Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-ISO 55000:2017-09
- wersja polska
Zarządzanie aktywami -- Informacje ogólne, zasady i terminologia2017-09-08KT 6 Systemów Zarządzania
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
PN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Masy pojazdu2017-09-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663:2009
- wersja niemiecka
PN-EN 15663:2009
- wersja angielska
PN-EN 15663:2009/AC:2010
- wersja angielska
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-G-09008:2017-09
- wersja polska
Mapy górnicze -- Umowne znaki podziemnych urządzeń transportowych, maszyn przodkowych oraz urządzeń energetycznych i teletechnicznych2017-09-08KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-09008:1974
- wersja polska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 55000:2017-09
- wersja polska
Zarządzanie aktywami -- Informacje ogólne, zasady i terminologia2017-09-08KT 6 Systemów Zarządzania
PN-ISO 55001:2017-08
- wersja polska
Zarządzanie aktywami -- Systemy zarządzania -- Wymagania2017-08-29KT 6 Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 9001:2015-10/Ap1:2017-08
- wersja polska
Systemy zarządzania jakością ‒ Wymagania2017-08-21KT 6 Systemów Zarządzania
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN ISO 9001:2015-10/Ap1:2017-08
- wersja polska
Systemy zarządzania jakością ‒ Wymagania2017-08-21KT 6 Systemów Zarządzania
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 11731:2017-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella2017-08-09KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-EN ISO 11731-2:2008
- wersja angielska
PN-ISO 11731:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 11731-2:2008
- wersja polska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 10272-1:2017-08
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania2017-08-23KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-EN ISO 10272-1:2007/Ap1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 10272-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 19020:2017-08
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda immunoenzymatycznego wykrywania enterotoksyn gronkowcowych w żywności2017-08-23KT 3 Mikrobiologii Żywności
PN-EN ISO 19343:2017-08
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wykrywanie ilościowe i oznaczanie histaminy w rybach i produktach rybnych -- Metoda HPLC2017-08-23KT 3 Mikrobiologii Żywności
PN-EN ISO 21528-1:2017-08
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie Enterobacteriaceae2017-08-23KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-ISO 21528-1:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 21528-2:2017-08
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda liczenia kolonii2017-08-23KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-ISO 21528-2:2005
- wersja polska
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
PN-EN ISO 16212:2017-08
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni2017-08-10KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 16212:2011
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 80369-7:2017-08
- wersja angielska
Łączniki z otworami o małej średnicy do płynów i gazów stosowane w medycynie ogólnej -- Część 7: Łączniki do zastosowań wewnątrznaczyniowych lub iniekcyjnych2017-08-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 20594-1:2001
- wersja polska
PN-EN 1707:2000
- wersja polska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 11609:2017-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Środki do czyszczenia zębów -- Wymagania, metody badań i znakowanie2017-09-05KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 11609:2010
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 19490:2017-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Elewator membrany dna zatoki szczękowej2017-09-05KT 283 Materiałów Stomatologicznych
PN-EN ISO 19715:2017-08
- wersja angielska
Stomatologia -- Narzędzie do wypełnień z przeciwkątową końcówką pracującą2017-08-23KT 283 Materiałów Stomatologicznych
PN-EN ISO 7787-3:2017-08
- wersja angielska
Stomatologia -- Noże laboratoryjne -- Część 3: Noże węglikowe do urządzeń mielących2017-08-23KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN 27787-3:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 9873:2017-08
- wersja angielska
Stomatologia -- Lusterka wewnątrzustne2017-08-23KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9873:2002
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-4:2017-08
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwią2017-08-23KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-4:2009
- wersja angielska
13.020.55 Bioprodukty
PN-EN 16640:2017-07/AC:2017-08
- wersja angielska
Produkty biobazowe -- Zawartość węgla biobazowego -- Oznaczanie węgla biobazowego przy zastosowaniu metody radiowęglowej2017-08-10KT 319 Produktów Biobazowych
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 1948-1:2006/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF oraz PCB typu dioksyn -- Część 1: Pobieranie próbek PCDD/PCDF2017-08-23KT 280 Jakości Powietrza
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 13849-2:2013-04
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 2: Walidacja2017-09-04KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 13849-2:2008
- wersja angielska
PN-EN 62745:2017-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania dla układów zdalnego sterowania maszynami2017-08-31KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 28927-1:2010/A1:2017-08
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2017-08-23KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 60695-11-10:2014-02/AC:2017-08
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-10: Płomienie probiercze -- Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki2017-08-31KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN ISO 5659-2:2017-08
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wytwarzanie dymu -- Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego2017-08-30KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 5659-2:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 5659-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 60695-11-5:2017-08
