Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 15296:2018-03
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Terminologia2018-03-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 13622:2004
- wersja polska
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
PN-ISO 8855:2018-04
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Dynamika i zachowanie się podczas jazdy -- Terminologia2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8855:1999
- wersja polska
PN-ISO 7237:2001/A1:2018-04
- wersja angielska
Przyczepy kempingowe -- Masy i wymiary -- Terminologia2018-04-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
PN-EN 1907:2018-03
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Terminologia2018-03-15KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 1907:2007
- wersja polska
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
PN-ISO 1151-6:2004/A1:2018-04
- wersja angielska
Dynamika lotu -- Pojęcia, wielkości i symbole -- Część 6: Geometria statku powietrznego2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
PN-ISO 4223-1:2018-04
- wersja angielska
Definicje niektórych terminów używanych w przemyśle oponiarskim -- Część 1: Opony pneumatyczne2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4223-1:2006
- wersja polska
01.070 Kodowanie barwne
PN-ISO 8843:2007/A1:2018-03
- wersja angielska
Statki powietrzne -- Wymienne zaciskane styki złączy elektrycznych -- System identyfikacji2018-03-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.075 Symbole literowe
PN-ISO 1151-6:2004/A1:2018-04
- wersja angielska
Dynamika lotu -- Pojęcia, wielkości i symbole -- Część 6: Geometria statku powietrznego2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-ISO 7296-1:1995/A1:2018-04
- wersja angielska
Dźwignice -- Symbole graficzne -- Postanowienia ogólne2018-04-17KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 6412-2:2018-04
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 2: Rzutowanie izometryczne2018-04-03KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-2:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 6412-1:2018-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 1: Zasady ogólne i rzutowanie prostokątne2018-03-27KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-1:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 6412-3:2018-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 3: Elementy końcowe instalacji wentylacyjnych i odwadniających2018-03-27KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-3:2001
- wersja polska
07.040 Astronomia. Geodezja. Geografia
PN-ISO 12858-2:2003/A1:2018-04
- wersja angielska
Optyka i instrumenty optyczne -- Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych -- Część 2: Statywy2018-04-24KT 298 Geodezji
07.100.10 Mikrobiologia medyczna
PN-EN ISO 11737-1:2018-03
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach2018-03-09KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009
- wersja polska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 11133:2014-07/A1:2018-04
- wersja angielska
Mikrobiologia żywności, pasz i wody -- Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek2018-04-12KT 3 Mikrobiologii Żywności
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 80601-2-55:2018-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-55: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania monitorów gazów oddechowych2018-04-17KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-55:2012
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 10555-1:2013-11/A1:2018-03
- wersja angielska
Cewniki wewnątrznaczyniowe -- Jałowe cewniki do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-22KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 62359:2011/A1:2018-04
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Właściwości pola -- Metody badań służących do określania wskaźników termicznych i mechanicznych związanych z diagnostyką medyczną wykorzystującą pole ultradźwiękowe2018-04-24KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 8596:2018-03
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Badanie ostrości widzenia -- Optotypy standardowe i kliniczne i ich prezentacja2018-03-15KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 8596:2010
- wersja polska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 7492:2018-04
- wersja angielska
Stomatologia -- Zgłębnik dentystyczny2018-04-13KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7492:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 14457:2018-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Rękojeści i silniki2018-03-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 14457:2013-03
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11737-1:2018-03
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach2018-03-09KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11737-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009
- wersja polska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-16:2018-03
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 16: Projektowanie badań toksykokinetycznych produktów degradacji i substancji wymywalnych2018-03-09KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-16:2010
- wersja angielska
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN 50637:2018-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych dla dzieci2018-04-17KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
13.020.55 Bioprodukty
PN-EN 16785-2:2018-04
- wersja angielska
Produkty biobazowe -- Zawartość biobazowa -- Część 2: Oznaczanie zawartości biobazowej przy zastosowaniu metody bilansu materiałowego2018-04-12KT 319 Produktów Biobazowych
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
PN-EN 50625-2-4:2018-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE -- Część 2-4: Wymagania dotyczące obróbki paneli fotowoltaicznych2018-03-06KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14644-15:2018-02
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 15: Ocena przydatności do użytku urządzeń i materiałów na podstawie stężenia czynników chemicznych w powietrzu2018-02-27KT 161 Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 7393-2:2018-04
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego -- Część 2: Metoda kolorymetryczna z N,N-dialkilo-1,4-fenylenodiaminą, do rutynowych celów kontrolnych2018-04-24KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 7393-2:2011
- wersja angielska
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 11508:2018-03
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie gęstości fazy stałej2018-03-09KT 192 Ogólnych i Fizyki GlebyPN-EN ISO 11508:2014-06
- wersja angielska
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-EN ISO 15011-4:2018-04
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów -- Część 4: Karty charakterystyki pyłu2018-04-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15011-4:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 15011-4:2008/A1:2009
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 19085-6:2018-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe ("frezarki")2018-04-17KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 848-1+A2:2013-03
- wersja angielska
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
PN-EN ISO 389-1:2018-04
- wersja angielska
Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 1: Równoważne normalne progowe poziomy ciśnienia akustycznego określone dla sygnałów tonowych i słuchawek nausznych2018-04-03KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 389-1:2002
- wersja polska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 15004-10:2018-04
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 10: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-5412018-04-03KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-10:2008
- wersja angielska
PN-EN 15004-7:2018-04
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 7: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-012018-04-03KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-7:2008
- wersja angielska
PN-EN 15004-8:2018-04
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 8: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-1002018-04-03KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-8:2008
- wersja angielska
PN-EN 15004-9:2018-04
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 9: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-552018-04-03KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-9:2008
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 12138:2018-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Metody prania domowego wyrobów włókienniczych, stosowanego przed badaniem palności2018-04-13KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 12138:2000
- wersja polska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1634-1+A1:2018-03
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien2018-03-22KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1634-1:2014-03/Ap1:2016-10
- wersja polska
PN-EN 1634-1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 1634-1:2014-03
- wersja polska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 15969-2:2018-03
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 2: Dane komercyjne i logistyczne2018-03-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-2:2011
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN IEC 62820-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy interkomowe budynku -- Część 2: Wymagania dotyczące rozwiniętych systemów interkomowych budynku (ASBIS)2018-03-15KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 14450:2018-02
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie -- Pojemniki bezpieczne i szafy2018-02-27KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 14450:2006
- wersja polska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 13158:2018-04
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla uprawiających jeździectwo, dla jeźdźców i osób pracujących przy koniach oraz dla osób powożących końmi -- Wymagania i metody badań2018-04-13KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13158:2010
- wersja polska
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
PN-EN 353-1+A1:2018-03
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia samozaciskowe z prowadnicą -- Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą2018-03-13KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 353-1:2015-01
- wersja angielska
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 17450-4:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia podstawowe -- Część 4: Charakterystyki geometryczne do wyrażenia liczbowego odchyłek GPS2018-03-13KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.100 Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia
PN-EN 45501:2015-05/Ap1:2018-03
- wersja polska
Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych2018-03-14KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-ISO 10843:2002/AC1:2018-04
- wersja polska
Akustyka -- Metody opisu i pomiaru pojedynczych impulsów lub serii impulsów2018-04-23KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
PN-EN 12102-1:2018-03
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych2018-03-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 12102:2014-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 3822-3:2018-03
- wersja angielska
Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej -- Część 3: Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń2018-03-09KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 3822-3:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 3822-3:2001/A1:2009
- wersja angielska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-ISO 5129:2006/A1:2018-04
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary poziomów ciśnienia akustycznego wewnątrz statku powietrznego podczas lotu2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 62359:2011/A1:2018-04
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Właściwości pola -- Metody badań służących do określania wskaźników termicznych i mechanicznych związanych z diagnostyką medyczną wykorzystującą pole ultradźwiękowe2018-04-24KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
PN-ISO 12858-2:2003/A1:2018-04
- wersja angielska
Optyka i instrumenty optyczne -- Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych -- Część 2: Statywy2018-04-24KT 298 Geodezji
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 62501:2009/A2:2018-04
- wersja angielska
Zawory falownika napięcia (VSC) do linii przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Badania elektryczne2018-04-24KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 61340-4-3:2018-04
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie2018-04-17KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-4-3:2003
- wersja polska
PN-EN IEC 62056-6-2:2018-04
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsów COSEM2018-04-12KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-6-2:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-2:2014-09/A1:2018-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-2: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Układy sprzęgające dla pomiarów zaburzeń przewodzonych2018-03-22KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN IEC 62828-1:2018-03
