Zawartość

Nowy pakiet legislacyjny

Nowy Pakiet Legislacyjny (zwany też towarowym) to kolejny etap w doskonaleniu harmonizacji prawa wspólnotowego. Obejmuje on trzy akty prawne, z czego jeden, decyzja 768/2008/WE, odnosi się do tworzenia ram pod przyszłe działania legislacyjne i jest też podstawą modyfikacji zapisów prawnych wydanych dyrektyw.

Jedno z rozporządzeń (WE) 765/2008 porządkuje dotychczasowy wspólny zharmonizowany prawnie rynek pod względem: stosowanej terminologii, definicji, potwierdzania kompetencji jednostek oceniających zgodność poprzez akredytację, budowania wspólnego podejścia w zakresie nadzoru rynku, czyli jak określono w prawie polskim – w zakresie systemu kontroli wyrobu wprowadzonego do obrotu i udostępnianego na rynku. Rozporządzenie to zostało zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020, które stosuje się od 16 lipca 2021 r.

Drugie rozporządzenie 764/2008 doskonali procedury wzajemnego uznawania, które nieco nieudolnie są stosowane w obszarze, gdzie decydujące jest prawo krajowe państw członkowskich, bowiem harmonizacja na poziomie UE jeszcze nie miała miejsca.

Z zapisów w tych aktach i zawartych w nich wymagań wynikają obowiązki operatorów ekonomicznych, działających na wspólnym rynku europejskim. Dlatego akty te są tak ważne.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr  768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG). Publikacja w Dz. U. L 218 z 13.8.2008, str. 82-128. Weszła w życie 9 lipca 2008 r.

Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. (Tekst mający znaczenie dla EOG). Publikacja w Dz. U. L 218 z 13.8.2008, str. 30-47. Stosuje się od 1 stycznia 2010 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U.UE.L.2019.169.1 z dnia 25.062019). Stosuje się od 16 lipca 2021 r.

Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.(Tekst mający znaczenie dla EOG). Publikacja w Dz. U. L 218 z 13.8.2008, str. 21—29. Stosuje się od 13 maja 2009 r.