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-5: Płomienie probiercze -- Metoda badania płomieniem igłowym -- Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne2017-08-29KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-11-5:2007
- wersja polska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 13501-4:2016-07
- wersja polska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu2017-09-01KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-4+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 1364-1:2015-08
- wersja polska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 1: Ściany2017-08-31KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1364-1:2001
- wersja polska
PN-EN 1364-5:2017-08
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 5: Kratki wentylacyjne2017-08-08KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN 60825-1:2014-11/AC:2017-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania2017-08-10KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 1384:2017-08
- wersja angielska
Kaski do sportów jeździeckich2017-08-29KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1384:2012
- wersja angielska
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 25178-72:2017-08
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 72: Format pliku XML x3p2017-08-29KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 25178-72:2017-08
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 72: Format pliku XML x3p2017-08-29KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3746:2011/Ap1:2017-09
- wersja polska
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk2017-09-04KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.200.99 Inne normy dotyczące termodynamiki
PN-EN 61340-5-1:2017-01/AC:2017-08
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2017-08-30KT 143 Elektryczności Statycznej
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-2-18:2017-08
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-18: Próby -- Próba R i wytyczne: Woda2017-08-29KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60068-2-18:2008
- wersja polska
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
PN-EN 1993-4-2:2009/A1:2017-08
- wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-2: Zbiorniki2017-08-08KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 1442:2017-08
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe spawane wielokrotnego napełniania do LPG -- Projektowanie i konstrukcja2017-08-31KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 1442+A1:2008
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1453-1:2017-02/AC:2017-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu2017-08-10KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13480-3:2012/A1:2017-08
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: Projektowanie i obliczenia2017-08-08KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
PN-EN 13480-4:2012/A5:2017-08
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 4: Wykonanie i montaż2017-08-08KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 13598-2:2016-09/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych2017-08-30KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 9969:2016-02
- wersja polska
Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności obwodowej2017-08-23KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 9969:2008
- wersja polska
PN-EN 1453-1:2017-02/AC:2017-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu2017-08-10KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 16820:2017-08
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i tworzyw sztucznych do stosowania w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym -- Węże z gumy z wkładką łączącą lub bez2017-08-29KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-EN 16821:2017-08
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i tworzyw sztucznych do stosowania w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym -- Węże silikonowe2017-08-29KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-EN ISO 6806:2017-08
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy stosowane w palnikach olejowych -- Wymagania2017-08-29KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 6806:2014-11
- wersja angielska
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16093:2017-08
- wersja angielska
Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Przecinarki do metali w stanie zimnym2017-08-23KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN 13898+A1:2009/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 13898+A1:2009
- wersja angielska
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
PN-EN ISO 28927-1:2010/A1:2017-08
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2017-08-23KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-1:2015-11/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2017-08-31KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 14555:2017-08
- wersja angielska
Zgrzewanie -- Zgrzewanie łukowe kołków metalowych2017-08-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14555:2014-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14555:2014-07
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2017-08-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010
- wersja polska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN 13479:2017-08
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali2017-08-31KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 13479:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 636:2017-08
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja2017-08-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 636:2016-02
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 14713-1:2017-08
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej2017-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-3:2017-08