- wersja angielska
Warunki odniesienia oraz procedury do badań przetworników do pomiarów przemysłowych i procesowych -- Część 1: Ogólne procedury dla wszystkich typów przetworników2018-03-09KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
PN-EN IEC 62828-2:2018-03
- wersja angielska
Warunki odniesienia oraz procedury do badań przetworników do pomiarów przemysłowych i procesowych -- Część 2: Szczegółowe procedury dla przetworników ciśnienia2018-03-09KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
PN-EN 62056-8-5:2018-01/AC:2018-03
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-5: Wąskopasmowy profil komunikacyjny OFDM G3-PLC dla sieci otoczenia2018-03-06KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN 62927:2018-03
- wersja angielska
Zawory przekształtnika typu napięciowego (VSC) dla statycznego kompensatora synchronicznego (STATCOM) -- Badania elektryczne2018-03-06KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 50496:2018-04
- wersja angielska
Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych2018-04-24KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50496:2009
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-2-69:2017-07/AC:2018-04
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-69: Próby -- Próba Te/Tc: Badanie lutowności podzespołów elektronicznych i płytek drukowanych metodą meniskograficzną (pomiar siły)2018-04-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
19.060 Badania mechaniczne
PN-EN ISO 4545-2:2018-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-2:2006
- wersja polska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 20485:2018-03
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania szczelności -- Metoda gazu znakującego2018-03-27KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 13185:2002
- wersja angielska
PN-EN 13185:2002/A1:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 20486:2018-03
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania szczelności -- Wzorcowanie nieszczelności odniesienia dla gazów2018-03-27KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 13192:2003
- wersja angielska
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16228:2018-03
- wersja angielska
Części złączne -- Rodzaje dokumentów inspekcyjnych2018-03-15KT 236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 13918:2018-03
- wersja angielska
Spawanie -- Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków2018-03-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13918:2008
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 15969-2:2018-03
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 2: Dane komercyjne i logistyczne2018-03-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-2:2011
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11363-2:2018-03
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gwinty stożkowe 17E i 25E do podłączania zaworów do butli do gazów -- Część 2: Kontrola za pomocą sprawdzianów2018-03-27KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11363-2:2010
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 6412-2:2018-04
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 2: Rzutowanie izometryczne2018-04-03KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-2:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 6412-1:2018-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 1: Zasady ogólne i rzutowanie prostokątne2018-03-27KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-1:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 6412-3:2018-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Uproszczone przedstawianie rurociągów -- Część 3: Elementy końcowe instalacji wentylacyjnych i odwadniających2018-03-27KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6412-3:2001
- wersja polska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN ISO 11297-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-03-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 12007-3:2015-09
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 3: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla stali2018-03-06KT 277PN-EN 12007-3:2004
- wersja polska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
PN-C-89224:2018-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru2018-03-27KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11296-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-03-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13566-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-4:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2018-03-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11297-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-03-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11298-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-03-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11296-4:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11296-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-03-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13566-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-4:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2018-03-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11298-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-03-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11296-4:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 10619-1:2018-03
- wersja angielska
Węże i rurki z gumy i z tworzyw sztucznych -- Pomiar elastyczności i sztywności -- Część 1: Badania giętkości w temperaturze otoczenia2018-03-27KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 10619-1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10619-2:2018-03
- wersja angielska
Węże i rurki z gumy i z tworzyw sztucznych – Pomiar elastyczności i sztywności – Część 2: Badania giętkości w temperaturze niższej od temperatury otoczenia2018-03-09KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 10619-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10960:2018-03
- wersja angielska
Węże z gumy i z tworzyw sztucznych – Oznaczanie odporności na działanie ozonu w warunkach dynamicznych2018-03-09KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 10960:2001
- wersja polska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12627:2018-02
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Przyłącza armatury stalowej do przyspawania doczołowego2018-02-27KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12627:2002
- wersja polska
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
PN-EN 331:2016-04
- wersja polska
Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem uruchamiane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków2018-04-20KT 277PN-EN 331:2005
- wersja polska
PN-EN 331:2005/A1:2011
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 16129:2013-11
- wersja polska
Regulatory ciśnienia, przełączniki automatyczne, o maksymalnym ciśnieniu regulowanym 4 bar, maksymalnej przepustowości 150 kg/h, towarzyszące urządzenia zabezpieczające i łączniki do butanu, propanu i ich mieszanin2018-03-15KT 277PN-EN 13786+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 12864:2002/A1:2004
- wersja angielska
PN-EN 13785+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 12864:2002
- wersja angielska
PN-EN 12864:2002/A2:2005
- wersja angielska
PN-EN 12864:2002/A3:2009
- wersja angielska
PN-EN 16129:2013-11/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Regulatory ciśnienia, automatyczne przełączniki, o maksymalnym nastawianym ciśnieniu 4 bar, o maksymalnej przepustowości 150 kg/h, towarzyszące urządzenia zabezpieczające i przyłącza do butanu, propanu i ich mieszanin2018-03-06KT 277
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
PN-EN ISO 10439-1:2015-03
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 1: Wymagania ogólne2018-04-17KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10439:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 10439-3:2015-04/Ap1:2018-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 3: Sprężarki odśrodkowe z napędem zespolonym2018-04-17KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-2:2015-04/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 2: Sprężarki odśrodkowe i osiowe z napędem odrębnym2018-03-22KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-1:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-09KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62948:2018-02
- wersja angielska
Sieci przemysłowe - Sieć komunikacji bezprzewodowej i profile komunikacyjne - WIA-FA2018-02-27KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 62453-303-1:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 303-1: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CP 3/1 i CP 3/22018-03-27KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 61784-3-17:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-17: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 172018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62453-301:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 301: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 12018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62453-309:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 92018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-309:2010
- wersja angielska
PN-EN 62453-315:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 315: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 152018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 61511-1:2017-07/A1:2018-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 1: Schemat, definicje, wymagania dotyczące systemu, sprzętu i oprogramowania2018-03-15KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62453-302:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 302: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 22018-03-15KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-302:2010
- wersja angielska
PN-EN 62453-303-2:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 303-2: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 i CP 3/62018-03-15KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 61784-3-13:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-13: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 132018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-13:2010
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-2:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-2: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 22018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-3:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 32018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-3:2010
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-8:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-8: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 82018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-8:2010
- wersja angielska
25.060.10 Zespoły obrabiarkowe i inne urządzenia
PN-ISO 3589:1994/A1:2018-02
- wersja angielska
Obrabiarki zespołowe -- Zespoły posuwowe wbudowane w stojak2018-02-27KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.080.50 Szlifierki i polerki
PN-ISO 2407:2001/A1:2018-02
- wersja angielska
Warunki badania szlifierek do otworów, z wrzecionem poziomym -- Sprawdzanie dokładności2018-02-27KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
PN-EN ISO 16092-1:2018-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa2018-03-27KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN 693+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 13736+A1:2012
- wersja polska
PN-EN 693+A2:2012
- wersja polska
PN-EN 692+A1:2010
- wersja polska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-2-1:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych wiertarek i wiertarek udarowych2018-03-22KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-1:2015-02/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-1: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek stołowych2018-03-15KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2018-03-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-3-10:2016-04/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych przecinarek2018-03-06KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-3-6:2015-01/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertnic diamentowych z systemem dopływu cieczy2018-03-06KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-3-4:2016-08/A11:2018-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-4: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych szlifierek stołowych2018-02-27KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15011-4:2018-04
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów -- Część 4: Karty charakterystyki pyłu2018-04-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15011-4:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 15011-4:2008/A1:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 13918:2018-03
