Zawartość

Co to jest Obwieszczenie Prezesa PKN?

Co to jest Obwieszczenie Prezesa PKN?

Obwieszczenie to ogłoszenie Prezesa PKN wykazów Polskich Norm zharmonizowanych w Monitorze Polskim publikowane dwa razy w roku, według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, będących transpozycją Norm Europejskich zharmonizowanych na mocy dyrektyw nowego podejścia, których numery i tytuły oraz odniesienia do norm Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE. Obwieszczenie zawiera:

  • numery dyrektyw wraz z odniesieniami do polskich środków transpozycji, tj. krajowych aktów wykonawczych - ustaw i rozporządzeń,
  • załączniki do dyrektyw stanowiących wykazy PN-EN zharmonizowanych.

Podstawa prawna do publikowania obwieszczeń Prezesa PKN została zawarta w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r., poz. 155), a także w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

W obwieszczeniach Prezesa PKN nie ogłasza się norm zharmonizowanych na mocy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady. Uzasadnieniem jest:

  • podstawa prawna do ogłoszenia obwieszczenia oraz
  • charakter prawny rozporządzeń unijnych, gdyż zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tzw. „Traktatu Lizbońskiego” rozporządzenie ma zastosowanie ogólne, jest w całości wiążące i stosuje się je bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od dnia wejścia w życie. Musi być w pełni przestrzegane przez podmioty, do których ma zastosowanie (osoby prywatne, państwa członkowskie, instytucje Unii). Akty te nie wymagają transpozycji do prawa krajowego.

PKN jako krajowa jednostka normalizacyjna informuje użytkowników o normach  zharmonizowanych. Informacja o PN-EN zharmonizowanych jest przekazywana poprzez:

  • Obwieszczenia Prezesa PKN w Monitorze Polskim. Należy zwrócić uwagę na fakt, że załączniki z wykazami norm zharmonizowanych w obwieszczeniach mogą być częściowo nieaktualne, ze względu na możliwość publikacji norm w Dzienniku Urzędowym UE w ciągu półrocza.
  • Dyrektywy, rozporządzenia i normy, gdzie normy zamieszczane są na bieżąco, w krótkim czasie po opublikowaniu przez Komisję Europejską odniesień do Norm Europejskich zharmonizowanych na mocy: dyrektyw, rozporządzeń, decyzji jak też normy powołane na mocy aktów delegowanych (do dyrektywy 2009/125/WE i rozporządzenia 2017/1369), które są publikowane przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym UE oraz po wprowadzeniu ich jako normy krajowe PN-EN.