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 3: Szerardyzacja2017-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-3:2010/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-3:2010
- wersja angielska
25.220.60 Powłoki organiczne
PN-EN 13523-24:2017-08
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 24: Odporność na przywieranie i układanie w stosy2017-08-31KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-24:2006
- wersja polska
PN-EN 13523-8:2017-08
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 8: Odporność na rozpyloną solankę (mgłę)2017-08-31KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-8:2010
- wersja polska
PN-EN 13523-21:2017-08
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań-- Część 21: Ocena płytek do badań eksponowanych w naturalnych warunkach atmosferycznych2017-08-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-21:2010
- wersja polska
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
PN-EN ISO 6806:2017-08
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy stosowane w palnikach olejowych -- Wymagania2017-08-29KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 6806:2014-11
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN ISO 22975-3:2014-10
- wersja polska
Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 3: Trwałość powierzchni absorbera2017-09-05KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 61215-2:2017-05/AC:2017-08
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: Metody badań2017-08-30KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 62670-3:2017-08
- wersja angielska
Koncentratory fotowoltaiczne (CPV) -- Badanie wydajności -- Część 3: Pomiar wydajności i mocy znamionowej2017-08-30KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 62788-1-6:2017-08
- wersja angielska
Procedury pomiarowe dla materiałów używanych w modułach fotowoltaicznych -- Część 1-6: Enkapsulanty -- Metody badań w celu określenia stopnia obróbki cieplnej octanu etylenowo-winylowego2017-08-30KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN ISO 22975-3:2014-10/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 3: Trwałość powłoki absorbera2017-08-30KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 61215-1-3:2017-08
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-3: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie krzemu amorficznego2017-08-09KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61646:2008
- wersja angielska
PN-EN 61215-1-4:2017-08
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-4: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie Cu(In,Ga)(S,Se)22017-08-09KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61646:2008
- wersja angielska
PN-EN 62925:2017-08
- wersja angielska
Koncentratory modułów fotowoltaicznych (CPV) -- Badanie cyklicznych zmian temperatury w celu oceny podwyższonej wytrzymałości na zmęczenie cieplne2017-08-08KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60695-11-10:2014-02/AC:2017-08
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-10: Płomienie probiercze -- Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki2017-08-31KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN 61340-5-1:2017-01/AC:2017-08
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2017-08-30KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN 60695-11-5:2017-08
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-5: Płomienie probiercze -- Metoda badania płomieniem igłowym -- Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne2017-08-29KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-11-5:2007
- wersja polska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 50152-3-1:2017-08
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-1: Urządzenia pomiarowe, sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemiennego -- Urządzenia2017-08-29KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50152-3-1:2004
- wersja angielska
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62612:2014-01/A11:2017-08
- wersja angielska
Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne2017-08-30KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62612:2014-01/A1:2017-08
- wersja angielska
Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne2017-08-08KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 60810:2015-07/A1:2017-08
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2017-08-30KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.30 Silniki elektryczne
PN-EN 60034-12:2017-09
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych2017-09-05KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60034-12:2004/A1:2007
- wersja angielska
PN-EN 60034-12:2004
- wersja polska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62924:2017-08
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Układ stacjonarny magazynowania energii dla systemów trakcyjnych prądu stałego2017-08-29KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN 61960-3:2017-08
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Ogniwa i baterie wtórne litowe do przenośnych zastosowań -- Część 3: Pryzmatyczne i cylindryczne ogniwa wtórne litowe i baterie z nich wykonane2017-08-29KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61960:2011
- wersja angielska
PN-EN 62133-1:2017-08
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych -- Część 1: Systemy niklowe2017-08-29KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62133:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 62133-2:2017-08
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych -- Część 2: Systemy litowe2017-08-29KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62133:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 62619:2017-08
- wersja angielska
Ogniwa i baterie zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowych i baterii mających zastosowanie w przemyśle2017-08-29KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
PN-EN 61960-3:2017-08
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Ogniwa i baterie wtórne litowe do przenośnych zastosowań -- Część 3: Pryzmatyczne i cylindryczne ogniwa wtórne litowe i baterie z nich wykonane2017-08-29KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61960:2011