- wersja angielska
Spawanie -- Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków2018-03-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13918:2008
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 26304:2018-04
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite i druty elektrodowe proszkowe oraz kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja2018-04-03KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 26304:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 17633:2018-03
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe i pręty do spawania łukowego w osłonie gazu i bez osłony gazu elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja2018-03-22KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17633:2010
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 14114:2018-03
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Zestawy butli acetylenowych do spawania, cięcia i procesów pokrewnych -- Wymagania ogólne2018-03-22KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14114:2014-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15296:2018-03
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Terminologia2018-03-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 13622:2004
- wersja polska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 11666:2018-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Poziomy akceptacji2018-04-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 11666:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11666:2011/Ap1:2015-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11666:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 9017:2018-03
- wersja angielska
Badania niszczące spawanych złączy metali -- Próba łamania2018-03-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9017:2014-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 15653:2018-03
- wersja angielska
Materiały metalowe -- Metoda badania dotycząca wyznaczania quasistatycznej odporności na kruche pękanie spoin2018-03-22KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15653:2010
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN IEC 60519-12:2018-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych i elektromagnetycznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla nagrzewania promiennikowego2018-04-12KT 78 Elektrotermii PrzemysłowejPN-EN 60519-12:2013-12
- wersja angielska
PN-EN 60519-12:2013-12
- wersja polska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 7599:2018-04
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Metoda specyfikowania anodowych dekoracyjnych i ochronnych powłok tlenkowych na aluminium2018-04-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 7599:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 2931:2018-04
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar przewodności pozornej2018-04-03KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2931:2010
- wersja angielska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 28706-3:2018-03
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie odporności na korozję chemiczną -- Część 3: Oznaczanie odporności na działanie ciekłych alkaliów z użyciem zbiornika sześciokątnego lub butelki szklanej czworokątnej2018-03-27KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 28706-3:2011
- wersja angielska
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62933-2-1:2018-03
- wersja angielska
Systemy magazynowania energii elektrycznej (EES) -- Część 2-1: Parametry jednostkowe i metody badań -- Specyfikacja ogólna2018-03-27KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja niemiecka
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń B5 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2018-03-21KT 277PN-EN 15502-2-1:2013-04
- wersja angielska
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN 62282-3-201:2018-03
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-201: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Metody badania wydajności dla ogniw paliwowych małej mocy2018-03-15KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62282-3-201:2014-03
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 12102-1:2018-03
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych2018-03-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 12102:2014-01
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 62688:2018-04
- wersja angielska
Moduły i osprzęt koncentratorów fotowoltaicznych (CPV) – Ocena bezpieczeństwa2018-04-17KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 50380:2018-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące oznakowania i dokumentacji modułów fotowoltaicznych2018-04-12KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 50380:2003
- wersja angielska
PN-EN 62805-1:2018-03
- wersja angielska
Metoda pomiaru szyb fotowoltaicznych (PV) -- Część 1: Pomiar współczynnika całkowitego zamglenia oraz jego rozkładu widmowego2018-03-22KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 62805-2:2018-03
- wersja angielska
Metoda pomiaru szyb fotowoltaicznych (PV) -- Część 2: Pomiar transmitancji oraz współczynnika odbicia2018-03-22KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 62979:2018-03
- wersja angielska
Moduł fotowoltaiczny -- Dioda bocznikująca -- Test na przebicie cieplne2018-03-15KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 50625-2-4:2018-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE -- Część 2-4: Wymagania dotyczące obróbki paneli fotowoltaicznych2018-03-06KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna
PN-ISO 8301:1998/A1:2018-04
- wersja angielska
Izolacja cieplna -- Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym -- Aparat płytowy z czujnikami gęstości strumienia cieplnego2018-04-03KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62559-3:2018-03
- wersja angielska
Metodologia przypadków użycia -- Część 3: Określenie artefaktów szablonu dokumentowania przypadków użycia w serializowanym formacie XML2018-03-27KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
- wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne2018-03-21KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
- wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach2018-03-21KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 62305-1:2011/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne2018-03-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 62305-4:2011/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach2018-03-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62631-3-11:2018-04
- wersja angielska
Właściwości dielektryczne stałych materiałów elektroizolacyjnych -- Część 3-11: Wyznaczanie właściwości rezystancyjnych (pomiary przy prądzie stałym) -- Rezystancja skrośna i rezystywność skrośna – Metoda dotycząca materiałów impregnacyjnych oraz materiałów na powłoki2018-04-24KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN IEC 62677-2:2018-03
- wersja angielska
Termokurczliwe kształtki formowane przeznaczone na niskie i średnie napięcie -- Część 2: Metody badań2018-03-22KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN IEC 62677-1:2018-03
- wersja angielska
Termokurczliwe kształtki formowane przeznaczone na niskie i średnie napięcie -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-09KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN 60893-3-6:2004/A2:2018-03
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne -- Przemysłowe sztywne płyty warstwowe na bazie żywic termoutwardzalnych do celów elektrycznych -- Część 3-6: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dotyczące sztywnych płyt warstwowych na bazie żywic silikonowych2018-03-22KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN IEC 62677-2:2018-03
- wersja angielska
Termokurczliwe kształtki formowane przeznaczone na niskie i średnie napięcie -- Część 2: Metody badań2018-03-22KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN IEC 62677-1:2018-03
- wersja angielska
Termokurczliwe kształtki formowane przeznaczone na niskie i średnie napięcie -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-09KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.60 Tkaniny nasycone i lakiery elektroizolacyjne
PN-EN IEC 60370:2018-04
- wersja angielska
Procedura badania wytrzymałości cieplnej żywic i lakierów stosowanych do impregnacji -- Metody przebicia elektrycznego2018-04-13KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN IEC 61125:2018-04
- wersja angielska
Ciecze elektroizolacyjne -- Metody badania odporności na utlenienie -- Metoda oceny odporności na utlenianie cieczy elektroizolacyjnych w stanie dostawy2018-04-24KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 61125:2002
- wersja angielska
PN-EN 61125:2002/A1:2005
- wersja angielska
29.040.20 Gazy izolacyjne
PN-EN IEC 60370:2018-04
- wersja angielska
Procedura badania wytrzymałości cieplnej żywic i lakierów stosowanych do impregnacji -- Metody przebicia elektrycznego2018-04-13KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
PN-EN 61788-22-1:2018-03
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 22-1: Nadprzewodnikowe urządzenia elektroniczne -- Ogólna specyfikacja dla czujników i detektorów2018-03-06KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-0-7:2018-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-7: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, okrągłe emaliowane, o wzmocnionej izolacji (FIW), bez defektów2018-03-09KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-0-7:2012
- wersja angielska
PN-EN 60317-56:2018-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 56: Przewody miedziane, okrągłe emaliowane lakierem poliuretanowym, samolutujące, o wzmocnionej izolacji (FIW), bez defektów, klasa 1802018-03-09KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-56:2013-03
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60669-1:2018-04
- wersja angielska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2018-04-12KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60669-1:2006/Ap1:2009
- wersja polska
PN-EN 60669-1:2006
- wersja polska
PN-EN 60669-1:2006/A2:2008
- wersja angielska
PN-EN 60669-1:2006/IS1:2009
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN IEC 60099-8:2018-04
- wersja angielska
Ograniczniki przepięć -- Część 8: Ograniczniki przepięć z tlenków metali z zewnętrznymi iskiernikami szeregowymi (EGLA) do napowietrznych przesyłowych i rozdzielczych linii napięcia przemiennego w sieciach powyżej 1 kV2018-04-24KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 60099-8:2011
- wersja angielska
PN-EN 62606:2014-05/A1:2018-04
- wersja angielska
Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych2018-04-17KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62501:2009/A2:2018-04
- wersja angielska
Zawory falownika napięcia (VSC) do linii przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Badania elektryczne2018-04-24KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 62271-100:2009/AC:2018-04
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-04-17KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN IEC 62271-110:2018-03/AC:2018-04
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego2018-04-17KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN IEC 62271-110:2018-03
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego2018-03-27KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-110:2013-06
- wersja angielska
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62612:2014-01/AC:2018-02
- wersja polska
Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne2018-04-11KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN IEC 62386-332:2018-04
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 332: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Sprzężenie zwrotne2018-04-24KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62554:2011/A1:2018-04
- wersja angielska
Przygotowanie próbki do pomiaru poziomu rtęci w lampach fluorescencyjnych2018-04-17KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2018-04-12KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 60810:2018-04
- wersja angielska
Lampy, źródła światła i moduły LED do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 60810:2015-07
- wersja angielska
PN-EN 60810:2015-07/A1:2017-08
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 60310:2016-08/AC:2018-04
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe - Transformatory trakcyjne i dławiki w taborze kolejowym2018-04-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50588-1:2018-03
- wersja angielska
Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-22KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN 50588-1:2016-04/A1:2016-09
- wersja angielska
PN-EN 50588-1:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 50645:2018-03
- wersja angielska
Wymagania w zakresie ekoprojektowania transformatorów małej mocy2018-03-22KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62927:2018-03
- wersja angielska
Zawory przekształtnika typu napięciowego (VSC) dla statycznego kompensatora synchronicznego (STATCOM) -- Badania elektryczne2018-03-06KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
