Zawartość

Dyrektywy socjalne

Dyrektywy socjalne są opracowywane i wdrażane w państwach członkowskich w celu zapewnienia uzgodnionego we Wspólnocie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i środowiska pracy, poprzez przyjęcie w prawie (w drodze dyrektyw) odpowiednich wymagań, tak aby spełnić główny cel: warunki pracy nie mogą szkodzić zdrowiu.

Zdrowie jest rozumiane, zgodnie z zapisami w konstytucji WHO, jako stan dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego oraz socjalnego, a nie tylko brak choroby. Najważniejsze dyrektywy z tego obszaru:

  • Dyrektywa 89/391/EWG Wprowadzenie środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
  • Dyrektywa 2009/104/WE Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy