Zawartość

Nowe/globalne podejście

Zgodnie z filozofią tego podejścia w prawie - Dyrektywach Nowego/Globalnego Podejścia - są określone wymagania dla wyrobów projektowanych i wytwarzanych oraz procedury oceny zgodności, za pomocą których Wytwórca jest odpowiedzialny za zidentyfikowanie i spełnienie wymagań dotyczących projektowania i wytwarzania wyrobu.

Wytwórcę może wspomagać niezależna strona trzecia (zazwyczaj jednostka notyfikowana), której udział jest określony w dyrektywie. Wybór jednostki notyfikowanej należy do wytwórcy.

Wytwórca / producent, dowodząc zgodności z wymaganiami prawa, korzysta z podanych w dyrektywie procedur oceny zgodności, dokonując wyboru odpowiednio do wymagań. Gdy stosuje normy zharmonizowane,  procedura jest prostsza i wytwórca korzysta z przywileju domniemania zgodności z prawem.

Oznakowanie CE jest potwierdzeniem spełnienia wymagań wszystkich, mających zastosowanie  dyrektyw. Poprzez umieszczenie tego oznakowania na wyrobieproducent wskazuje, że produkt spełnia mające zastosowanie wymagania określone we wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym, przewidującym jego umieszczanie.

Należy pamiętać, że CE nie jest znakiem zgodności z normą, ani znakiem bezpieczeństwa, ani znakiem jakości. Nic też nie mówi o kraju pochodzenia towaru, nie stanowi też przekazu informującego klientów, za pomocą jakich specyfikacji odniesienia wytwórca uzyskał zgodność z wymaganiami prawa.

Jeżeli z prawej strony oznakowania znajduje się numer, oznacza to, że w procedurze oceny zgodności wytwórcę wspomagała jednostka notyfikowana o podanym numerze.

Kontrola przez krajowe organy państwowe „nadzoru rynku” jest podejmowana wyrywkowo, gdy wyrób już jest umieszczony na rynku.