PN-EN IEC 60099-8:2018-04
- wersja angielska
Ograniczniki przepięć -- Część 8: Ograniczniki przepięć z tlenków metali z zewnętrznymi iskiernikami szeregowymi (EGLA) do napowietrznych przesyłowych i rozdzielczych linii napięcia przemiennego w sieciach powyżej 1 kV2018-04-24KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 60099-8:2011
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 62488-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy łączności przedsiębiorstw energetycznych z wykorzystaniem linii elektroenergetycznych -- Cześć 2: Terminale analogowej łączności AETN2018-03-09KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
PN-EN 62927:2018-03
- wersja angielska
Zawory przekształtnika typu napięciowego (VSC) dla statycznego kompensatora synchronicznego (STATCOM) -- Badania elektryczne2018-03-06KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-7:2016-02/A1:2018-03
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"2018-03-27KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 60310:2016-08/AC:2018-04
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe - Transformatory trakcyjne i dławiki w taborze kolejowym2018-04-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50562:2018-03
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Proces, środki ochronne i wykazywanie bezpieczeństwa dla systemów trakcji elektrycznej2018-03-22KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN 60747-16-3:2003/A2:2018-03
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 16-3: Mikrofalowe układy scalone -- Przemienniki częstotliwości2018-03-27KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 60747-16-4:2005/A2:2018-03
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe dyskretne -- Część 16-4: Układy scalone mikrofalowe -- Przełączniki2018-03-27KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 62137-4:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Technologia montażu podzespołów elektronicznych -- Część 4: Metody badań trwałości połączeń lutowanych podzespołów do montażu powierzchniowego w obudowach z wyprowadzeniami w schemacie siatki2018-03-09KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 417 V1.1.1:2018-02
- wersja angielska
Systemy bezprzewodowej transmisji mocy, w zakresach 19 - 21 kHz, 59 - 61 kHz, 79 - 90 kHz, 100 - 300 kHz, 6 765 - 6 795 kHz wykorzystujące inne techniki niż wiązki radiowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 Telekomunikacji
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych VHF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-4 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEX2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 5: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych MF/HF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-6 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 6: Warunki szczególne dla stacji naziemnych instalowanych na pokładach statków, pracujących w pasmach powyżej 3 GHz2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-6 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-7 V1.1.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 7: Warunki szczególne dla urządzeń morskich szerokopasmowych łączy radiowych2018-04-24KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 925 V1.5.1:2018-04
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF -- Parametry techniczne i metody pomiaru2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 925 V1.4.1:2014-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz jako implantowane zwierzętom urządzenia ultra małej mocy (ULP-AID) i skojarzone urządzenia peryferyjne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536-2 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-EN 62802:2018-04
- wersja angielska
Metody pomiaru napięcia półfalowego i parametru chirp w optycznych modulatorach Mach Zehnder stosowanych w systemach optycznych urządzeń radiowych wielkiej częstotliwości (RoF)2018-04-17KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 447 V1.1.1:2018-03
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy z pętlą indukcyjną dla robotów koszących pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 148,5 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-03-06KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 698 V2.1.1:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 054-2 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 054-1 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 454 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 454-1 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 454-2 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-ETSI EN 301 926 V1.3.1:2018-03
- wersja angielska
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Norma częstotliwości radiowej i modulacji do telemetrii, sterowania i ustalania odległości (TCR) w satelitach telekomunikacyjnych2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 926 V1.2.1:2005
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 276 V1.1.1:2018-03
- wersja angielska
Szerokopasmowe morskie łącze radiowe pracujące w paśmie od 5 852 MHz do 5 872 MHz i/lub od 5 880 MHz do 5 900 MHz stosowane przez statki i morskie instalacje zaangażowane w skoordynowane działania -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-03-06KT 11 Telekomunikacji
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 444 V2.5.1:2018-04
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Ogólny profil dostępu (GAP)2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 444 V2.4.1:2014-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-1 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 1: Przegląd2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-1 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-2 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 2: Warstwa fizyczna (PHL)2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-2 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-3 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 3: Warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego (MAC)2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-3 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-4 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 4: Warstwa sterowania łączem danych (DLC)2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-4 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-5 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 5: Warstwa sieci (NWK)2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-5 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-6 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 6: Tożsamości i adresowanie2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-6 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-7 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 7: Środki bezpieczeństwa2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-7 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-8 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 8: Kodowanie i transmisja mowy i dźwięku2018-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-8 V2.6.1:2016-02
- wersja angielska
33.070.40 Satelita
PN-ETSI EN 303 980 V1.1.1:2018-04
- wersja angielska
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacjonarnych i poruszających się stacji naziemnych komunikujących się niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi (NEST) w pasmach częstotliwości od 11 GHz do 14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-04-24KT 11 Telekomunikacji
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych VHF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-4 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEX2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 5: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych MF/HF2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-6 V2.2.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 6: Warunki szczególne dla stacji naziemnych instalowanych na pokładach statków, pracujących w pasmach powyżej 3 GHz2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 843-6 V2.1.1:2016-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 843-7 V1.1.1:2018-04
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 7: Warunki szczególne dla urządzeń morskich szerokopasmowych łączy radiowych2018-04-24KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 925 V1.5.1:2018-04
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF -- Parametry techniczne i metody pomiaru2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 925 V1.4.1:2014-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz jako implantowane zwierzętom urządzenia ultra małej mocy (ULP-AID) i skojarzone urządzenia peryferyjne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 536-2 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 536-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-2:2014-09/A1:2018-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-2: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Układy sprzęgające dla pomiarów zaburzeń przewodzonych2018-03-22KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 698 V2.1.1:2017-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 054-2 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 054-1 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 454 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-02-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 454-1 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 454-2 V1.2.1:2016-06
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-6-5:2016-01/AC:2018-03
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-5: Normy ogólne -- Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku elektrowni i stacji elektroenergetycznej2018-03-27KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-IEC 61000-4-23:2018-03
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-23: Metody badań i pomiarów -- Metody badań urządzeń ochronnych dotyczących zaburzeń przewodzonych HEMP i innych zaburzeń promieniowanych2018-03-27KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
PN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-03-09KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2017-02
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-03-09KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2017-02
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60728-13-1:2018-04
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH2018-04-17KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 60728-13-1:2013-02
- wersja angielska
PN-EN 60728-13-1:2013-02/AC:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 62368-1:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2018-03-06KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
PN-EN ISO 20108:2018-03
- wersja angielska
Tłumaczenie symultaniczne -- Jakość i przekaz źródłowego dźwięku i obrazu -- Wymagania2018-03-22KT 256 Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60728-13-1:2018-04
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH2018-04-17KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 60728-13-1:2013-02
- wersja angielska
PN-EN 60728-13-1:2013-02/AC:2013-06
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-1-22:2018-04
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-22: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabla światłowodowego -- Metody badań środowiskowych2018-04-24KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-1-22:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 60793-1-48:2018-03
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-48: Metody pomiarów i procedury badań -- Dyspersja polaryzacyjna2018-03-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-48:2008
- wersja angielska
PN-EN 60793-2-10:2018-03
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12018-03-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-2-10:2016-06
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN 62802:2018-04
- wersja angielska
Metody pomiaru napięcia półfalowego i parametru chirp w optycznych modulatorach Mach Zehnder stosowanych w systemach optycznych urządzeń radiowych wielkiej częstotliwości (RoF)2018-04-17KT 11 Telekomunikacji
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 50239:2018-03
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Radiowy system zdalnego sterowania pojazdem trakcyjnym do zastosowań manewrowych2018-03-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50239:2002
- wersja angielska
PN-EN 61970-452:2018-03
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 452: Profile statycznych modeli sieci przesyłowej oparte na CIM2018-03-09KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-452:2015-11
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62368-1:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2018-03-06KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN 62351-7:2018-03
