Zawartość

Eurokody

Informacja nt. normalizacji w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (obowiązujący tekst jednolity ogłoszony w DZ.U. 2019, poz. 1065) projektowanie konstrukcji budowlanych w Polsce odbywa się na podstawie Eurokodów.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 2017, poz. 2285) w Załączniku 1 (wykazie PN powołanych w rozporządzeniu), w lp. 49, przywołane są tylko Eurokody. Polskie Normy własne PN-B zostały z wykazu usunięte. Jedynie „w przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

– można stosować Polskie Normy wymienione w lp. 49 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.”

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI (Pobierz plik PDF 84 KB)

Eurokody to zestaw 10 pakietów Norm Europejskich do projektowania konstrukcji:

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991)
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)
Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym (PN-EN 1998)
Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999)

Każdy Eurokod (poza PN-EN 1990) składa się z kilku/kilkunastu części,  w sumie jest ich 59.
Dwa pierwsze dotyczą ogólnych zasad projektowania i powinny być zastosowane przy projektowaniu każdego typu konstrukcji.

Eurokody 1. edycja (Pobierz plik Eurokody 1. edycja – wprowadzenie do zbioru Polskich Norm – stan na 31 października 2023 r. Plik PDF 711 KB)

Eurokody 2. edycja (Pobierz plik Eurokody 2. edycja – zaawansowanie prac – zestawienie na dzień 31 października 2023 r. Plik PDF 473 KB)

 

Przeczytaj też:

Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów (Link do strony PKN Wiedza)