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-13:2017-02/A1:2017-08
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-13: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Włoch (oparte na EN 50341-1:2012)2017-08-10KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-30-2:2017-09
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 30-2: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi2017-09-05KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-30-2:2007
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50152-3-1:2017-08
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-1: Urządzenia pomiarowe, sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemiennego -- Urządzenia2017-08-29KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50152-3-1:2004
- wersja angielska
PN-EN 62924:2017-08
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Układ stacjonarny magazynowania energii dla systemów trakcyjnych prądu stałego2017-08-29KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61340-5-1:2017-01/AC:2017-08
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2017-08-30KT 143 Elektryczności Statycznej
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN 62433-2:2017-08
- wersja angielska
Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 2: Modele układów scalonych do behawioralnej symulacji zaburzeń EMI -- Modelowanie emisji przewodzonych (ICEM-CE)2017-08-30KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 62433-2:2010
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN 60825-1:2014-11/AC:2017-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania2017-08-10KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 091-1 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Radary pojazdów naziemnych2017-08-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 091-1 V1.3.3:2008
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 929 V2.1.1:2017-09
- wersja angielska
Odbiorniki i nadajniki VHF pracujące jako stacje nabrzeżne systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej służbie ruchomej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-09-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 929-2 V1.2.1:2007
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 929-1 V1.2.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 360 V1.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie częstotliwości od 76 GHz do 77 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Radary wykrywające przeszkody przeznaczone do stosowania przez załogowe wiropłaty2017-08-29KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 2: Klasy A/B DSC2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-3 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 3: Klasa D DSC2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-3 V1.1.1:2010
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-4 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 4: Klasa E DSC2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-4 V1.1.1:2010
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-5 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 5: Doręczne VHF, klasa H DSC2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-5 V1.1.1:2011
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-6 V1.1.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 6: Klasa M DSC2017-08-23KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 302 885 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej, pracujące w pasmach częstotliwości VHF, ze zintegrowanym doręcznym urządzeniem DSC klasy H -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 885 V2.1.1:2016-09
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 406 V1.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Osobiste urządzenia alarmowe pracujące w zakresie od 25 MHz do 1 000 MHz-- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-08-23KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody pomiarów2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2013-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia pokładowe i systemy komunikacyjne na statkach pracujące w zakresie ultrawielkiej częstotliwości (UHF) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 720-1 V1.3.2:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 720-2 V1.2.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2013-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-33 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 33: Wymagania szczegółowe dla urządzeń ultraszerokopasmowych (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-33 V1.1.1:2009
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE przez niespecyficzne urządzenia radiowe2017-08-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 220-2 V2.4.1:2013-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 3-2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Alarmy bezprzewodowe pracujące w przeznaczonych pasmach częstotliwości LDC/HR od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz, od 869,65 MHz do 869,70 MHz2017-08-09KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 220-4 V1.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 4: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Urządzenia pomiarowe pracujące w przeznaczonym paśmie od 169,400 MHz do 169,475 MHz2017-08-09KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-08-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 330-1 V1.8.1:2015-09
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 330-2 V1.6.1:2015-09
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 091-2 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: Urządzenia radarowe infrastruktury stacjonarnej2017-08-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 091-2 V1.3.2:2007
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-50 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i wyposażenia dodatkowego łączności komórkowej - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-50 V1.2.1:2013-11