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 7: Modele obiektów danych zarządzania siecią i systemem (NSM)2018-03-22KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62439-3:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół Redundancji Równoległej (PRP) i Bezstratna Redundancja o Wysokiej Dostępności (HSR)2018-03-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62439-3:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 62439-2:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2018-03-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62439-2:2010
- wersja angielska
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
PN-EN IEC 62439-5:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 5: Protokół Redundancji z Drogowskazem (BRP)2018-03-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62439-5:2010
- wersja angielska
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN 62453-303-1:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 303-1: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CP 3/1 i CP 3/22018-03-27KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 61784-3-17:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-17: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 172018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62453-301:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 301: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 12018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62453-309:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 92018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-309:2010
- wersja angielska
PN-EN 62453-315:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 315: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 152018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62453-302:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 302: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 22018-03-15KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-302:2010
- wersja angielska
PN-EN 62453-303-2:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 303-2: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 i CP 3/62018-03-15KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 61784-3-13:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-13: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 132018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-13:2010
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-2:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-2: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 22018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-3:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 32018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-3:2010
- wersja angielska
PN-EN 61784-3-8:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-8: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 82018-03-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-3-8:2010
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 62453-303-1:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 303-1: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CP 3/1 i CP 3/22018-03-27KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62439-3:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół Redundancji Równoległej (PRP) i Bezstratna Redundancja o Wysokiej Dostępności (HSR)2018-03-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62439-3:2013-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 62439-5:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 5: Protokół Redundancji z Drogowskazem (BRP)2018-03-27KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62439-5:2010
- wersja angielska
PN-EN 62453-301:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 301: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 12018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62453-309:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 92018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-309:2010
- wersja angielska
PN-EN 62453-315:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 315: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 152018-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62453-302:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych (FDT) -- Część 302: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 22018-03-15KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62453-302:2010
- wersja angielska
PN-EN 62453-303-2:2010/A1:2018-03
- wersja angielska
Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 303-2: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 i CP 3/62018-03-15KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62439-2:2018-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2018-03-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62439-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 62056-8-5:2018-01/AC:2018-03
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-5: Wąskopasmowy profil komunikacyjny OFDM G3-PLC dla sieci otoczenia2018-03-06KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN 62948:2018-02
- wersja angielska
Sieci przemysłowe - Sieć komunikacji bezprzewodowej i profile komunikacyjne - WIA-FA2018-02-27KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-03-09KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2017-02
- wersja angielska
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62919:2018-04
- wersja angielska
Zarządzanie treściami -- Monitorowanie i zarządzanie osobistymi treściami cyfrowymi2018-04-24KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-EN 419212-2:2018-03
- wersja angielska
Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania -- Część 2: Usługi podpisu i pieczęci2018-03-09KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-EN 419212-1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 419212-2:2015-02
- wersja angielska
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-EN 63029:2017-12/AC:2018-03
- wersja angielska
Systemy i urządzenia audio, wideo i multimedialne -- Techniki elektronicznego publikowania multimediów i książek elektronicznych -- Książki elektroniczne oparte na grafice rastrowej obrazów2018-03-27KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 62351-7:2018-03
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 7: Modele obiektów danych zarządzania siecią i systemem (NSM)2018-03-22KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 15969-2:2018-03
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 2: Dane komercyjne i logistyczne2018-03-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-2:2011
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1:2018-03
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 4-1: Adresowanie geograficzne i przekazywanie w komunikacji punkt-punkt i punkt-wielopunkt -- Funkcjonalność niezależna od medium2018-03-06KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.2.1:2015-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1:2018-03
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 5-1: Protokoły transportowe -- Podstawowy protokół transportowy2018-03-06KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1:2015-02
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-10424:2016-08/AC:2018-03
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10424: Rodzaj urządzeń -- Urządzenia do terapii oddychania w bezdechu sennym (SABTE)2018-03-22KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN IEC 62386-332:2018-04
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 332: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Sprzężenie zwrotne2018-04-24KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN ISO 20380:2018-03
- wersja angielska
Baseny do użytku publicznego -- Systemy wizji komputerowej do wykrywania przypadków tonięcia w basenach -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2018-03-22KT 2 Sportu i Rekreacji
39.040.10 Zegarki
PN-ISO 3160-1:2000/A1:2018-04
- wersja angielska
Koperty zegarków i akcesoria -- Powłoki ze stopów złota -- Wymagania ogólne2018-04-17KT 239 Jubilerstwa
39.060 Jubilerstwo
PN-EN ISO 8654:2018-04
- wersja angielska
Jubilerstwo -- Barwy stopów złota -- Definicja, zakresy barw i oznaczenie2018-04-24KT 239 JubilerstwaPN-EN 28654:1996
- wersja polska
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 8855:2018-04
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Dynamika i zachowanie się podczas jazdy -- Terminologia2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8855:1999
- wersja polska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-ISO 4091:2018-04
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Złącza do elektrycznego połączenia pojazdów holujących i ciągniętych -- Definicje, badania i wymagania2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 4091:1999
- wersja polska
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
PN-EN 60809:2015-07/A2:2018-04
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne2018-04-24KT 4 Techniki Świetlnej
43.040.65 Szklenie i systemy wycieraczek
PN-ISO 3469:1998/A1:2018-04
- wersja angielska
Samochody osobowe -- Układy spryskiwania szyby przedniej -- Metody badań2018-04-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-ISO 9619:1998/A1:2018-04
- wersja angielska
Samochody osobowe -- Układy wycierania szyby przedniej -- Metoda badań2018-04-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
PN-ISO 8856:2018-04
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Parametry elektryczne rozruszników -- Wymagania ogólne i metody badań2018-04-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-ISO 8856:1997
- wersja polska
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-ISO 7237:2001/A1:2018-04
- wersja angielska
Przyczepy kempingowe -- Masy i wymiary -- Terminologia2018-04-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN 61851-21-1:2018-02/AC:2018-04
- wersja angielska
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 21-1: Wymagania EMC dotyczące przyłącza przewodowego zasilania prądem przemiennym/prądem stałym pokładowych ładowarek pojazdów elektrycznych2018-04-13KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50239:2018-03
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Radiowy system zdalnego sterowania pojazdem trakcyjnym do zastosowań manewrowych2018-03-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50239:2002
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 1907:2018-03
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Terminologia2018-03-15KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 1907:2007
- wersja polska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2018-04-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 276 V1.1.1:2018-03
- wersja angielska
Szerokopasmowe morskie łącze radiowe pracujące w paśmie od 5 852 MHz do 5 872 MHz i/lub od 5 880 MHz do 5 900 MHz stosowane przez statki i morskie instalacje zaangażowane w skoordynowane działania -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-03-06KT 11 Telekomunikacji
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 8099-1:2018-04
- wersja angielska
Małe statki -- Instalacje ścieków -- Część 1: Zatrzymywanie wód ściekowych2018-04-13KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8099:2002
- wersja polska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 1151-6:2004/A1:2018-04
- wersja angielska
Dynamika lotu -- Pojęcia, wielkości i symbole -- Część 6: Geometria statku powietrznego2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 5129:2006/A1:2018-04
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary poziomów ciśnienia akustycznego wewnątrz statku powietrznego podczas lotu2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
PN-EN 6041:2018-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Metoda badania – Analiza materiałów niemetalowych (nieutwardzonych) za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)2018-03-22KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.50 Kleje
PN-EN 2667-2:2018-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Kleje konstrukcyjne spieniane -- Metody badań -- Część 2: Ścinanie w rurze pod naciskiem2018-03-15KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4691-2:2018-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Część 2: Przegląd zestawów modułowych2018-03-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-ISO 2635:2006/A1:2018-04
- wersja angielska
Statki powietrzne -- Przewody stosowane w statkach powietrznych w kablach elektrycznych ogólnego przeznaczenia oraz w lotnictwie i kosmonautyce -- Wymiary i charakterystyki2018-04-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4533-002:2018-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy układów optycznych -- Podręcznik -- Część 002: Badanie i pomiar2018-04-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4533-002:2006
- wersja angielska
PN-EN 4533-003:2018-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy układów optycznych -- Podręcznik -- Część 003: Praktyki przewlekania i montażu2018-04-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4533-003:2006
- wersja angielska
PN-ISO 8843:2007/A1:2018-03
- wersja angielska
