Zawartość

Co to jest ICS?

Co to jest ICS?

ICS, czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Norm, stosowana jest do indeksowania norm, dokumentów normalizacyjnych oraz ich projektów. Na podstawie ICS szereguje się normy w katalogach międzynarodowych, europejskich i krajowych, w bazach danych, bibliotekach oraz w prenumeracie norm. ICS jest hierarchiczną klasyfikacją trzypoziomową. Składa się z 40 dziedzin działalności normalizacyjnej. Dziedziny podzielone są na grupy, oznaczone dwucyfrowym wyróżnikiem dziedziny, np. 01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja i trzycyfrowym wyróżnikiem grupy, np. 01.040. Słownictwo. Grupa może być podzielona na podgrupy, np. 01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo).

Normy powinny być klasyfikowane zgodnie z ich tematyką. Indeksujący powinien ustalić dla danego tematu odpowiednią dziedzinę, potem przypisać odpowiedni wyróżnik grupy, a następnie wyróżnik podgrupy, jeśli grupa dzieli się na podgrupy. Normy zaklasyfikowane w ten sposób mogą być włączone do więcej niż jednej grupy lub podgrupy. Niemniej jednak, zaleca się unikać przypisania jednemu dokumentowi więcej niż czterech wyróżników (tzw. numerów ICS).