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 091-3 V1.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: Zastosowania systemu wykrywania przeszkód na przejazdach kolejowych/drogowych2017-08-08KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 489-4 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i wyposażenia pomocniczego -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V2.2.1:2015-12
- wersja angielska
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
PN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 025 V2.1.1:2016-08
- wersja angielska
33.070.99 Inne normy dotyczące radiokomunikacji ruchomej
PN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 025 V2.1.1:2016-08
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62153-4-7:2016-06/AC:2017-08
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłumienności sprzężeniowej ac kabli zakończonych złączami RF w zakresie częstotliwości do 3 GHz i powyżej -- Metoda rury w rurze2017-08-23KT 53 Kabli i Przewodów
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 301 489-4 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i wyposażenia pomocniczego -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2017-08-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V2.2.1:2015-12
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 62153-4-7:2016-06/AC:2017-08
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłumienności sprzężeniowej ac kabli zakończonych złączami RF w zakresie częstotliwości do 3 GHz i powyżej -- Metoda rury w rurze2017-08-23KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 61196-10:2016-04/AC:2017-08
- wersja angielska
Telekomunikacyjne kable współosiowe -- Część 10: Wymagania grupowe dla kabli półsztywnych z izolacją z politetrafluoroetylenu (PTFE)2017-08-10KT 53 Kabli i Przewodów
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 61169-11:2017-08
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 11: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o średnicy wewnętrznej przewodu zewnętrznego 9,5 mm ze sprzęgiem gwintowym -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω (typ 4,1-9,5)2017-08-08KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.120.40 Anteny
PN-ETSI EN 303 354 V1.1.1:2017-08
- wersja angielska
Wzmacniacze i aktywne anteny do odbioru sygnałów radiodyfuzyjnych TV w pomieszczeniach domowych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-08-08KT 11 Telekomunikacji
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
PN-EN 62944:2017-08
- wersja angielska
Systemy i urządzenia audio, wideo i multimedialne – Dostępność telewizji cyfrowej -- Wymagania funkcjonalne2017-08-09KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.50 Osprzęt
PN-ETSI EN 300 422-2 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 2: Odbiorniki klasy B -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 422-2 V1.4.1:2015-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 422-3 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 3: Odbiorniki klasy C -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-08-10KT 11 Telekomunikacji
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
PN-EN 62943:2017-08
- wersja angielska
Systemy radiolatarni działających w świetle widzialnym do zastosowań multimedialnych2017-08-10KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 300 401 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Systemy radiodyfuzji -- Radiofonia cyfrowa (DAB) do odbiorników ruchomych, przenośnych i stacjonarnych2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 401 V1.4.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 354 V1.1.1:2017-08
- wersja angielska
Wzmacniacze i aktywne anteny do odbioru sygnałów radiodyfuzyjnych TV w pomieszczeniach domowych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-08-08KT 11 Telekomunikacji
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60793-1-60:2017-08
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-60: Metody pomiarów i procedury badań -- Długość zdudnienia2017-08-10KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 60793-1-61:2017-08
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-61: Metody pomiarów i procedury badań -- Przesłuch polaryzacyjny2017-08-09KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 60793-2-70:2017-08
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2-70: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa włókien utrzymujących polaryzację2017-08-09KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN 61291-5-2:2017-08
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Część 5-2: Specyfikacje kwalifikacyjne -- Kwalifikacja niezawodności wzmacniaczy światłowodowych2017-08-08KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61291-5-2:2004
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-ETSI EN 302 571 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Urządzenia radiokomunikacyjne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 855 MHz do 5 925 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 571 V1.2.1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 62580-1:2017-02/A11:2017-08
- wersja angielska
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Pokładowe podsystemy multimedialne i telematyczne dla kolei -- Część 1: Ogólna architektura2017-08-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN ISO 14823:2017-08
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Graficzny słownik danych2017-08-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 16484-5:2017-08
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5: Protokół wymiany danych2017-08-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-5:2014-07
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 21549-5:2016-07
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Dane dotyczące karty zdrowia pacjenta -- Część 5: Dane identyfikacyjne2017-09-06KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 21549-5:2009
- wersja polska
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 14823:2017-08
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Graficzny słownik danych2017-08-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
