC 62056-5-3:2024-062026-11-02
PN-EN 62127-1:2008Ultradźwięki -- Hydrofony -- Część 1: Pomiary i określenie stosowanych w medycynie pól ultradźwiękowych do 40 MHz2022-12-14PN-EN IEC 62127-1:2022-122025-04-29
PN-EN 62127-3:2008Ultradźwięki -- Hydrofony -- Część 3: Właściwości hydrofonów dla pól ultradźwiękowych do 40 MHz2023-09-14PN-EN IEC 62127-3:2023-092026-01-23
PN-EN 62148-17:2014-04Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 17: Elementy nadajnika i odbiornika z podwójnymi złączami współosiowymi RF2024-06-17PN-EN IEC 62148-17:2024-062026-10-25
PN-EN 62149-4:2010Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 4: Światłowodowe nadajniki-odbiorniki pracujące przy długości fali 1300 nm do zastosowań w sieci Gigabit Ethernet2023-09-14PN-EN IEC 62149-4:2023-092026-01-20
PN-EN 62343:2018-01Moduły dynamiczne -- Postanowienia ogólne i przewodnik2023-09-19PN-EN IEC 62343:2023-092026-02-10
PN-EN 62387:2016-03Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Pasywne całkujące systemy dozymetryczne dla monitoringu osób, stanowiska pracy i środowiska promieniowania fotonowego i beta2022-12-12PN-EN IEC 62387:2022-122025-10-14
PN-EN 62391-1:2016-04Kondensatory stałe o podwójnej warstwie elektrycznej do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2023-07-14PN-EN IEC 62391-1:2023-072025-11-24
PN-EN 62477-1:2013-06Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-04-15PN-EN IEC 62477-1:2024-042026-08-09
PN-EN 62484:2016-03Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Spektroskopowe monitory przenośne do wykrywania i identyfikacji materiału promieniotwórczego w nielegalnym handlu2022-10-18PN-EN IEC 62484:2022-102024-12-02
PN-EN 62604-1:2015-11Dupleksery z akustyczną falą powierzchniową (SAW) i akustyczną falą objętościową (BAW) o ocenionej jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna2023-03-13PN-EN IEC 62604-1:2023-032025-08-15
PN-EN 80001-1:2011Zastosowanie zarządzania ryzykiem w sieciach IT zawierających wyroby medyczne -- Część 1: Role, odpowiedzialności i działania2022-06-14PN-EN IEC 80001-1:2022-062024-10-26
PN-EN 80601-2-35:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, podkładek, materaców przeznaczonych do ogrzewania w praktyce medycznej2021-12-08PN-EN IEC 60601-2-35:2021-122024-07-16
PN-EN IEC 60286-3:2019-05Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2023-08-17PN-EN IEC 60286-3:2023-082025-12-20
PN-EN IEC 60512-99-002:2019-06Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 99-002: Program badania trwałości -- Badanie 99b: Program badania dotyczący rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym2022-10-17PN-EN IEC 60512-99-002:2022-102025-03-04
PN-EN IEC 60794-1-31:2018-11Kable światłowodowe -- Część 1-31:Specyfikacja ogólna -- Elementy kabla światłowodowego -- Wstążka światłowodowa2022-03-18PN-EN IEC 60794-1-31:2022-032024-08-02
PN-EN IEC 60794-2-50:2020-10Kable światłowodowe -- Część 2-50: Kable wewnątrzobiektowe -- Wymagania grupowe dotyczące kabli jednowłóknowych i dwuwłóknowych stosowanych w zestawach kablowych zakończonych wtykami2023-12-21PN-EN IEC 60794-2-50:2023-122026-05-05
PN-EN IEC 61788-23:2019-02Nadprzewodnictwo -- Część 23: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników niobowych2022-05-09PN-EN IEC 61788-23:2022-052024-09-27
PN-EN IEC 61800-3:2019-02Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań2024-04-15PN-EN IEC 61800-3:2024-042026-08-09
PN-EN IEC 61969-1:2021-01Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 1: Wytyczne do projektowania2023-11-06PN-EN IEC 61969-1:2023-112026-03-17
PN-EN IEC 62056-6-2:2018-04Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsów COSEM2024-06-21PN-EN IEC 62056-6-2:2024-062026-11-02
PN-EN IEC 62149-3:2021-04Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 3: Zintegrowane z modulatorem diodowe nadajniki laserowe dla światłowodowych systemów transmisji do 40-Gbit/s2024-04-16PN-EN IEC 62149-3:2024-042026-08-23
PN-EN IEC 62604-2:2018-05Dupleksery z akustyczną falą powierzchniową (SAW) i akustyczną falą objętościową (BAW) -- Część 2: Przewodnik stosowania2023-05-19PN-EN IEC 62604-2:2023-052025-10-06
PN-EN IEC 63041-1:2018-05Czujniki piezoelektryczne -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-05-19PN-EN IEC 63041-1:2022-052024-10-22
Sektor Elektryki
PN-EN 50089:2002Części odlewane z żywic do metalowych osłon do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem2023-08-14PN-EN 50089:2023-082025-09-05
PN-EN 50122-1:2011Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym2023-06-20PN-EN 50122-1:2023-062025-07-25
PN-EN 50122-2:2011Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego2023-06-20PN-EN 50122-2:2023-062025-07-25
PN-EN 50122-3:2011Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 3: Oddziaływanie wzajemne systemów trakcji prądu przemiennego i stałego2023-06-20PN-EN 50122-3:2023-062025-07-25
PN-EN 50128:2011Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2024-05-07PN-EN 50716:2024-052026-10-30
PN-EN 50187:2002Przedziały wypełnione gazem -- Rozdzielnice prądu przemiennego na napięcie znamionowe wyższe od 1 kV do 52 kV włącznie2023-09-13PN-EN 50187:2023-092025-10-03
PN-EN 50215:2009Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Badanie pojazdów szynowych po zakończeniu budowy a przed wprowadzeniem do eksploatacji2022-10-12PN-EN IEC 61133:2022-102024-11-29
PN-EN 50243:2008Napowietrzne izolatory przepustowe na napięcia 24 kV i 36 kV oraz prądy 5 kA i 8 kA, do transformatorów napełnianych cieczą2023-05-17PN-EN 50243:2023-052025-06-20
PN-EN 50341-2-18:2017-01Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-18: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Szwecji (oparte na EN 50341-1:2012)2023-08-17PN-EN 50341-2-18:2023-082026-03-22
PN-EN 50341-2-1:2020-07Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-1: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Austrii (oparte na EN 50341-1:2012)2022-12-20PN-EN 50341-2-1:2022-122025-10-28
PN-EN 50341-2-22:2016-04Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)2022-06-08PN-EN 50341-2-22:2022-062025-01-12
PN-EN 50341-2-7:2015-11Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-7: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Finlandii (oparte na EN 50341-1:2012)2023-12-21PN-EN 50341-2-7:2023-122026-08-30
PN-EN 50347:2002Silniki indukcyjne trójfazowe ogólnego przeznaczenia o znormalizowanych wymiarach i mocach -- Rozmiary obudowy od 56 do 315 i rozmiary kołnierza od 65 do 7402022-12-21PN-EN IEC 60072-1:2022-122025-05-04
PN-EN 50388:2012Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor -- Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności2023-05-30PN-EN 50388-1:2023-052025-07-04
PN-EN 50467:2012Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Złącza elektryczne, wymagania i metody badań2024-01-25PN-EN IEC 62847:2024-012026-02-24
PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV2022-12-08PN-EN 50522:2022-122025-01-10
PN-EN 50524:2009Karta danych i tabliczka znamionowa falowników do systemów fotowoltaicznych2022-06-15PN-EN 50524:2022-062024-07-26
PN-EN 50550:2011Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnego2022-01-05PN-EN IEC 63052:2022-012024-08-20
PN-EN 50631-1:2018-04Sprzęt do użytku domowego w sieci oraz połączenia sieciowe -- Część 1: Wymagania ogólne, ogólne modelowanie danych i przekazy neutralne2024-01-15PN-EN 50631-1:2024-012026-02-07
PN-EN 50636-2-92:2014-10Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-92: Wymagania szczegółowe dotyczące skaryfikatorów i aeratorów trawnikowych zasilanych z sieci, obsługiwanych przez operatora pieszego2024-01-08PN-EN IEC 62841-4-7:2023-052026-08-08
PN-EN 50657:2017-10Zastosowania kolejowe -- Zastosowania taborowe -- Oprogramowanie na pokładzie taboru2024-05-07PN-EN 50716:2024-052026-10-30
PN-EN 60034-18-1:2010Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-1: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Wytyczne ogólne2023-09-20PN-EN IEC 60034-18-1:2023-092026-01-26
PN-EN 60034-18-32:2011Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-32: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z zezwojów ukształtowanych -- Ocena elektrycznej trwałości układów izolacyjnych stosowanych w maszynach elektrycznych wirujących2022-10-20PN-EN IEC 60034-18-32:2022-102025-03-01
PN-EN 60034-7:2005Maszyny elektryczne wirujące -- Część 7: Klasyfikacja form wykonania, sposobów montażu i umiejscowienia skrzynki zaciskowej (kod IM)2022-10-11PN-EN IEC 60034-7:2022-102025-02-23
PN-EN 60071-5:2015-04Koordynacja izolacji -- Część 5: Procedury dotyczące stacji przekształtnikowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC)2023-07-13PN-EN IEC 60071-11:2023-082025-12-13
PN-EN 60071-5:2015-04Koordynacja izolacji -- Część 5: Procedury dotyczące stacji przekształtnikowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC)2023-07-13PN-EN IEC 60071-12:2023-072025-11-18
PN-EN 60076-19:2016-04Transformatory -- Część 19: Zasady wyznaczania niepewności przy pomiarach strat w transformatorach i dławikach2024-02-20PN-EN IEC 60076-19-1:2024-022026-06-27
PN-EN 60086-5:2017-01Baterie pierwotne -- Część 5: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii z elektrolitem wodnym2022-06-17PN-EN IEC 60086-5:2022-062024-11-04