Statki powietrzne -- Wymienne zaciskane styki złączy elektrycznych -- System identyfikacji2018-03-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 2346-005:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ognioodporne -- Temperatura pracy między -65 °C a 260 °C -- Część 005: Rodzina DW, jednożyłowe przystosowane do druku laserem UV i wielordzeniowe -- Lekkie -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2346-005:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 2997-006:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe łączone pierścieniem gwintowanym ogniotrwale lub nieogniotrwałe, temperatura pracy od -65 °C do 175 °C ciągła, 200 °C ciągła, 260 °C chwilowa -- Część 006: Gniazdo hermetyczne montowane za pomocą przeciwnakrętki -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2997-006:2006
- wersja angielska
PN-EN 3475-707:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 707: Stabilizacja zespołu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4652-002:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza współosiowe, częstotliwość radiowa -- Część 002: Wymagania eksploatacyjne2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4652-221:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza współosiowe, częstotliwość radiowa -- Część 221: Typ 2, interfejs TNC -- Odmiana zaciskana -- Wtyczka kątowa -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4652-222:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza współosiowe, częstotliwość radiowa -- Część 222: Typ 2, interfejs TNC -- Odmiana zaciskana -- Gniazdo z kołnierzem kwadratowym -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4652-320:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza współosiowe, częstotliwość radiowa -- Część 320: Typ 3, interfejs N -- Odmiana zaciskana -- Wtyczka prosta -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4652-321:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza współosiowe, częstotliwość radiowa -- Część 321: Typ 3, interfejs N -- Odmiana do montażu zaciskaniem -- Wtyczka kątowa prostopadła -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4652-322:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza współosiowe, częstotliwość radiowa -- Część 322: Typ 3, interfejs N -- Odmiana zaciskana -- Gniazdo z kołnierzem kwadratowym -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4674-004:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulka ochronna ekranów samoowijających się (EMI) -- Część 004: Koszulka otwarta -- Poza obszarami ciśnieniowymi -- Ochrona EMI 10 kA -- Zakres temperatury od -65 °C do 200 °C -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4674-004:2015-05
- wersja angielska
PN-EN 4708-104:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji – Część 104: Półsztywne z polifluorku winylidenu (PDVF) -- Temperatura pracy od -55 °C do 175 °C -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 6049-008:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulka ochronna z włókien meta-aramidowych -- Część 008: Koszulka ochronna ekranów samoowijających się (EMI) z oplotem niklowo-miedzianym, elastyczna po zamontowaniu, temperatura pracy od -55 °C do 200 °C -- Norma wyrobu2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 6049-008:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 6059-303:2018-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badań -- Część 303: Odporność na działanie cieczy2018-02-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
PN-ISO 7296-1:1995/A1:2018-04
- wersja angielska
Dźwignice -- Symbole graficzne -- Postanowienia ogólne2018-04-17KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN ISO 505:2018-03
- wersja angielska
Taśmy przenośnikowe -- Metoda oznaczania odporności na rozdzieranie taśm przenośnikowych z rdzeniem tekstylnym2018-03-06KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 505:2002
- wersja polska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-ISO 22915-8:2018-04
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Sprawdzenie stateczności -- Część 8: Dodatkowe badania stateczności wózków użytkowanych w specjalnych warunkach składowania z masztem pochylonym do przodu i podniesionym ładunkiem2018-04-24KT 248 Wózków JezdniowychPN-ISO 5767:1998
- wersja polska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-ISO 10533:2002/A1:2018-03
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Urządzenia podporowe wysięgnika2018-03-27KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-ISO 11112:1998/A1:2018-03
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Siedzisko operatora -- Wymiary i wymagania2018-03-27KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-ISO 9247:1996/A1:2018-03
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Przewody elektryczne -- Zasady oznaczenia identyfikacyjnego i znakowanie2018-03-27KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-EN 474-1+A5:2018-03
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-09KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-1+A4:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 474-1+A4:2014-02/AC:2014-04
- wersja angielska
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-ISO 1496-4:1999/AC1:2018-04
- wersja polska
Kontenery ładunkowe serii 1 -- Wymagania i metody badań -- Kontenery bezciśnieniowe do ładunków stałych luzem2018-04-11KT 138 Kolejnictwa
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15797:2018-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Procedury przemysłowego prania i wykończania do badań odzieży roboczej2018-04-13KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 15797:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 3175-2:2018-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 2: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem tetrachloroetylenu2018-04-13KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 3175-2:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 3175-1:2018-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 1: Ocena jakości czyszczenia i wykończania2018-04-12KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 3175-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 3175-3:2018-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 3: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem rozpuszczalników węglowodorowych2018-04-12KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 3175-3:2005/AC:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 3175-3:2005
- wersja polska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 12138:2018-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Metody prania domowego wyrobów włókienniczych, stosowanego przed badaniem palności2018-04-13KT 22 OdzieżownictwaPN-EN ISO 12138:2000
- wersja polska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13362:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tunelów i towarzyszących im budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13491:2013-10
- wersja polska
PN-EN 16994:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne iłowe -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy budowli podziemnych (innych niż tunele i budowle im towarzyszące)2018-04-24KT 142 Geosyntetyków
PN-EN 13361:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2018-04-17KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13361:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13361:2013-10
- wersja angielska
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
PN-ISO 4603:1998/A1:2018-03
- wersja angielska
Tekstylia szklane -- Tkaniny -- Wyznaczanie grubości2018-03-27KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
61.060 Obuwie
PN-EN IEC 61340-4-3:2018-04
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie2018-04-17KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-4-3:2003
- wersja polska
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
PN-ISO 8607:2006/A1:2018-04
- wersja angielska
Sztuczne unasiennianie zwierząt -- Mrożone nasienie buhajów -- Obliczanie żyjących mikroorganizmów tlenowych2018-04-13KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2018-03-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-ETSI EN 303 447 V1.1.1:2018-03
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy z pętlą indukcyjną dla robotów koszących pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 148,5 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-03-06KT 11 Telekomunikacji
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2018-03-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 16962:2018-03
- wersja angielska
Nawozy -- Ekstrakcja mikroskładników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie w nawozach i usuwanie związków organicznych z ekstraktów nawozowych2018-03-06KT 156 Nawozów
PN-EN 16963:2018-03
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie boru, kobaltu, miedzi, żelaza, manganu, molibdenu i cynku metodą ICP-AES2018-03-06KT 156 Nawozów
PN-EN 16964:2018-03
- wersja angielska
Nawozy -- Ekstrakcja całkowitej zawartości mikroskładników pokarmowych w nawozach wodą królewską2018-03-06KT 156 Nawozów
PN-EN 16965:2018-03
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie kobaltu, miedzi, żelaza, manganu i cynku metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2018-03-06KT 156 Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17049:2018-03
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Identyfikacja tylozyny, spiramycyny, wirginiamycyny, karbadoksu i olaquindoksu na poziomach niższych niż stosowane w mieszankach paszowych -- Analiza potwierdzająca metodą LC-MS2018-03-27KT 40 Pasz
PN-EN 17053:2018-03
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie pierwiastków śladowych, metali ciężkich i innych pierwiastków w paszy metodą ICP-MS (metoda wielopierwiastkowa)2018-03-06KT 40 Pasz
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 11747:2012/A1:2018-04
- wersja angielska
Ryż -- Oznaczanie oporności na wytłaczanie ziarn ryżu po ugotowaniu2018-04-24KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PKN-ISO/TS 11059:2018-03
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Metoda oznaczania liczby Pseudomonas spp.2018-03-05KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 12081:2018-03
- wersja polska
Mleko -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda miareczkowa2018-03-27KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.20 Masło
PN-ISO 16305:2018-04
- wersja polska
Masło -- Oznaczanie zwięzłości2018-04-03KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.30 Sery
PN-ISO 3432:2018-03
- wersja polska
Ser -- Oznaczanie zawartości tłuszczu -- Tłuszczomierz do metody van Gulika2018-03-27KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.140.10 Herbata
PN-ISO 7513:2004/A1:2018-04
- wersja angielska
Herbata rozpuszczalna w postaci stałej -- Oznaczanie zawartości wody (ubytku masy w temperaturze 103 stopni C)2018-04-03KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
PN-ISO 6668:2018-04
- wersja angielska
Kawa zielona -- Przygotowanie próbek do analizy sensorycznej2018-04-13KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao PN-ISO 6668:1998
- wersja polska
PN-ISO 1446:2004/A1:2018-04
- wersja angielska
Kawa zielona -- Oznaczanie zawartości wody -- Podstawowa metoda odwoławcza2018-04-03KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
67.240 Analiza sensoryczna
PN-ISO 6668:2018-04
- wersja angielska
Kawa zielona -- Przygotowanie próbek do analizy sensorycznej2018-04-13KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao PN-ISO 6668:1998
- wersja polska
PN-EN ISO 10399:2018-03
- wersja angielska
Analiza sensoryczna -- Metodyka -- Metoda duo-trio2018-03-06KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN ISO 10399:2010
- wersja angielska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN ISO 8442-9:2018-04
- wersja angielska
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Sztućce i przybory stołowe -- Część 9: Wymagania dotyczące noży ceramicznych2018-04-24RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-ISO 3432:2018-03
- wersja polska
Ser -- Oznaczanie zawartości tłuszczu -- Tłuszczomierz do metody van Gulika2018-03-27KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN 16785-2:2018-04
- wersja angielska
Produkty biobazowe -- Zawartość biobazowa -- Część 2: Oznaczanie zawartości biobazowej przy zastosowaniu metody bilansu materiałowego2018-04-12KT 319 Produktów Biobazowych
71.120.99 Inna aparatura dla przemysłu chemicznego
PN-EN ISO 10439-1:2015-03
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 1: Wymagania ogólne2018-04-17KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10439:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 10439-3:2015-04/Ap1:2018-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 3: Sprężarki odśrodkowe z napędem zespolonym2018-04-17KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-2:2015-04/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 2: Sprężarki odśrodkowe i osiowe z napędem odrębnym2018-03-22KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-1:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-09KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-EN 12372:2010/Ap1:2018-04
