Zawartość

Co to jest Obwieszczenie Prezesa PKN?

Co to jest Obwieszczenie Prezesa PKN?

Obwieszczenie to ogłoszenie Prezesa PKN wykazów Polskich Norm zharmonizowanych w Monitorze Polskim publikowane dwa razy w roku, według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, będących transpozycją Norm Europejskich zharmonizowanych na mocy dyrektyw nowego podejścia, których numery i tytuły oraz odniesienia do norm Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE. Obwieszczenie zawiera:

  • numery dyrektyw wraz z odniesieniami do polskich środków transpozycji, tj. krajowych aktów wykonawczych – ustaw i rozporządzeń,
  • załączniki do dyrektyw stanowiących wykazy PN-EN zharmonizowanych.

Podstawa prawna do publikowania obwieszczeń Prezesa PKN została zawarta w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1344), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2022 r. poz. 5)   a także w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 222).

W obwieszczeniach Prezesa PKN nie ogłasza się norm zharmonizowanych na mocy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady. Uzasadnieniem jest:

  • podstawa prawna do ogłoszenia obwieszczenia oraz
  • charakter prawny rozporządzeń unijnych, gdyż zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tzw. „Traktatu Lizbońskiego” rozporządzenie ma zastosowanie ogólne, jest w całości wiążące i stosuje się je bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od dnia wejścia w życie. Musi być w pełni przestrzegane przez podmioty, do których ma zastosowanie (osoby prywatne, państwa członkowskie, instytucje Unii). Akty te nie wymagają transpozycji do prawa krajowego.