PN-EN 60255-1:2010Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 1: Wymagania wspólne2023-09-18PN-EN IEC 60255-1:2023-092026-01-19
PN-EN 60309-1:2002Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-11-14PN-EN IEC 60309-1:2022-112025-06-17
PN-EN 60309-2:2002Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi2022-11-14PN-EN IEC 60309-2:2022-112025-06-17
PN-EN 60309-4:2010Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe stałe i przenośne z łącznikiem, z blokadą i bez blokady2022-11-14PN-EN IEC 60309-4:2022-112025-06-17
PN-EN 60320-1:2015-11Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2022-04-13PN-EN IEC 60320-1:2022-042024-08-31
PN-EN 60335-2-103:2015-03Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien2023-08-18PN-EN IEC 60335-2-103:2023-082026-05-12
PN-EN 60335-2-105:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04PN-EN IEC 60335-2-105:2022-052024-09-27
PN-EN 60335-2-11:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych2023-01-11PN-EN IEC 60335-2-11:2023-012025-05-02
PN-EN 60335-2-14:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennych2024-03-13PN-EN IEC 60335-2-14:2024-032026-10-27
PN-EN 60335-2-23:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów2023-10-27PN-EN IEC 60335-2-23:2023-102026-03-01
PN-EN 60335-2-24:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu2023-02-15PN-EN IEC 60335-2-24:2023-022025-12-09
PN-EN 60335-2-25:2012Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19PN-EN IEC 60335-2-25:2022-052024-09-27
PN-EN 60335-2-29:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24PN-EN 60335-2-29:2022-052024-11-15
PN-EN 60335-2-2:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy i sprzętu czyszczącego zasysającego wodę2024-02-26PN-EN IEC 60335-2-2:2024-022026-11-10
PN-EN 60335-2-34:2013-09Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem2023-08-18PN-EN IEC 60335-2-34:2023-082026-05-05
PN-EN 60335-2-40:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy2023-11-14PN-EN IEC 60335-2-40:2023-112026-03-01
PN-EN 60335-2-4:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny2024-02-26PN-EN IEC 60335-2-4:2024-022026-12-08
PN-EN 60335-2-60:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym2024-02-27PN-EN IEC 60335-2-60:2024-022026-05-29
PN-EN 60335-2-62:2011Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-62: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wyparzaczy dla zakładów zbiorowego żywienia2023-04-24PN-EN IEC 60335-2-62:2023-042025-05-27
PN-EN 60335-2-75:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybuujących i automatów sprzedających2023-08-18PN-EN IEC 60335-2-75:2023-082026-05-05
PN-EN 60335-2-76:2008Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18PN-EN IEC 60335-2-76:2022-052024-09-20
PN-EN 60335-2-77:2010Bezpieczeństwo elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego2021-12-28PN-EN IEC 62841-4-3:2021-122025-08-06
PN-EN 60335-2-77:2010Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego2021-12-28PN-EN IEC 62841-4-3:2021-122025-08-06
PN-EN 60335-2-7:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek2024-02-06PN-EN IEC 60335-2-7:2024-022025-08-02
PN-EN 60335-2-81:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-81: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych2023-08-18PN-EN IEC 60335-2-81:2023-082026-05-19
PN-EN 60335-2-82:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika2022-08-05PN-EN IEC 60335-2-82:2022-082025-03-25
PN-EN 60335-2-84:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2022-05-19PN-EN IEC 60335-2-84:2022-052024-10-11
PN-EN 60335-2-86:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb2024-04-16PN-EN 60335-2-86:2024-042026-11-22
PN-EN 60335-2-89:2012Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką2022-12-07PN-EN IEC 60335-2-89:2022-122025-05-04
PN-EN 60335-2-90:2011Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-90: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych dla zakładów zbiorowego żywienia2022-02-18PN-EN IEC 60335-2-90:2022-022024-10-01
PN-EN 60335-2-95:2015-03Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2023-08-18PN-EN IEC 60335-2-95:2023-082026-05-12
PN-EN 60335-2-96:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-02PN-EN IEC 60335-2-96:2022-052024-09-20
PN-EN 60335-2-97:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia2023-11-14PN-EN IEC 60335-2-97:2023-112026-03-01
PN-EN 60335-2-9:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu2023-06-09PN-EN IEC 60335-2-9:2023-062026-01-12
PN-EN 60350-1:2016-12Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze -- Metody badań cech funkcjonalnych2023-12-21PN-EN IEC 60350-1:2023-122026-04-24
PN-EN 60379:2005Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy wody do użytku domowego2023-11-07PN-EN IEC 60379:2023-112026-03-14
PN-EN 60383-1:2005Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV -- Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników2024-04-17PN-EN IEC 60383-1:2024-042026-08-11
PN-EN 60519-4:2014-02Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla pieców łukowych2022-09-19PN-EN IEC 60519-4:2022-092025-01-19
PN-EN 60598-2-18:2002Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do basenów pływackich i podobnych zastosowań2023-05-17PN-EN IEC 60598-2-18:2023-052025-09-21
PN-EN 60598-2-22:2015-01Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16PN-EN IEC 60598-2-22:2022-112025-06-24
PN-EN 60598-2-2:2012Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane2024-06-24PN-EN IEC 60598-2-2:2024-062027-02-28
PN-EN 60652:2006Badania obciążeniowe konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych2022-04-20PN-EN IEC 60652:2022-042024-09-03
PN-EN 60669-2-1:2007Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Łączniki elektroniczne2023-04-18PN-EN IEC 60669-2-1:2023-042025-07-12
PN-EN 60669-2-5:2016-12Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2024-04-15PN-EN IEC 60669-2-1:2023-042025-07-12
PN-EN 60691:2016-12Bezpieczniki termiczne -- Wymagania i przewodnik stosowania2024-06-14PN-EN IEC 60691:2024-062026-10-04
PN-EN 60704-2-13:2017-02Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych2024-07-12PN-EN IEC 60704-2-13:2024-072026-11-07
PN-EN 60745-2-3:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych2021-12-16PN-EN IEC 62841-2-3:2021-122025-05-03
PN-EN 60745-2-6:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków2021-04-08PN-EN IEC 62841-2-6:2021-042024-08-10
PN-EN 60891:2010Elementy fotowoltaiczne -- Procedury dla korekcji zmierzonych charakterystyk I-V do określonych wartości temperatury i natężenia promieniowania2022-07-14PN-EN IEC 60891:2022-072024-12-01
PN-EN 60898-2:2008Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego2022-03-22PN-EN 60898-2:2022-032024-07-13
PN-EN 60904-2:2015-07Elementy fotowoltaiczne -- Część 2: Wymagania dotyczące fotowoltaicznych elementów wzorcowych2024-03-14PN-EN IEC 60904-2:2024-032026-07-24
PN-EN 61243-5:2004Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS)2022-03-16PN-EN IEC 62271-213:2022-032024-07-29
PN-EN 61243-5:2004Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS)2022-03-16PN-EN IEC 62271-215:2022-032024-08-03
PN-EN 61316:2003Przedłużacze przemysłowe zwijane2022-04-06PN-EN IEC 61316:2022-042024-08-12
PN-EN 61318:2010Prace pod napięciem -- Ocena zgodności stosowana dla narzędzi, urządzeń i sprzętu2022-03-18PN-EN IEC 61318:2022-032024-08-03
PN-EN 61462:2009Kompozytowe izolatory osłonowe -- Izolatory ciśnieniowe i bezciśnieniowe do urządzeń elektrycznych na znamionowe napięcie powyżej 1 000 V -- Definicje, metody badań, kryteria oceny i zalecenia konstrukcyjne2024-06-17PN-EN IEC 61462:2024-062026-10-11
PN-EN 61543:1999Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do użytku domowego i podobnych zastosowań -- Kompatybilność elektromagnetyczna2023-12-04PN-EN IEC 61543:2023-122026-04-19
PN-EN 61547:2009Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej2023-10-31PN-EN IEC 61547:2023-102026-03-08
PN-EN 61724-1:2017-10Wydajność systemu fotowoltaicznego -- Część 1: Monitorowanie2022-04-11PN-EN IEC 61724-1:2022-042024-08-25
PN-EN 61855:2003Elektryczny sprzęt do pielęgnacji włosów do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2023-05-17PN-EN IEC 61855:2023-052025-09-16
PN-EN 61936-1:2011Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06PN-EN IEC 61936-1:2022-042024-08-11
PN-EN 62093:2005Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych -- Założenia kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego2022-10-07PN-EN IEC 62093:2022-102025-02-14
PN-EN 62108:2017-02Moduły fotowoltaiczne oraz podzespoły dla systemów ze skoncentrowanym światłem slonecznym (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2023-03-07PN-EN IEC 62108:2023-032025-07-07
PN-EN 62196-1:2015-05Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2023-07-07PN-EN IEC 62196-1:2023-072025-11-09
PN-EN 62196-2:2017-06Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi2023-07-17PN-EN IEC 62196-2:2023-072025-11-23
PN-EN 62196-3:2015-02Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 3: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności złącz pojazdowych d.c. i a.c./d.c. z zestykami tulejkowo-kołkowymi2023-07-17PN-EN IEC 62196-3:2023-072025-11-23