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej2018-04-03KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego
73.040 Węgiel
PN-ISO 18283:2008/AC1:2018-03
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Ręczne pobieranie próbek2018-03-05KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 1431:2018-04
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie pozostałego lepiszcza i oleju destylacyjnego w emulsjach asfaltowych metodą destylacji2018-04-12KT 222PN-EN 1431:2009
- wersja angielska
75.160.10 Paliwa stałe
PN-ISO 18283:2008/AC1:2018-03
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Ręczne pobieranie próbek2018-03-05KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 228+A1:2017-06
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Benzyna bezołowiowa -- Wymagania i metody badań2018-04-17KT 222PN-EN 228:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 228:2013-04/Ap3:2016-06
- wersja polska
PN-EN 228:2013-04/Ap1:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 228:2013-04/Ap2:2016-06
- wersja angielska
PN-EN 228:2013-04
- wersja polska
PN-EN 590+A1:2017-06
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań2018-04-17KT 222PN-EN 590:2013-12
- wersja polska
PN-EN 590:2013-12
- wersja angielska
PN-EN 590:2013-12/Ap1:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 590:2013-12/AC:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 590:2013-12/AC:2014-04
- wersja polska
PN-EN 15940:2016-07/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesu syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2018-03-06KT 222
PN-EN ISO 5165:2018-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie właściwości zapłonowych olejów napędowych -- Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej2018-03-06KT 222PN-EN ISO 5165:2003
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 12944-9:2018-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i metody badań właściwości dla konstrukcji morskich (offshore) i podobnych konstrukcji2018-03-06KT 175 Farb i Lakierów
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 10439-1:2015-03
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 1: Wymagania ogólne2018-04-17KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10439:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 10439-3:2015-04/Ap1:2018-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 3: Sprężarki odśrodkowe z napędem zespolonym2018-04-17KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-2:2015-04/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 2: Sprężarki odśrodkowe i osiowe z napędem odrębnym2018-03-22KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 10439-1:2015-03/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-09KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
PN-EN 1776:2016-04
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Układy pomiaru gazu -- Wymagania funkcjonalne2018-03-13KT 277PN-EN 1776:2002
- wersja polska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 3183:2013-05/A1:2018-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2018-04-24KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 26203-1:2018-04
- wersja angielska
Metale -- Próba rozciągania przy dużych prędkościach odkształcania -- Część 1: Układ prętów sprężystych2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 26203-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 4545-1:2018-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 1: Metoda badania2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 4545-2:2018-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 4545-3:2018-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 3: Kalibracja wzorców odniesienia2018-04-24KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-3:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 4545-4:2018-03
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 4: Tablice wartości twardości2018-03-22KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 4545-4:2006
- wersja polska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN ISO 3887:2018-03
- wersja angielska
Stale -- Określanie głębokości odwęglenia2018-03-15KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 3887:2005
- wersja polska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 11130:2018-04
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Badanie polegające na przemiennym zanurzaniu w roztworze soli2018-04-24KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11130:2010
- wersja angielska
77.080.10 Żeliwa
PN-EN ISO 945-1:2018-04
- wersja angielska
Mikrostruktura żeliwa -- Część 1: Klasyfikacja wydzieleń grafitu na podstawie analizy wizualnej2018-04-12KT 301 OdlewnictwaPN-EN ISO 945-1:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 945-1:2009/AC:2010
- wersja polska
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
PN-EN ISO 7599:2018-04
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Metoda specyfikowania anodowych dekoracyjnych i ochronnych powłok tlenkowych na aluminium2018-04-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 7599:2011
- wersja polska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-H-93220:2018-02/Ap1:2018-04
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Pręty i walcówka żebrowana2018-04-03KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 3183:2013-05/A1:2018-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2018-04-24KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 1309-3:2018-03
- wersja angielska
Drewno okrągłe i tarcica -- Metody pomiaru -- Część 3: Cechy i biologiczne degradacje2018-03-15KT 181 Gospodarki LeśnejPN-EN 1310:2000
- wersja polska
PN-EN 1311:2000
- wersja polska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-3:2018-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie (NC)2018-04-17KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 848-3:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-6:2018-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe ("frezarki")2018-04-17KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 848-1+A2:2013-03
- wersja angielska
PN-EN 1870-6:2018-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 6: Pilarki tarczowe do drewna opałowego2018-03-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 1870-6+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 847-1:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia do obróbki drewna -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Frezy i piły tarczowe2018-03-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 847-1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 847-2:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia do obróbki drewna -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 2: Wymagania dotyczące uchwytów narzędziowych frezów trzpieniowych/pił tarczowych2018-03-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 847-2:2014-03
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11357-6:2018-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz temperatury indukcji utleniania (OIT dynamiczny)2018-04-24KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-6:2013-06
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 20029-1:2018-03
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Elastomery termoplastyczne poliester/ester i polieter/ester do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2018-03-06KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 14910-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 20029-2:2018-03
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Elastomery termoplastyczne poliester/ester i polieter/ester do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2018-03-06KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 14910-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 477:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Określenie odporności profili na uderzenie spadającego ciężarka2018-02-27KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 477:1997
- wersja polska
PN-EN 478:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Określenie wyglądu zewnętrznego po wygrzewaniu w temperaturze 150 ˚C2018-02-27KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 478:1997
- wersja polska
PN-EN 479:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Oznaczanie skurczu termicznego2018-02-27KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 479:1997
- wersja polska
PN-EN 514:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne - Profile z poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T2018-02-27KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 514:2002
- wersja polska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN 13655:2018-03
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Termoplastyczne folie ściółkowe do odzysku po użyciu, stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie2018-03-27KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13655:2004
- wersja polska
PN-EN 13207:2018-03
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne - Termoplastyczne folie kiszonkarskie i rury stosowane w rolnictwie2018-03-22KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13207:2003
- wersja polska
PN-EN 17033:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Biodegradowalne folie ściółkowe do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie -- Wymagania i metody badań2018-02-27KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 28017:2018-03
- wersja angielska
Węże i przewody gumowe, metalowe lub tekstylne, stosowane do pogłębiania – Wymagania2018-03-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 28017:2012/A1:2015-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 28017:2012
- wersja angielska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 477:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Określenie odporności profili na uderzenie spadającego ciężarka2018-02-27KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 477:1997
- wersja polska
PN-EN 478:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Określenie wyglądu zewnętrznego po wygrzewaniu w temperaturze 150 ˚C2018-02-27KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 478:1997
- wersja polska
PN-EN 479:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Oznaczanie skurczu termicznego2018-02-27KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 479:1997
- wersja polska
PN-EN 514:2018-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne - Profile z poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T2018-02-27KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 514:2002
- wersja polska
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 4223-1:2018-04
- wersja angielska
Definicje niektórych terminów używanych w przemyśle oponiarskim -- Część 1: Opony pneumatyczne2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i ZaworówPN-ISO 4223-1:2006
- wersja polska
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
PN-ISO 10231:2007/A1:2018-04
- wersja angielska
Opony do motocykli -- Metody badań do sprawdzania właściwości opony2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i Zaworów
83.160.20 Opony do statków powietrznych
PN-ISO 7295:1996/A1:2018-04
- wersja angielska
Zawory opon statków powietrznych -- Wymiary zapewniające zamienność2018-04-24KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
PN-ISO 7867-2:2008/A1:2018-04
- wersja angielska
Opony (serie metryczne) i obręcze do ciągników i maszyn rolniczych -- Część 2: Opis warunków użytkowania i kategorie nośności2018-04-24KT 187 Opon, Obręczy i Zaworów
83.180 Kleje
PN-EN ISO 10364:2018-03
- wersja angielska
Kleje do połączeń konstrukcyjnych -- Oznaczanie żywotności (czasu roboczego) klejów wieloskładnikowych2018-03-22KT 184 KlejówPN-ISO 10364:1999
- wersja polska
PN-EN 14022:2010
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12013:2018-04
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Mieszarki zamknięte -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-04-12KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12013+A1:2008
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-ISO 5627:1998/AC1:2018-04
- wersja polska
Papier i tektura -- Oznaczanie gładkości (metoda Bekka)2018-04-11KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2018-04-17KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-6:2018-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości2018-03-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-6:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-9:2018-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i metody badań właściwości dla konstrukcji morskich (offshore) i podobnych konstrukcji2018-03-06KT 175 Farb i Lakierów
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN ISO 20108:2018-03
- wersja angielska
Tłumaczenie symultaniczne -- Jakość i przekaz źródłowego dźwięku i obrazu -- Wymagania2018-03-22KT 256 Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 1634-1+A1:2018-03
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien2018-03-22KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1634-1:2014-03/Ap1:2016-10
- wersja polska
