Zawartość

Co to są normy zharmonizowane?

Co to są normy zharmonizowane?

Normy zharmonizowane to Normy Europejskie opracowane przez europejskie organizacje normalizacyjne w celu wsparcia prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, przyjęte na podstawie wniosków Komisji Europejskiej, po konsultacjach z państwami członkowskimi. Wnioski określają, które normy zharmonizowane należy opracować i kiedy. Komisja podejmuje decyzję o publikacji norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym UE, jeśli spełniają wymagania przewidziane w odnośnym prawodawstwie harmonizacyjnym Unii (dyrektywach, rozporządzeniach), jak też podejmuje decyzję o wycofaniu norm zharmonizowanych, jeśli normy te nie spełniają zasadniczych wymagań. Dopóki Komisja nie wycofa odniesienia do danej normy zharmonizowanej z Dziennika Urzędowego UE, norma jest aktualna jako zharmonizowana, pomimo że została wycofana jako Norma Europejska.

Normy zharmonizowane są częścią prawa Unii, jednak stosowanie ich jest dobrowolne. Nadrzędne natomiast jest spełnienie zasadniczych wymagań dla określonego wyrobu. Produkty wytworzone zgodnie z normami zharmonizowanymi korzystają z domniemania zgodności z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi dyrektyw, rozporządzeń lub innych aktów prawa UE. Za pomocą norm zharmonizowanych producent może skorzystać z uproszczonego procesu oceny zgodności wyrobu z właściwą dyrektywą/rozporządzeniem.

Należy zaznaczyć, że producent ma wybór, może produkować wyrób i sprawdzać jego zgodność bezpośrednio z dyrektywą/rozporządzeniem lub może produkować wyrób zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w normach zharmonizowanych. Znajomość norm zharmonizowanych jest zalecana nawet w przypadku rezygnacji producenta z ich stosowania.

Polski Komitet Normalizacyjny, jako krajowa jednostka normalizacyjna, wprowadza Normy Europejskie zharmonizowane do Polskich Norm i o tym fakcie informuje zainteresowanych poprzez stronę internetową PKN, w zakładkach:

  • Dyrektywy, rozporządzenia i normy, gdzie normy zamieszczane są na bieżąco, w krótkim czasie po opublikowaniu przez Komisję Europejską odniesień do Norm Europejskich zharmonizowanych na mocy: dyrektyw, rozporządzeń, decyzji jak też normy powołane na mocy aktów delegowanych (do dyrektywy 2009/125/WE i rozporządzenia 2017/1369), które są publikowane przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym UE oraz po wprowadzeniu ich do norm krajowych PN-EN.