PN-EN 62271-100:2009Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2022-04-06PN-EN IEC 62271-100:2022-042024-08-11
PN-EN 62271-101:2013-06Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 101: Badania syntetyczne2022-04-13PN-EN IEC 62271-101:2022-042024-08-31
PN-EN 62271-103:2011Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie2024-04-17PN-EN IEC 62271-103:2024-042026-11-10
PN-EN 62271-105:2013-06Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2024-04-17PN-EN IEC 62271-105:2024-042026-11-10
PN-EN 62271-112:2014-03Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 112: Uziemniki szybkie prądu przemiennego ze zdolnością gaszenia łuku wtórnego w liniach przesyłowych2022-04-07PN-EN IEC 62271-112:2022-042024-08-17
PN-EN 62271-202:2014-12Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie2023-03-10PN-EN IEC 62271-202:2023-032025-07-27
PN-EN 62271-203:2012Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV2023-02-17PN-EN IEC 62271-203:2023-022025-07-04
PN-EN 62271-204:2011Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 204: Wysokonapięciowe linie przesyłowe w izolacji gazowej na napięcia znamionowe 52 kV i wyższe2023-02-23PN-EN IEC 62271-204:2023-022025-07-05
PN-EN 62271-206:2011Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 206: Układy wskazujące obecność napięcia na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2022-03-16PN-EN IEC 62271-213:2022-032024-07-29
PN-EN 62271-206:2011Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 206: Układy wskazujące obecność napięcia na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2022-03-16PN-EN IEC 62271-215:2022-032024-08-03
PN-EN 62271-212:2017-04Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 212: Zestawy urządzeń kompaktowych do stacji rozdzielczych (CEADS)2023-03-15PN-EN IEC 62271-212:2023-032025-08-03
PN-EN 62271-4:2014-03Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 4: Procedury postępowania z heksafluorkiem siarki (SF6) i jego mieszaninami2023-04-19PN-EN IEC 62271-4:2023-042025-08-26
PN-EN 62282-4-101:2014-12Technologie ogniw paliwowych -- Część 4-101: Systemy zasilania oparte na ogniwach paliwowych do napędu pojazdów innych niż drogowe oraz pomocniczych jednostek zasilania (APU) -- Bezpieczeństwo dotyczące elektrycznych wózków jezdniowych2023-05-17PN-EN IEC 62282-4-101:2023-052025-09-15
PN-EN 62282-4-102:2017-10Technologie ogniw paliwowych -- Część 4-102: Systemy zasilania dla przemysłowych pojazdów elektrycznych -- Metody badania wydajności2023-09-19PN-EN IEC 62282-4-102:2023-092026-01-24
PN-EN 62386-101:2015-06Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 101: Wymagania ogólne -- Komponenty systemu2023-08-18PN-EN IEC 62386-101:2023-082025-12-21
PN-EN 62386-102:2015-06Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 102: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące do lamp2023-08-18PN-EN IEC 62386-102:2023-082025-12-21
PN-EN 62386-103:2015-06Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 103: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące2023-08-18PN-EN IEC 62386-103:2023-082025-12-21
PN-EN 62386-202:2009Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 202: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do lamp -- Samodzielne bloki oświetlenia awaryjnego (urządzenie typu 1)2023-09-18PN-EN IEC 62386-202:2023-092026-01-19
PN-EN 62619:2017-08Ogniwa i baterie zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowych i baterii mających zastosowanie w przemyśle2023-02-16PN-EN IEC 62619:2023-022025-06-28
PN-EN 62660-3:2017-01Akumulatory litowo-jonowe do napędu pojazdów elektrycznych -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa2022-12-08PN-EN IEC 62660-3:2022-122025-04-05
PN-EN 62722-1:2016-07Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 1: Wymagania ogólne2023-03-08PN-EN IEC 62722-1:2023-032025-07-19
PN-EN 62722-2-1:2016-07Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania dla opraw oświetleniowych LED2023-10-11PN-EN IEC 62722-2-1:2023-102026-02-28
PN-EN 62759-1:2015-11Moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kontrola warunków transportu -- Część 1: Transport i przewóz opakowań zawierających moduły2023-04-17PN-EN IEC 62759-1:2023-042025-08-11
PN-EN 62868:2016-01Organiczna dioda elektroluminescencyjna (OLED), panele do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2022-03-29PN-EN IEC 62868-1:2022-032024-11-05
PN-EN 62877-1:2016-08Elektrolit i woda dla otwartych akumulatorów kwasowo-ołowiowych -- Część 1: Wymagania dotyczące elektrolitu2024-06-18PN-EN IEC 62877-1:2024-062026-10-18
PN-EN IEC 60071-2:2018-07Koordynacja izolacji -- Część 2: Wytyczne stosowania2024-02-21PN-EN IEC 60071-2:2024-022026-06-28
PN-EN IEC 61591:2020-09Wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2024-01-11PN-EN IEC 61591:2024-012026-05-01
PN-EN IEC 62271-110:2018-03Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego2023-12-20PN-EN IEC 62271-110:2023-122026-04-20
PN-EN IEC 62442-1:2018-12Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2022-11-14PN-EN IEC 62442-1:2022-112025-03-16
PN-EN IEC 62442-2:2019-01Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2022-11-14PN-EN IEC 62442-2:2022-112025-03-16
PN-EN IEC 62442-3:2018-11Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2022-11-15PN-EN IEC 62442-3:2022-112025-03-17
PN-EN IEC 63356-1:2023-07Charakterystyka źródła światła LED -- Część 1: Karty katalogowe2024-06-19PN-EN IEC 63356-1:2024-062026-10-24
Sektor Elektrotechniki
PN-E-04555-26:1994Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Warunki środowiskowe występujące w przyrodzie -- Wibracje i udary sejsmiczne2023-09-14PN-EN IEC 60721-2-6:2023-092026-01-19
PN-EN 50110-1:2013-05Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2024-04-25PN-EN 50110-1:2024-042026-05-29
PN-EN 50110-2:2021-07Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe2024-04-15PN-EN 50110-2:2024-042026-05-29
PN-EN 50160:2010Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych2023-10-09PN-EN 50160:2023-102025-11-07
PN-EN 50171:2007Centralne układy zasilania2022-10-07PN-EN 50171:2022-102026-11-15
PN-EN 50183:2002Przewody do linii napowietrznych -- Przewody gołe ze stopu aluminium zawierającego magnez i krzem2022-12-13PN-EN IEC 62641:2022-122025-04-11
PN-EN 50189:2002Przewody do linii napowietrznych -- Przewody stalowe ocynkowane2022-12-13PN-EN IEC 63248:2022-122025-04-11
PN-EN 50289-1-2:2007Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-2: Metody badań właściwości elektrycznych -- Rezystancja przy prądzie stałym2023-09-14PN-EN 50289-1-2:2023-092026-04-14
PN-EN 50397-2:2009Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV -- Część 2: Osprzęt do przewodów w osłonie -- Badania i kryteria oceny2023-05-18PN-EN 50397-2:2023-052025-06-27
PN-EN 50397-3:2010Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV -- Część 3: Wytyczne stosowania2023-05-18PN-EN 50397-3:2023-052025-06-27
PN-EN 50399:2011Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia -- Aparatura probiercza, procedury, wyniki2023-07-06PN-EN 50399:2023-072025-08-08
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-10:2023-022025-08-09
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-10:2023-022025-08-09
PN-EN 50642:2019-06Systemy prowadzenia przewodów -- Metoda badania zawartości halogenków2023-04-12PN-EN IEC 63355:2023-042025-08-17
PN-EN 60068-2-14:2009Badania środowiskowe -- Część 2-14: Próby -- Próba N: Zmiany temperatury2024-04-23PN-EN IEC 60068-2-14:2024-042026-08-31
PN-EN 60068-2-17:2001Badania środowiskowe -- Próby -- Próba Q: Szczelność2024-03-19PN-EN IEC 60068-2-17:2024-032026-08-02
PN-EN 60068-3-1:2012Badania środowiskowe -- Część 3-1: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Próby zimna i suchego gorąca2024-03-19PN-EN IEC 60068-3-1:2024-032026-08-03
PN-EN 60068-3-4:2008Badania środowiskowe -- Część 3-4: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Próby wilgotnego gorąca2024-03-19PN-EN IEC 60068-3-4:2024-032026-08-03
PN-EN 60216-5:2008Materiały elektroizolacyjne -- Oznaczanie ciepłoodporności -- Część 5: Wyznaczanie wskaźnika względnej odporności cieplnej (RTE) materiału elektroizolacyjnego2023-08-16PN-EN IEC 60216-5:2023-082025-12-22
PN-EN 60216-6:2007Materiały elektroizolacyjne -- Oznaczanie ciepłoodporności -- Część 6: Wyznaczanie wskaźników odporności cieplnej (TI i RTE) materiału izolacyjnego metodą ustalonego czasu2023-08-18PN-EN IEC 60216-6:2023-082026-01-02
PN-EN 60445:2018-01Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów2022-04-11PN-EN IEC 60445:2022-042024-08-20
PN-EN 60455-2:2016-01Materiały elektroizolacyjne na bazie żywic reaktywnych -- Część 2: Metody badań2024-04-17PN-EN IEC 60455-2:2024-042026-08-31
PN-EN 60455-3-8:2014-02Materiały elektroizolacyjne na bazie żywic reaktywnych -- Część 3-8: Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów -- Żywice stosowane w osprzęcie kablowym2022-03-11PN-EN IEC 60455-3-8:2022-032024-07-21
PN-EN 60475:2012Metody pobierania cieczy elektroizolacyjnych2023-01-11PN-EN IEC 60475:2023-012025-06-29
PN-EN 60544-5:2012Materiały elektroizolacyjne -- Określanie wpływu promieniowania jonizującego -- Część 5: Sposoby oceny starzenia materiałów podczas eksploatacji2023-03-10PN-EN IEC 60544-5:2023-032025-07-22
