Zawartość

Czy można kopiować Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne?

Czy można kopiować Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne?

Zgodnie z art. 5 ust. 5 i art. 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1483), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej, którą jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Zabronione jest wykonywanie kopii Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych.

Reprodukcja Polskich Norm może odbywać się jedynie za oficjalną zgodą PKN i tylko w odniesieniu do konkretnych fragmentów Polskich Norm (tabele, rysunki itp.), które nie mogą przekraczać 30% objętości normy. Szczegółowe zasady udzielania zgody na reprodukcję Polskich Norm opisane są w Regulaminie udzielania zezwoleń na korzystanie z praw autorskich i praw zależnych do Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na reprodukcję PN i publikacji normalizacyjnych krajowych, międzynarodowych, europejskich i zagranicznych należy do zadań Wydziału Relacji Zewnętrznych.

Wszelkich informacji związanych z prawami autorskimi do Polskich Norm wynikającymi z ustawy o normalizacji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Zespół Prawny PKN, e-mail zprsekr@pkn.pl.