Zawartość

Z ilu członków może składać się Komitet Techniczny/Komitet Zadaniowy/Podkomitet Techniczny i kto może być członkiem KT/KZ/PK?

Z ilu członków może składać się Komitet Techniczny/Komitet Zadaniowy/Podkomitet Techniczny i kto może być członkiem KT/KZ/PK?

Członkami KT/KZ/PK są podmioty działające i zarejestrowane na terenie RP, zainteresowane zakresem tematycznym danego Komitetu Technicznego/Komitetu Zadaniowego/Podkomitetu Technicznego.

Liczba członków(podmiotów) nie powinna być:

  • mniejsza niż 5 i nie większa niż 35 dla  KT;
  • mniejsza niż 3 dla KZ; 
  • mniejsza niż 3 i nie większa niż 35 dla  PK.

W uzasadnionych przypadkach Prezes PKN może wyrazić zgodę na mniejszą niż 5 liczbę podmiotów w KT. Członkowie KT/PK (podmioty) są powoływani przez Prezesa PKN na czas nieokreślony a członkowie KZ na czas wykonywania zadań. Członkowie realizują zadania KT/KZ/PK poprzez swoich reprezentantów.  

W przypadku zgłoszenia do KT więcej niż 35 członków KT podejmuje decyzję o podziale KT na KT/PK. W przypadku braku możliwości podziału KT w WKO tworzona jest lista kandydatów na członka KT. W przypadku zgłoszenia więcej niż 35 członków do PK, w WKO tworzona jest lista kandydatów na członka PK.

Powołanie kandydatów do KT/PK z listy jest możliwe po odwołaniu członka KT/PK i odbywa się wg kolejności zgłoszeń, przy zachowaniu maksymalnej liczby 35 członków w KT/PK.

W skład KT/KZ/PK, zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, wchodzą: specjaliści - reprezentanci podmiotów oraz  pracownik PKN.

W jednym KT/KZ/PK dana osoba może reprezentować tylko jednego członka.

Jeden reprezentant członka KT/KZ/PK, niezależnie z ilu podmiotów został zgłoszony, może być delegowany do prac w maksymalnie 5 KT/KZ/PK.