PN-EN 60587:2008Materiały elektroizolacyjne stosowane w ostrych warunkach otoczenia -- Metody badań odporności na prądy pełzające i erozję2022-11-16PN-EN IEC 60587:2022-112025-04-04
PN-EN 60599:2016-03Urządzenia elektryczne napełnione olejem mineralnym w eksploatacji -- Zalecenia dotyczące interpretacji analizy gazów rozpuszczonych i wolnych2023-02-08PN-EN IEC 60599:2023-022025-06-29
PN-EN 60626-1:2012Materiały elektroizolacyjne giętkie wielowarstwowe -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne2024-05-14PN-EN IEC 60626-1:2024-052026-09-20
PN-EN 60674-3-1:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-1: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Folia polipropylenowa orientowana dwuosiowo (PP) do kondensatorów2022-05-10PN-EN IEC 60674-3-1:2022-052024-09-29
PN-EN 60674-3-3:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-3: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla folii poliwęglanowych (PC) używanych na izolację elektryczną2024-05-14PN-EN IEC 60674-3-3:2024-052026-09-22
PN-EN 60674-3-4 do 6:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-4 do 6: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla folii poliimidowych do celów elektrycznych2023-03-14PN-EN IEC 60674-3-4:2023-032025-07-27
PN-EN 60674-3-7:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-7: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla folii fluoroetylenopropylenowych (FEP) używanych na izolację elektryczną2024-05-15PN-EN IEC 60674-3-7:2024-052026-09-22
PN-EN 60695-2-10:2013-12Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-10: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób2022-07-12PN-EN IEC 60695-2-10:2022-072024-12-02
PN-EN 60695-2-11:2015-02Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT)2022-07-12PN-EN IEC 60695-2-11:2022-072024-12-02
PN-EN 60695-2-12:2011Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-12: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI)2022-06-17PN-EN IEC 60695-2-12:2022-062024-11-12
PN-EN 60695-2-13:2011Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06PN-EN IEC 60695-2-13:2022-052024-09-28
PN-EN 60695-4:2012Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 4: Terminologia dotycząca prób ogniowych wyrobów elektrotechnicznych2022-03-11PN-EN IEC 60695-4:2022-032024-07-28
PN-EN 60695-5-1:2007Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 5-1: Uszkodzenia korozyjne spowodowane działaniem lotnych produktów spalania -- Wytyczne ogólne2022-07-12PN-EN IEC 60695-5-1:2022-072024-12-02
PN-EN 60695-6-1:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-1: Zadymienie -- Wytyczne ogólne2022-05-02PN-EN IEC 60695-6-1:2022-052024-09-09
PN-EN 60695-7-2:2012Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 7-2: Toksyczność lotnych produktów spalania -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2022-07-12PN-EN IEC 60695-7-2:2022-072024-12-02
PN-EN 60695-9-2:2014-10Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-2: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2022-05-06PN-EN IEC 60695-9-2:2022-052024-09-29
PN-EN 60794-1-1:2016-06Kable światłowodowe -- Część 1-1: Wymagania wspólne - Postanowienia ogólne2024-02-14PN-EN IEC 60794-1-1:2024-022026-06-26
PN-EN 60851-1:1998Przewody nawojowe -- Metody badań -- Wymagania ogólne2022-03-11PN-EN IEC 60851-1:2022-032024-07-21
PN-EN 60851-3:2009Przewody nawojowe -- Metody badań -- Część 3: Właściwości mechaniczne2024-05-16PN-EN IEC 60851-3:2024-052026-09-26
PN-EN 60867:2002Ciecze izolacyjne -- Wymagania techniczne dla świeżych cieczy na bazie syntetycznych węglowodorów aromatycznych2023-07-24PN-EN IEC 60867:2023-072025-12-02
PN-EN 60889:2002Przewody aluminiowe ciągnione na zimno do linii napowietrznych2022-12-13PN-EN IEC 62641:2022-122025-04-11
PN-EN 60947-4-2:2012Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-2: Styczniki i rozruszniki -- Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennego2023-09-01PN-EN IEC 60947-4-2:2023-092026-01-11
PN-EN 60947-6-1:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe -- Urządzenia przełączające2023-10-10PN-EN IEC 60947-6-1:2023-102026-05-19
PN-EN 60947-6-2:2005Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe -- Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)2023-10-13PN-EN IEC 60947-6-2:2023-102026-03-03
PN-EN 60947-8:2005Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 8: Urządzenia sterujące zabezpieczeń termicznych (PTC) wbudowanych w maszyny wirujące2023-09-13PN-EN IEC 60947-8:2023-092026-01-11
PN-EN 61232:2002Druty stalowe aluminiowane do zastosowań elektrycznych2022-12-13PN-EN IEC 63248:2022-122025-04-11
PN-EN 61340-5-3:2015-11Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne2023-02-06PN-EN IEC 61340-5-3:2023-022025-06-01
PN-EN 61386-24:2010Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 24: Wymagania szczegółowe --Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi2023-12-20PN-EN 50626-1:2023-122026-07-21
PN-EN 61439-5:2015-02Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych2024-04-29PN-EN IEC 61439-5:2024-042026-09-06
PN-EN 61726:2016-01Kable, przewody, złącza oraz elementy bierne mikrofalowe -- Pomiar współczynnika ekranowania w komorze rewerberacyjnej2023-04-18PN-EN IEC 61726:2023-042025-08-22
PN-EN 61822:2010Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -- Regulatory stałej wartości prądu2024-07-11PN-EN IEC 61820-3-2:2024-072026-11-14
PN-EN 61914:2016-06Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych2022-05-19PN-EN IEC 61914:2022-052024-11-10
PN-EN 62004:2009Ciepłoodporny drut ze stopu aluminium do przewodów do linii napowietrznych2022-12-13PN-EN IEC 62641:2022-122025-04-11
PN-EN 62037-1:2013-03Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Część 1: Wymagania ogólne i metody pomiarów2022-08-04PN-EN IEC 62037-1:2022-082024-12-23
PN-EN 62037-2:2013-07Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Cześć 2: Pomiary biernej modulacji wzajemnej we współosiowych instalacjach kablowych2022-08-04PN-EN IEC 62037-2:2022-082024-12-23
PN-EN 62037-3:2013-05Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Cześć 3: Pomiary biernej modulacji wzajemnej w złączach współosiowych2022-08-05PN-EN IEC 62037-3:2022-082024-12-23
PN-EN 62037-5:2013-10Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Część 5: Pomiary biernej modulacji wzajemnej w filtrach2022-08-05PN-EN IEC 62037-5:2022-082024-12-23
PN-EN 62037-6:2013-10Elementy bierne wielkiej częstotliwości (r.f.) i mikrofalowe, pomiar poziomu wzajemnej modulacji -- Część 6: Pomiary biernej modulacji wzajemnej w antenach2022-08-11PN-EN IEC 62037-6:2022-082024-12-28
PN-EN 62153-4-7:2016-06Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłum2022-04-12PN-EN IEC 62153-4-7:2022-042024-08-27
PN-EN 62208:2011Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych -- Wymagania ogólne2024-04-29PN-EN IEC 62208:2024-042026-09-06
PN-EN 62321-2:2014-08Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki2022-05-20PN-EN IEC 62321-2:2022-052024-10-04
PN-EN 62561-1:2017-07Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych2023-12-21PN-EN IEC 62561-1:2023-122026-05-04
PN-EN 62561-3:2017-10Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)2024-03-14PN-EN IEC 62561-3:2024-032026-08-09
PN-EN 62561-4:2018-01Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów2024-06-27PN-EN IEC 62561-4:2024-062026-11-17
PN-EN 62631-3-1:2016-10Właściwości dielektryczne stałych materiałów elektroizolacyjnych -- Część 3-1: Wyznaczanie właściwości rezystancyjnych (pomiary przy prądzie stałym) -- Rezystancja skrośna i rezystywność skrośna - Metoda ogólna2023-10-11PN-EN IEC 62631-3-1:2023-102026-02-27
PN-EN 62631-3-2:2016-04Właściwości dielektryczne stałych materiałów elektroizolacyjnych -- Część 3-2: Wyznaczanie właściwości rezystancyjnych (pomiary przy prądzie stałym) -- Rezystancja powierzchniowa i rezystywność powierzchniowa2024-07-11PN-EN IEC 62631-3-2:2024-072026-11-20
PN-EN 80000-6:2008Wielkości i jednostki -- Część 6: Elektromagnetyzm2023-08-21PN-EN IEC 80000-6:2023-082025-12-21
PN-EN 81346-1:2009Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 1: Reguły podstawowe2023-01-09PN-EN IEC 81346-1:2023-012025-05-04
PN-EN IEC 61439-7:2020-10Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 7: Rozdzielnice do specjalnych zastosowań takich jak: mariny, kempingi, place targowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych2024-04-29PN-EN IEC 61439-7:2024-042026-09-06
PN-EN IEC 62561-6:2018-04Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 6: Wymagania stawiane licznikom udarów piorunowych (LSC)2024-02-13PN-EN IEC 62561-6:2024-022026-09-19
PN-HD 60364-4-43:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym2024-04-16PN-HD 60364-4-43:2024-042026-08-23
PN-HD 60364-5-534:2016-04Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami2022-10-06PN-HD 60364-5-53:2022-102025-05-13
PN-HD 60364-5-537:2017-01Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2022-10-06PN-HD 60364-5-53:2022-102025-05-13
PN-HD 60364-5-53:2016-02Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza2022-10-06PN-HD 60364-5-53:2022-102025-05-13
PN-HD 620 S2:2010Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie2023-04-13PN-HD 620 S3:2023-042026-03-13
