Zawartość

Eurokody

Informacja nt. normalizacji w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych

Projektowanie konstrukcji budowlanych jest możliwe w Polsce w oparciu o:

  • Polskie Normy własne/krajowe, mające od 1 kwietna 2010 r. status norm wycofanych, gdyż są one podane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461).
  • Eurokody, gdyż zostały one wprowadzone w wersji polskojęzycznej wraz z Załącznikami krajowymi, o czym informuje odnośnik pod tabelą w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Polskie Normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane w projektowaniu konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

EUROKODY - wprowadzenie do zbioru Polskich Norm - stan na 6 czerwca 2018 r.

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI

Przeczytaj też:

- Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów