Zawartość

KOORDYNACYJNA GRUPA ZADANIOWA

sc3KOORDYNACYJNA GRUPA ZADANIOWA
ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności

Na drodze do zrealizowania koncepcji „inteligentnych miast” konieczne są nie tylko znaczne inwestycje, ale przede wszystkim normy i ścisła współpraca organizacji normalizacyjnych. Dlatego powstała inicjatywa powołania grupy, skupiającej ekspertów z różnych obszarów, pragnących włączyć się w działalność na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miast i społeczności.

Skład i organizacja KGZ 1

Pierwsza Koordynacyjna Grupa Zadaniowa w PKN została powołana w 2013 roku. Stanowi ona ciało doradcze dla Rady Sektorowej (RS), przy której ją utworzono. Skład osobowy KGZ 1 tworzą: co najmniej jeden członek RS lub jego reprezentant, a także eksperci z Organów Technicznych (OT) i specjaliści zewnętrzni zaproszeni przez Przewodniczącego RS.

Aby usprawnić prace, podczas pierwszego posiedzenia KGZ 1, które odbyło się 15 stycznia 2014 r., zdecydowano o powołaniu następujących dwóch Grup Tematycznych (GT):

  • GT 12 ds. Terminologii i Organów Technicznych PKN. Zakres jej pracy obejmuje: zebranie i sporządzenie wykazu terminów z obszaru tematycznego grupy, które wymagają doprecyzowania na rzecz umożliwienia dialogu różnych zainteresowanych tą tematyką środowisk; zebranie i sporządzenie wykazu OT PKN zaangażowanych w działalność normalizacyjną dotyczącą konkretnych aspektów z obszaru tematycznego KGZ 1; wnioskowanie do RS-SET w zakresie przypisywania otrzymywanych z międzynarodowych i europejskich OT nieprzypisanych jak dotąd do żadnego OT w PKN.
  • GT 3 programowo-informacyjno-realizacyjna. Zakres jej pracy obejmuje: identyfikację grup interesariuszy zainteresowanych działalnością normalizacyjną z obszaru tematycznego KGZ 1; identyfikację wszelkich podjętych w tym obszarze inicjatyw na szczeblu krajowym; opracowanie programu prac KGZ 1 w oparciu o ustalone w tym obszarze priorytety strony polskiej; szeroką promocję prac realizowanych w KGZ 1.

Cele i zadania KGZ 1

Celem Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej jest identyfikacja potrzeb normalizacyjnych i pomoc w przypisaniu zadań do odpowiednich organów technicznych w PKN.

KGZ 1 analizuje również bieżące wyniki prac europejskich organizacji normalizacyjnych CEN, CENELEC i ETSI (CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities).

W planach KGZ 1 jest m.in. opracowanie mapy drogowej na rzecz odpowiedniego zarządzania w zakresie rozwoju miast, promowanie tych prac na szczeblu krajowym, monitorowanie istniejących inicjatyw w tym zakresie oraz łączenie wszystkich potencjalnych interesariuszy.