Sektor Górnictwa
PN-EN 50292:2014-02Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych, pojazdach kempingowych i łodziach rekreacyjnych -- Przewodnik dotyczący wyboru, montażu, eksploatacji i utrzymania2024-02-15PN-EN 50292:2024-022026-03-20
PN-EN 60079-25:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne2023-02-08PN-EN IEC 60079-25:2023-022025-09-09
PN-EN ISO 19901-3:2015-03Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 3: Konstrukcje nadwodne2024-07-04PN-EN ISO 19901-3:2024-072024-07-31
Sektor Hutnictwa
PN-EN 60404-11:2013-07Materiały magnetyczne -- Część 11: Metoda określania rezystancji izolacji powierzchniowej blach i taśm elektrotechnicznych2022-04-07PN-EN IEC 60404-11:2022-042024-08-12
PN-EN 60404-8-1:2015-09Materiały magnetyczne -- Część 8-1: Specyfikacje dotyczące poszczególnych materiałów -- Materiały magnetycznie twarde2024-06-19PN-EN IEC 60404-8-1:2024-062026-10-25
PN-EN 60974-10:2014-12Sprzęt do spawania łukowego -- Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2022-07-05PN-EN IEC 60974-10:2022-072024-11-10
PN-EN 60974-8:2010Sprzęt do spawania łukowego -- Część 8: Konsole gazowe do spawania i systemów cięcia plazmowego2022-05-05PN-EN IEC 60974-8:2022-052024-09-15
PN-EN 62135-2:2015-08Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2022-07-06PN-EN IEC 62135-2:2022-072024-11-10
PN-EN IEC 60974-1:2018-11Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2023-05-25PN-EN IEC 60974-1:2023-052025-10-25
PN-EN IEC 62822-3:2018-05Sprzęt do spajania elektrycznego -- Ocena sprzętu do spawania elektrycznego związana z ograniczeniami ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne (0 Hz do 300 GHz) -- Część 3: Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego2024-03-07PN-EN IEC 62822-3:2024-032026-07-05
PN-EN ISO 14373:2015-05Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedura zgrzewania punktowego niepowlekanych i powlekanych stali niskowęglowych2024-07-02PN-EN ISO 14373:2024-072024-07-31
PN-EN ISO 15611:2006Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia w spawaniu2024-07-03PN-EN ISO 15611:2024-072024-07-31
PN-EN ISO 3882:2004Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Przegląd metod pomiaru grubości2024-07-09PN-EN ISO 3882:2024-072024-07-31
PN-EN ISO 9455-17:2006Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 17: Badanie grzebieniowe odporności powierzchniowej izolacji i badanie migracji elektrochemicznej pozostałości topnika2024-07-09PN-EN ISO 9455-17:2024-072024-07-31
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
PN-EN 15194:2018-01Rowery -- Rowery ze wspomaganiem elektrycznym -- Rowery dwukołowe EPAC2024-01-30PN-EN 15194+A1:2024-012025-08-23
PN-EN 15892:2011Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar hałasu wewnątrz kabin maszynisty2022-02-17PN-EN ISO 3381:2022-022024-09-30
PN-EN 1755:2016-01Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Dodatkowe wymagania dotyczące użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych2024-06-26PN-EN 1755:2024-062024-07-31
PN-EN 45545-2:2021-01Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych2024-04-02PN-EN 45545-2+A1:2024-042026-10-31
PN-EN 81-70:2021-09Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych2022-12-29PN-EN 81-70+A1:2022-122024-07-31
PN-EN ISO 25745-1:2013-03Charakterystyka energetyczna dźwigów, schodów i chodników ruchomych -- Część 1: Pomiar zużycia energii i weryfikacja2024-01-09PN-EN ISO 25745-1:2024-012025-07-31
PN-EN ISO 3381:2011Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych2022-02-17PN-EN ISO 3381:2022-022024-09-30
PN-EN ISO 3691-2:2016-04Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 2: Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem2023-09-08PN-EN ISO 3691-2:2023-092024-09-30
PN-EN ISO 4210-1:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 1: Terminy i definicje2023-06-19PN-EN ISO 4210-1:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-2:2015-12Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 2: Wymagania dotyczące rowerów miejskich i trekkingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych2023-06-19PN-EN ISO 4210-2:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-3:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 3: Ogólne metody badań2023-06-19PN-EN ISO 4210-3:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-4:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 4: Metody badań hamulców2023-06-19PN-EN ISO 4210-4:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-5:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 5: Metody badań układu kierowniczego2023-06-19PN-EN ISO 4210-5:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-6:2015-10Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 6: Metody badań ramy i widelca2023-06-19PN-EN ISO 4210-6:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-7:2014-08Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 7: Metody badań kół i obręczy2023-06-28PN-EN ISO 4210-7:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-8:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 8: Metody badań układu napędowego i pedałów2023-06-29PN-EN ISO 4210-8:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 4210-9:2014-09Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 9: Metody badań siodełek i wsporników siodełek2023-06-29PN-EN ISO 4210-9:2023-062024-07-31
PN-EN ISO 8098:2014-08Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów dziecięcych2023-06-19PN-EN ISO 8098:2023-062024-07-31
Sektor Maszyn i Inżynierii
PN-EN 1106:2023-03Kurki uruchamiane ręcznie przeznaczone do urządzeń spalających gaz2024-05-24PN-EN 1106+A1:2024-052025-10-31
PN-EN 12067-2:2004Urządzenia sterujące dopływem powietrza przeznaczone do palników gazowych i odbiorników spalających gaz -- Część 2: Urządzenia typu elektronicznego2023-04-20PN-EN 12067-2:2023-042025-11-30
PN-EN 12261:2018-06Gazomierze -- Gazomierze turbinowe2024-06-18PN-EN 12261:2024-062024-09-30
PN-EN 125+A1:2016-02Urządzenia nadzoru płomienia do odbiorników spalających paliwa gazowe -- Termoelektromagnetyczne urządzenia nadzoru płomienia2023-03-15PN-EN 125:2023-032025-10-31
PN-EN 13732:2013-11Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych -- Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwa i higieny2022-12-16PN-EN 13732:2022-122025-07-31
PN-EN 1417:2015-04Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Walcarki dwuwalcowe -- Wymagania bezpieczeństwa2024-04-19PN-EN 1417:2024-042024-11-30
PN-EN 15502-2-1:2023-02Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Norma szczegółowa dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2024-05-27PN-EN 15502-2-1+A1:2024-052025-09-30
PN-EN 161+A3:2013-06Automatyczne zawory odcinające do palników gazowych i urządzeń gazowych2023-03-22PN-EN 161:2023-032025-10-31
PN-EN 16304:2013-08Automatyczne zawory odpowietrzające do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe2023-03-22PN-EN 16304:2023-032025-10-31
PN-EN 1643:2014-06Urządzenia zabezpieczające i sterujące dla palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe -- Zaworowe systemy potwierdzające dla automatycznych zaworów odcinających2023-04-21PN-EN 1643:2023-042025-11-30
PN-EN 16678:2016-03Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe -- Automatyczne zawory odcinające do obsługi ciśnienia powyżej 500 kPa do 6 300 kPa włącznie2023-03-23PN-EN 16678:2023-032025-10-31
PN-EN 16898:2023-03Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających gaz -- Filtry gazowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 600 kPa włącznie2024-05-28PN-EN 16898+A1:2024-052025-10-31
PN-EN 1854:2023-06Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających gaz2024-05-29PN-EN 1854+A1:2024-052025-12-31
PN-EN 257:2023-03Termostaty mechaniczne do urządzeń spalających gaz2024-05-31PN-EN 257+A1:2024-052025-10-31
PN-EN 298:2012Automatyczne układy sterowania palnikiem przeznaczone do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub paliwa ciekłe2023-04-24PN-EN 298:2023-042025-11-30
PN-EN 30-1-1:2022-05Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz -- Część 1-1: Bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne2024-06-03PN-EN 30-1-1+A1:2024-062024-12-31
PN-EN 60335-2-41:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp2022-01-24PN-EN IEC 60335-2-41:2022-012024-12-24
PN-EN 60335-2-51:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej2024-04-18PN-EN IEC 60335-2-51:2024-042026-08-02
PN-EN 60534-1:2005Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 1: Terminologia i postanowienia ogólne2024-02-16PN-EN IEC 60534-1:2024-022026-06-27
PN-EN 60534-4:2006Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze2022-09-19PN-EN IEC 60534-4:2022-092025-01-20
PN-EN 60953-2:2000Wymagania dotyczące cieplnych badań odbiorczych turbin parowych -- Metoda B -- Szeroki zakres dokładności dla różnych typów i wielkości turbin parowych2023-03-06PN-EN IEC 60953-0:2023-032025-07-04
PN-EN 60953-3:2005Wymagania dotyczące cieplnych badań odbiorczych turbin parowych -- Część 3: Cieplne badania sprawdzające osiągi modernizowanych turbin parowych2023-04-19PN-EN IEC 60953-3:2023-042025-08-24