PN-EN 1634-1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 1634-1:2014-03
- wersja polska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2018-04-17KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-9:2018-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i metody badań właściwości dla konstrukcji morskich (offshore) i podobnych konstrukcji2018-03-06KT 175 Farb i Lakierów
91.080.30 Konstrukcje murowe
PN-EN ISO 12944-6:2018-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości2018-03-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-6:2001
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 12372:2010/Ap1:2018-04
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej2018-04-03KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13362:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13362:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13362:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13491:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tunelów i towarzyszących im budowli podziemnych2018-04-24KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13491:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 13491:2013-10
- wersja polska
PN-EN 16994:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne iłowe -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy budowli podziemnych (innych niż tunele i budowle im towarzyszące)2018-04-24KT 142 Geosyntetyków
PN-EN 13361:2018-04
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2018-04-17KT 142 GeosyntetykówPN-EN 13361:2013-10
- wersja polska
PN-EN 13361:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 1431:2018-04
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie pozostałego lepiszcza i oleju destylacyjnego w emulsjach asfaltowych metodą destylacji2018-04-12KT 222PN-EN 1431:2009
- wersja angielska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 13163+A2:2016-12
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2018-04-20KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13163+A1:2015-03
- wersja angielska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN IEC 62561-2:2018-04
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów2018-04-12KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62561-2:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 62561-6:2018-04
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 6: Wymagania stawiane licznikom udarów piorunowych (LSC)2018-04-12KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62561-6:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 62561-7:2018-04
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień2018-04-12KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62561-7:2012
- wersja angielska
PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03
- wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne2018-03-21KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03
- wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach2018-03-21KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 62305-1:2011/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne2018-03-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 62305-4:2011/Ap1:2018-03
- wersja angielska
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach2018-03-13KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja niemiecka
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń B5 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2018-03-21KT 277PN-EN 15502-2-1:2013-04
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 12102-1:2018-03
- wersja angielska
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych2018-03-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 12102:2014-01
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN IEC 62056-6-2:2018-04
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsów COSEM2018-04-12KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-6-2:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 62056-8-5:2018-01/AC:2018-03
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 8-5: Wąskopasmowy profil komunikacyjny OFDM G3-PLC dla sieci otoczenia2018-03-06KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-C-89224:2018-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru2018-03-27KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 3822-3:2018-03
- wersja angielska
Akustyka -- Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej -- Część 3: Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń2018-03-09KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 3822-3:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 3822-3:2001/A1:2009
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11296-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-03-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13566-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-4:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2018-03-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11297-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-03-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11296-4:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
PN-EN ISO 11298-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-03-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 16941-1:2018-03
- wersja angielska
Systemy instalacji wody nie nadającej się do spożycia -- Część 1: Systemy do odzysku wody deszczowej2018-03-09KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN ISO 11296-1:2018-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-04-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11296-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-03-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13566-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-4:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2018-03-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11297-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-03-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11296-4:2018-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu2018-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11296-4:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11296-4:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12274-1:2018-04
- wersja angielska
Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 1: Pobieranie próbek mieszanki do cienkiej warstwy na zimno2018-04-12KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-1:2005
- wersja polska
PN-EN 12274-2:2018-04
- wersja angielska
Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 2: Określanie zawartości lepiszcza wraz z przygotowaniem próbek2018-04-12KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-2:2003
- wersja angielska
PN-EN 12274-3:2018-04
- wersja angielska
Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 3: Konsystencja2018-04-12KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-3:2005
- wersja polska
PN-EN 12274-5:2018-04
- wersja angielska
Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 5: Określanie minimalnej zawartości lepiszcza i odporności na ścieranie2018-04-12KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-5:2003
- wersja angielska
PN-EN 12274-6:2018-04
- wersja angielska
Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 6: Dozowanie2018-04-12KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12274-6:2005
- wersja polska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 1794-1:2018-04
- wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność2018-04-13KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1794-1:2011
- wersja angielska
97.040.10 Meble kuchenne
PN-EN 1116:2018-04
- wersja angielska
Meble -- Meble kuchenne -- Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urządzeń kuchennych2018-04-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1116:2006
- wersja polska
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
PN-EN ISO 8442-9:2018-04
- wersja angielska
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Sztućce i przybory stołowe -- Część 9: Wymagania dotyczące noży ceramicznych2018-04-24RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.100.99 Ogrzewacze stosujące inne źródła energii
PN-EN 16647:2015-11/Ap1:2018-04
- wersja angielska
Kominki na paliwa ciekłe -- Urządzenia dekoracyjne wytwarzające płomień przy wykorzystaniu alkoholu na bazie paliwa w postaci żelu -- Zastosowanie w prywatnych gospodarstwach domowych2018-04-24KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 50631-1:2018-04
- wersja angielska
Sprzęt do użytku domowego w sieci oraz połączenia sieciowe -- Część 1: Wymagania ogólne, ogólne modelowanie danych i przekazy neutralne2018-04-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 62820-2:2018-03
- wersja angielska
Systemy interkomowe budynku -- Część 2: Wymagania dotyczące rozwiniętych systemów interkomowych budynku (ASBIS)2018-03-15KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN IEC 63044-3:2018-03
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego2018-03-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50491-3:2010
- wersja polska
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN 60335-2-89:2012/A2:2018-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką2018-04-03KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
PN-EN 17032:2018-03
- wersja angielska
Szybko-schładzarki i szybko-zamrażarki do użytku profesjonalnego -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2018-03-22KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 10582:2018-03
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Heterogeniczne pokrycie podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacje2018-03-06KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10582:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10582:2012
- wersja niemiecka
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 15759-2:2018-03
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Warunki klimatyczne we wnętrzach -- Część 2: Regulacja wentylacji w ochronie budynków zabytkowych i zbiorów2018-03-27KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
PN-EN 16893:2018-03
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Specyfikacje dotyczące lokalizacji, budowy i modyfikacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i korzystania ze zbiorów2018-03-27KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1177:2018-04
- wersja angielska
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku2018-04-17KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1177:2009
- wersja polska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-8:2018-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego2018-04-17KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-8:2012/Ap1:2013-03
- wersja polska
PN-EN 71-8:2012
- wersja polska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13865:2017-06/AC:2018-03
- wersja angielska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Ustalenie zachowania się piłki odbijanej pod kątem -- Tenis2018-03-27KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN ISO 20380:2018-03
- wersja angielska
Baseny do użytku publicznego -- Systemy wizji komputerowej do wykrywania przypadków tonięcia w basenach -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2018-03-22KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
PN-ISO 11634:2002/AC1:2018-04
- wersja polska
Obuwie do desek śnieżnych -- Miejsce styku z wiązaniem narciarskim2018-04-11KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
PN-EN 748+A1:2018-04
- wersja angielska
Sprzęt boiskowy -- Bramki do piłki nożnej -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań2018-04-17KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 748:2013-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 20957-10:2018-03
- wersja angielska
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 10: Rowery treningowe ze stałym kołem lub bez mechanizmu wolnego biegu -- Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2018-03-13KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 957-10:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 20957-8:2018-03
- wersja angielska
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 8: Pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się -- Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2018-03-13KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 957-8:2002
- wersja polska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 1651:2018-04
- wersja angielska
Sprzęt paralotniowy -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i badania wytrzymałości2018-04-17KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1651:2002
- wersja polska
PN-EN 16579:2018-04
- wersja angielska
Sprzęt boiskowy -- Bramki boiskowe przenośne i zamocowane na stałe -- Wymagania dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa i metody badań2018-04-17KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN 748+A1:2018-04
- wersja angielska
Sprzęt boiskowy -- Bramki do piłki nożnej -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań2018-04-17KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 748:2013-09
- wersja angielska