PN-EN 61131-9:2014-05Sterowniki programowalne -- Część 9: Interfejs komunikacji cyfrowej punkt-punkt do małych czujników i elementów wykonawczych (SDCI)2023-03-06PN-EN IEC 61131-9:2023-032025-07-04
PN-EN 61158-2:2014-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 2: Specyfikacja i definicja usług warstwy fizycznej2023-12-06PN-EN IEC 61158-2:2023-122026-04-13
PN-EN 61158-3-24:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-24: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 242023-12-06PN-EN IEC 61158-3-24:2023-122026-04-20
PN-EN 61158-3-2:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-2: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 22023-12-06PN-EN IEC 61158-3-2:2023-122026-04-13
PN-EN 61158-5-24:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-24: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 242023-12-19PN-EN IEC 61158-5-24:2023-122026-04-13
PN-EN 61158-6-24:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-24: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 242023-12-27PN-EN IEC 61158-6-24:2023-122026-04-28
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-1:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-2:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-3:2023-062025-10-03
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-5:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-6:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-12:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-50-1:2023-062025-12-21
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-50-2:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-1:2017-07Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2023-06-12PN-EN IEC 61400-50:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-1:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-2:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-3:2023-062025-10-03
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-5:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12-6:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-12:2023-062025-10-10
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-50-1:2023-062025-12-21
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-50-2:2023-062025-10-04
PN-EN 61400-12-2:2013-12Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli2023-06-12PN-EN IEC 61400-50:2023-062025-10-04
PN-EN 62439-2:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2022-09-19PN-EN IEC 62439-2:2022-092025-01-19
PN-EN 62453-2:2017-06Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 2: Koncepcje i opisy szczegółowe2023-06-13PN-EN IEC 62453-2:2023-062025-10-05
PN-EN 62453-309:2018-03Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 92023-06-14PN-EN IEC 62453-309:2023-062025-10-07
PN-EN 62657-2:2017-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 2: Zarządzanie koegzystencją2023-03-08PN-EN IEC 62657-2:2023-032025-07-14
PN-EN 62682:2015-03Zarządzanie alarmami w przemyśle procesowym2023-09-14PN-EN IEC 62682:2023-092026-01-12
PN-EN 62714-2:2015-11Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Język automatycznego wyznaczania -- Część 2: Biblioteka klas wzorów2023-07-14PN-EN IEC 62714-2:2023-072025-11-24
PN-EN 88-1:2023-03Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających gaz -- Część 1: Regulatory ciśnienia dla ciśnień wlotowych do 50 kPa włącznie2024-06-04PN-EN 88-1+A1:2024-062025-10-31
PN-EN 88-2:2007Regulatory ciśnienia i związane z nimi urządzenia zabezpieczające do urządzeń gazowych -- Część 2: Regulatory ciśnienia dla ciśnień wlotowych między 0,5 bar a 5 bar2023-03-27PN-EN 88-2:2023-032025-10-31
PN-EN IEC 61158-1:2019-08Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i 617842023-12-20PN-EN IEC 61158-1:2023-122026-04-20
PN-EN IEC 61158-3-4:2019-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 3-4: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42023-12-07PN-EN IEC 61158-3-4:2023-122026-04-20
PN-EN IEC 61158-4-21:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-21: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 212023-12-07PN-EN IEC 61158-4-21:2023-122026-05-02
PN-EN IEC 61158-4-24:2019-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-24: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 242023-12-07PN-EN IEC 61158-4-24:2023-122026-05-02
PN-EN IEC 61158-4-2:2019-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-2: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 22023-12-07PN-EN IEC 61158-4-2:2023-122026-04-13
PN-EN IEC 61158-4-4:2019-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 4-4: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42023-12-08PN-EN IEC 61158-4-4:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61158-5-10:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-10: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 102023-12-15PN-EN IEC 61158-5-10:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-5-23:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-23: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 232023-12-15PN-EN IEC 61158-5-23:2023-122026-04-13
PN-EN IEC 61158-5-26:2019-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-26: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 262023-12-19PN-EN IEC 61158-5-26:2023-122026-04-20
PN-EN IEC 61158-5-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-2: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 22023-12-19PN-EN IEC 61158-5-2:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-5-4:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 5-4: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 42023-12-19PN-EN IEC 61158-5-4:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-6-10:2020-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102023-12-27PN-EN IEC 61158-6-10:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-6-23:2020-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232023-12-27PN-EN IEC 61158-6-23:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-6-26:2020-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-26: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 262023-12-27PN-EN IEC 61158-6-26:2023-122026-05-02
PN-EN IEC 61158-6-2:2020-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22023-12-27PN-EN IEC 61158-6-2:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61158-6-4:2020-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42023-12-27PN-EN IEC 61158-6-4:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-0:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-16:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-19:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-1:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-22:2023-122026-04-11
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-2:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-3:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-4:2023-122026-04-25
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-5:2023-122026-04-25
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-6:2023-122026-04-25
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-8:2023-122026-04-25
PN-EN IEC 61784-1:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali lokalnej2023-12-11PN-EN IEC 61784-1-9:2023-122026-04-28
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-0:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-10:2023-122026-04-26
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-11:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-12:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-13:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-14:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-15:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-16:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-17:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-19:2023-122026-04-11
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-20:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-21:2023-122026-06-09
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-2:2023-122026-05-04
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-3:2023-122026-05-03
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-4:2023-122026-05-04
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-6:2023-122026-05-04
PN-EN IEC 61784-2:2019-11Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali lokalnej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC/IEEE 8802-32023-12-13PN-EN IEC 61784-2-8:2023-122026-05-04
PN-EN IEC 62439-3:2018-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół Redundancji Równoległej (PRP) i Bezstratna Redundancja o Wysokiej Dostępności (HSR)2022-09-19PN-EN IEC 62439-3:2022-092025-01-19
PN-EN IEC 62769-100:2021-06Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 100: Profile -- Protokoły ogólne2024-01-16PN-EN IEC 62769-100:2024-012026-05-16
PN-EN IEC 62769-101-1:2021-07Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 101-1: Profile -- Foundation Fieldbus H12024-01-18PN-EN IEC 62769-101-1:2024-012026-05-19
PN-EN IEC 62769-101-2:2021-07Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 101-2: Profile -- Foundation Fieldbus HSE2024-01-18PN-EN IEC 62769-101-2:2024-012026-05-19
PN-EN IEC 62769-103-1:2021-01Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-1: Profile -- PROFIBUS2024-01-19PN-EN IEC 62769-103-1:2024-012026-05-22
PN-EN IEC 62769-103-4:2021-01Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-4: Profile -- PROFINET2024-01-19PN-EN IEC 62769-103-4:2024-012026-05-23
PN-EN IEC 62769-109-1:2021-01Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 109-1: Profile -- HART(r) i WirelessHART(r)2024-01-19PN-EN IEC 62769-109-1:2024-012026-05-23
PN-EN IEC 62769-150-1:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 150-1: Profile -- ISA100 WIRELESS2024-01-25PN-EN IEC 62769-150-1:2024-012026-05-24
PN-EN IEC 62769-1:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 1: Przegląd2024-01-12PN-EN IEC 62769-1:2024-012026-05-09
PN-EN IEC 62769-2:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 2: Klient FDI2024-01-12PN-EN IEC 62769-2:2024-012026-05-09
PN-EN IEC 62769-3:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 3: Serwer2024-01-12PN-EN IEC 62769-3:2024-012026-05-09
PN-EN IEC 62769-4:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 4: Pakiety FDI2024-01-16PN-EN IEC 62769-4:2024-012026-05-10
PN-EN IEC 62769-5:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 5: Model informacyjny2024-01-16PN-EN IEC 62769-5:2024-012026-05-10
PN-EN IEC 62769-6:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 6: Mapowanie technologii2024-01-16PN-EN IEC 62769-6:2024-012026-05-11
PN-EN IEC 62769-7:2021-11Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 7: Urządzenia komunikacyjne2024-01-17PN-EN IEC 62769-7:2024-012026-05-11
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
PN-EN 50131-2-2:2018-01Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni2022-10-07PN-EN 50131-2-2:2022-102024-11-08
PN-EN 50131-2-3:2010Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych2022-10-10PN-EN 50131-2-3:2022-102024-11-11
PN-EN 62288:2015-02Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Prezentacja informacji dotyczących nawigacji na pokładowych wyświetlaczach nawigacyjnych -- Wymagania ogólne, metody i wymagane wyniki badań2022-09-21PN-EN IEC 62288:2022-092025-01-24
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
PN-EN 1010-1+A1:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 1: Wymagania wspólne2024-06-04PN-EN ISO 12643-1:2024-062026-06-30
PN-EN 1010-2+A1:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 2: Maszyny do drukowania i maszyny do lakierowania, łącznie z urządzeniami prepress2024-06-04PN-EN ISO 12643-2:2024-062026-06-30
PN-EN 1010-3+A1:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 3: Krajarki2024-06-04PN-EN ISO 12643-3:2024-062026-06-30
PN-EN 1010-4+A1:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 4: Maszyny introligatorskie, maszyny do przetwarzania papieru i maszyny wykończające2024-06-04PN-EN ISO 12643-3:2024-062026-06-30
PN-EN 1010-4+A1:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 4: Maszyny introligatorskie, maszyny do przetwarzania papieru i maszyny wykończające2024-06-04PN-EN ISO 12643-4:2024-062026-06-30
PN-EN 1010-5:2007Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 5: Maszyny do produkcji tektury falistej i maszyny do przetwarzania tektury litej i falistej2024-06-04PN-EN ISO 12643-4:2024-062026-06-30
PN-EN 1010-5:2007Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 5: Maszyny do produkcji tektury falistej i maszyny do przetwarzania tektury litej i falistej2024-06-04PN-EN ISO 12643-5:2024-062026-06-30
PN-EN 14350:2020-12Artykuły dla dzieci -- Sprzęt do picia -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2024-01-23PN-EN 14350+A1:2024-012024-08-31
PN-EN 16232+A1:2018-11Artykuły dla dzieci -- Huśtawki dla niemowląt2023-10-18PN-EN 16232+A2:2023-102024-09-30
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-EN ISO 11816-1:2014-02Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej -- Część 1: Metoda fluorymetryczna dla mleka i napojów na bazie mleka2024-07-01PN-EN ISO 11816-1:2024-072024-07-31
PN-EN ISO 11816-2:2016-10Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej -- Część 2: Metoda fluorymetryczna dla sera2024-07-02PN-EN ISO 11816-2:2024-072024-07-31
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
PN-EN 50065-4-1:2002Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-1: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Specyfikacja ogólna2023-08-22PN-EN 50065-4-1:2023-082026-03-24
PN-EN 50065-4-3:2005Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-3: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr wejściowy2023-08-22PN-EN 50065-4-3:2023-082026-03-24
PN-EN 50065-4-4:2005Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-4: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr impedancyjny2023-08-22PN-EN 50065-4-4:2023-082026-03-24
PN-EN 50065-4-5:2005Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-5: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr rozdzielający2023-08-22PN-EN 50065-4-5:2023-082026-03-24
PN-EN 50065-4-6:2005Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-6: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Sprzęgacz fazowy2023-08-23PN-EN 50065-4-6:2023-082026-03-24
PN-EN 50491-11:2015-08Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 11: Inteligentne opomiarowanie -- Specyfikacja aplikacji -- Prosty, zewnętrzny wyświetlacz użytkownika2024-06-18PN-EN IEC 63345:2024-062026-10-25
PN-EN 50491-4-1:2012Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 4-1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego dla wyrobów przeznaczonych do zastosowania w domowych i budyn2023-08-09PN-EN IEC 63044-4:2022-042024-08-03
PN-EN 50491-5-1:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-1: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), warunki badań i stanowiska pomiarowe2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-1:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-5-2:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku mieszkalnym, hand2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-2:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-5-3:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku przemysłowym2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-3:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-6-1:2014-03Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 6-1: Instalacja HBES -- Wykonywanie i planowanie2022-04-05PN-EN IEC 63044-6:2022-042024-08-03
PN-EN 50600-2-4:2015-05Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego2024-02-15PN-EN 50600-2-4:2024-022026-03-20
PN-EN 50697:2019-08Technika informatyczna -- Pomiar łączy typu end-to-end (E2E)2023-09-18PN-EN 50697:2023-092025-10-17
PN-EN 50700:2014-03Technika informatyczna -- Okablowanie do dystrybucji sieci dostępowej w zabudowaniach (PDAN) zapewniające wdrożenie szerokopasmowych sieci światłowodowych2024-03-13PN-EN 50700:2024-032026-10-20
PN-EN 55025:2017-04Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych2022-09-20PN-EN IEC 55025:2022-092025-01-20
PN-EN 60728-11:2017-09Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2024-01-17PN-EN IEC 60728-11:2024-012026-05-23
PN-EN 60728-13-1:2018-04Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH2024-02-23PN-EN IEC 60728-113:2024-022026-07-05
PN-EN 60950-22:2017-07Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112026-01-07
PN-EN 60950-23:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112026-01-07
PN-EN 60958-1:2010Cyfrowy interfejs foniczny -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-06-10PN-EN IEC 60958-1:2022-062024-10-06
PN-EN 60958-3:2008Cyfrowy interfejs foniczny -- Część 3: Zastosowania w urządzeniach powszechnego użytku2022-06-10PN-EN IEC 60958-3:2022-062024-10-07
PN-EN 61000-4-20:2011Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-20: Metody badań i pomiarów -- Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)2022-11-23PN-EN IEC 61000-4-20:2022-112025-03-25
PN-EN 61000-4-6:2014-04Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-6: Metody badań i pomiarów -- Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej2024-03-07PN-EN IEC 61000-4-6:2024-032026-07-11
PN-EN 61850-7-420:2009Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 7-420: Systemy komunikacyjne dla rozproszonych źródeł energii (DER) -- Węzły logiczne2022-07-07PN-EN IEC 61850-7-420:2022-072024-11-17
PN-EN 61968-100:2014-02Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 100: Profile wdrażania2022-11-17PN-EN IEC 61968-100:2022-112025-03-23
PN-EN 61970-452:2018-03Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 452: Profile statycznych modeli sieci przesyłowej oparte na CIM2022-08-01PN-EN IEC 61970-452:2022-082024-12-01
PN-EN 61970-456:2018-10Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2022-09-20PN-EN IEC 61970-456:2022-092025-01-19
PN-EN 62087-2:2016-03Urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Określenie poboru energii -- Część 2: Sygnały i nośniki2023-11-13PN-EN IEC 62087-2:2023-112026-03-24
PN-EN 62087-3:2016-04Urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Określenie poboru energii -- Część 3: Odbiorniki telewizyjne2023-11-13PN-EN IEC 62087-3:2023-112026-03-24
PN-EN 62209-1:2016-12Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 1: Urządzenia używane 2022-04-11PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-042024-11-19
PN-EN 62209-2:2010Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości poch2022-04-11PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-042024-11-19
PN-EN 62232:2018-01Wyznaczanie natężenia pola RF, gęstości mocy i SAR w otoczeniu radiokomunikacyjnych stacji bazowych dla oceny poziomu ekspozycji człowieka2023-07-07PN-EN IEC 62232:2023-072025-11-18
PN-EN 62351-3:2015-06Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 3: Komunikacja sieciowa i system bezpieczeństwa -- Profile zawierające TCP/IP2024-03-11PN-EN IEC 62351-3:2024-032026-07-11
PN-EN 62351-9:2017-12Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 9: Zarządzanie kluczami bezpieczeństwa dla urządzeń systemu elektroenergetycznego2024-03-11PN-EN IEC 62351-9:2024-032026-07-11
PN-EN 62368-1:2015-03Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-11-18PN-EN IEC 62368-1:2020-112026-01-07
PN-EN 62623:2013-06Komputery stacjonarne i notebooki -- Pomiar zużycia energii2022-12-08PN-EN IEC 62623:2022-122025-06-01
PN-EN IEC 60728-113:2019-02Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 113: Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów z obciążeniem kanałami w pełni cyfrowymi2024-02-23PN-EN IEC 60728-113:2024-022026-07-05
PN-EN IEC 62368-1:2020-11Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2024-06-12PN-EN IEC 62368-1:2024-062027-02-15
PN-EN IEC 62680-1-2:2021-12Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2023-06-14PN-EN IEC 62680-1-2:2023-062025-10-10
PN-EN IEC 62680-1-3:2021-11Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza USB Type-C®2023-06-14PN-EN IEC 62680-1-3:2023-062025-10-10
PN-EN IEC 63033-2:2019-04Samochodowe systemy multimedialne i wyposażenie -- System monitorowania jazdy -- Część 2: Metody zapisu systemu monitorowania jazdy2023-01-18PN-EN IEC 63033-2:2023-012025-05-25
PN-EN IEC 63033-3:2020-06Samochodowe systemy multimedialne i wyposażenie -- System monitorowania jazdy -- Część 3: Metody pomiarów2023-01-19PN-EN IEC 63033-3:2023-012025-05-25
PN-EN IEC 63203-204-1:2022-02Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 204-1: Tekstylia elektroniczne -- Metoda badania trwałości w praniu systemów e-tekstylnych stosowanych w odzieży rekreacyjnej i sportowej2023-12-19PN-EN IEC 63203-204-1:2023-122026-04-20
PN-EN ISO 16484-1:2012Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 1: Specyfikacja i realizacja projektu2024-06-21PN-EN ISO 16484-1:2024-062024-07-31
PN-EN ISO 19152:2013-05Informacja geograficzna -- Katastralny model administrowania terenem (LADM)2024-06-25PN-EN ISO 19152-1:2024-062024-07-31
PN-ETSI EN 300 019-2-6 V3.0.0:2005Environmental Engineering (EE) -- Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment -- Part 2-6: Specification of environmental tests -- Ship environments2024-06-25PN-ETSI EN 300 019-2-6 V3.1.1:2024-062024-07-31
PN-ETSI EN 301 406 V2.2.2:2017-03Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2023-06-26PN-ETSI EN 301 406-1 V3.1.1:2023-062024-07-31
PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca s2023-09-25PN-ETSI EN 301 489-3 V2.3.2:2023-092024-10-31
PN-ETSI EN 301 908-1 V15.1.1:2022-05Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne wydanie 152023-09-25PN-ETSI EN 301 908-1 V15.2.1:2023-092024-10-31
PN-ETSI EN 303 132 V1.1.1:2017-09Morskie radiolatarnie VHF małej mocy do lokalizacji osobistej wykorzystujące cyfrowe wywołanie selektywne (DCS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2023-06-26PN-ETSI EN 303 132 V2.1.1:2023-062024-07-31
PN-ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1:2020-11Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 5-1: Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego urządzeń multilateracyjnych (MLAT) -- Odbiorniki i interrogatory2024-06-26PN-ETSI EN 303 213-5-1 V2.1.1:2024-062025-07-31
PN-ETSI EN 303 980 V1.2.1:2022-02Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Stacjonarne i poruszające się stacje naziemne komunikujące się z niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi (NEST) w pasmach częstotliwości od 11 GHz do 14 GHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiow2023-06-26PN-ETSI EN 303 980 V1.3.1:2023-062024-07-31
PN-ETSI EN 303 981 V1.2.1:2021-12Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Stacjonarne i poruszające się szerokopasmowe stacje naziemne komunikujące się z niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi (WBES) w pasmach od 11 GHz do 14 GHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiow2023-06-26PN-ETSI EN 303 981 V1.3.1:2023-062024-07-31
PN-ETSI EN 319 411-1 V1.3.1:2021-12Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 1: Wymagania ogólne2024-07-10PN-ETSI EN 319 411-1 V1.4.1:2024-072024-07-31
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.4.1:2022-05Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2024-07-10PN-ETSI EN 319 411-2 V2.5.1:2024-072024-07-31
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarzadzania
PN-EN 60300-3-4:2008Zarządzanie niezawodnością -- Część 3-4: Przewodnik zastosowań -- Przewodnik dotyczący specyfikowania wymagań niezawodnościowych2022-12-12PN-EN IEC 60300-3-4:2022-122025-04-15
PN-EN 60751:2009Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury2022-11-09PN-EN IEC 60751:2022-112025-03-03
PN-EN 61124:2012Badanie nieuszkadzalności -- Badania zgodności w przypadku stałej intensywności uszkodzeń i stałej intensywności strumienia uszkodzeń2023-12-01PN-EN IEC 61124:2023-122026-03-31
PN-EN ISO 11979-7:2018-06Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 7: Badania kliniczne soczewek wszczepialnych stosowanych w korekcji afakii2024-07-02PN-EN ISO 11979-7:2024-072024-07-31
PN-EN ISO 13849-1:2016-02Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania2023-09-13PN-EN ISO 13849-1:2023-092026-05-31
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
PN-EN 14254:2009Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek innych niż krew2022-03-04PN-EN ISO 6717:2022-032024-09-30
PN-EN 16170:2017-02Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES)2024-07-05PN-EN ISO 22036:2024-072024-07-31
PN-EN 166:2005Ochrona indywidualna oczu -- Wymagania2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 166:2005Ochrona indywidualna oczu -- Wymagania2022-10-03PN-EN ISO 16321-3:2022-102025-04-30
PN-EN 169:2005Ochrona indywidualna oczu -- Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych -- Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 170:2005Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed nadfioletem -- Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 171:2005Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed podczerwienią -- Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 172:2000Ochrona indywidualna oczu -- Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 1731:2008Ochrona indywidualna oczu -- Siatkowe ochrony oczu i twarzy2022-10-03PN-EN ISO 16321-3:2022-102025-04-30
PN-EN 174:2003Ochrona indywidualna oczu -- Gogle narciarskie do zjazdów ze stoków górskich2022-11-04PN-EN ISO 18527-1:2022-112025-05-31
PN-EN 360:2005Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia samohamowne2024-06-12PN-EN 360:2024-062025-06-30
PN-EN 379+A1:2010Ochrona indywidualna oczu -- Automatyczne filtry spawalnicze2022-10-03PN-EN ISO 16321-1:2022-102025-04-30
PN-EN 455-3:2015-07Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej2024-03-18PN-EN 455-3:2024-032025-11-30
PN-EN 45544-1:2015-08Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań2023-03-14PN-EN IEC 62990-1:2023-032025-08-27
PN-EN 45544-2:2015-08Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 2: Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów stosowanych do pomiaru narażenia2023-03-14PN-EN IEC 62990-1:2023-032025-08-27
PN-EN 45544-3:2015-08Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 3: Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów stosowanych ogólnie do wykrywania gazów2023-03-14PN-EN IEC 62990-1:2023-032025-08-27
PN-EN ISO 11608-1:2015-04Igłowe systemy iniekcyjne do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Igłowe systemy iniekcyjne2022-11-02PN-EN ISO 11608-1:2022-112025-05-31
PN-EN ISO 15189:2013-05Laboratoria medyczne -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2023-02-03PN-EN ISO 15189:2023-022025-12-31
PN-EN ISO 16256:2013-06Badania laboratoryjne materiału klinicznego i systemy testów diagnostycznych in vitro -- Referencyjna metoda oznaczania in vitro aktywności antybiotyków i chemioterapeutyków wobec grzybów zaliczanych do drożdży, wywołujących choroby zakaźne2022-03-31PN-EN ISO 16256:2022-032024-10-31
PN-EN ISO 20776-2:2007Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro -- Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 2: Ocena przydatności gotowych testów do ozn2022-06-27PN-EN ISO 20776-2:2022-062025-01-31
PN-EN ISO 22870:2017-02Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2023-02-03PN-EN ISO 15189:2023-022025-12-31
PN-EN ISO 80601-2-13:2013-06Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-13: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania stanowiska anestezjologicznego2022-12-07PN-EN ISO 80601-2-13:2022-122025-06-30