PN-EN 60810:2015-07/A1:2017-08
- wersja angielska
Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2017-08-30KT 4 Techniki Świetlnej
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Masy pojazdu2017-09-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663:2009
- wersja niemiecka
PN-EN 15663:2009
- wersja angielska
PN-EN 15663:2009/AC:2010
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-ETSI EN 301 929 V2.1.1:2017-09
- wersja angielska
Odbiorniki i nadajniki VHF pracujące jako stacje nabrzeżne systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej służbie ruchomej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-09-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 929-2 V1.2.1:2007
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 929-1 V1.2.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 2: Klasy A/B DSC2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-3 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 3: Klasa D DSC2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-3 V1.1.1:2010
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-4 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 4: Klasa E DSC2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-4 V1.1.1:2010
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-5 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 5: Doręczne VHF, klasa H DSC2017-08-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-5 V1.1.1:2011
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-6 V1.1.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 6: Klasa M DSC2017-08-23KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia pokładowe i systemy komunikacyjne na statkach pracujące w zakresie ultrawielkiej częstotliwości (UHF) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2017-08-10KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 720-1 V1.3.2:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 720-2 V1.2.1:2008
- wersja angielska
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 4162:2016-05/AC:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z łbem stożkowym 100° o wysokości normalnej, z wgłębieniem krzyżowym przesuniętym, z trzpieniem normalnym o tolerancji zgrubnej, z gwintem średniej długości, ze stali stopowej, kadmowane -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2017-08-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4072:2016-05/AC:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z łbem stożkowym 100° o wysokości normalnej, z wgłębieniem krzyżowym przesuniętym, z zawężoną tolerancją trzpienia, z krótkim gwintem, ze stopu tytanu, pokryte aluminium IVD -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/425 °C2017-08-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4813:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Połączenia kołnierzowe -- Zaślepka ze stali żaroodpornej -- Seria calowa2017-08-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4804:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Połączenia kołnierzowe -- Kołnierz obrotowy z 4 otworami montażowymi, ze stopu niklu -- Seria calowa2017-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4806:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Połączenia kołnierzowe -- Połączenie spawane, proste, ze stopu niklu -- Seria calowa2017-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4809:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Połączenia kołnierzowe -- Uszczelka z uszczelnieniem wykonanym z fluoropochodnych węglowodorów na płytce aluminiowej z 3 otworami montażowymi -- Seria calowa2017-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4811:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Połączenia kołnierzowe -- Uszczelka z uszczelnieniem wykonanym z fluoropochodnych węglowodorów na płytce aluminiowej z 4 otworami montażowymi -- Seria calowa2017-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4812:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Połączenia kołnierzowe -- Uszczelka z uszczelnieniem C ze stopu niklu na płytce ze stali żaroodpornej z 4 otworami montażowymi -- Seria calowa2017-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4814:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Połączenia kołnierzowe do 21 000 kPa -- Specyfikacja techniczna -- Seria calowa2017-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4816:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Połączenia kołnierzowe -- Uszczelka z uszczelnieniem C ze stopu niklu -- Specyfikacja techniczna -- Seria calowa2017-08-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4805:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Połączenia kołnierzowe -- Połączenie spawane, proste, ze stali żaroodpornej -- Seria calowa2017-08-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16603-50-15:2017-08
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Rozszerzony protokół magistrali CAN2017-08-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
PN-EN 818-4+A1:2008/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Zawiesia łańcuchowe -- Klasa 82017-08-09KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
55.180.20 Palety ogólnego zastosowania
PN-EN 13698-1:2005/Ap1:2017-08
- wersja polska
Wymagania dotyczące palet -- Część 1: Wymagania produkcyjne dotyczące palet płaskich drewnianych o wymiarach 800 mm x 1200 mm2017-08-21KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
55.200 Maszyny pakujące
PN-EN 415-10:2014-02
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 10: Wymagania ogólne2017-09-06KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
65.040.20 Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych
PN-EN 1993-4-1:2009/A1:2017-08
- wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-1: Silosy2017-08-08KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN 62841-1:2015-11/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2017-08-31KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN ISO 5395-2:2014-02/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 2: Kosiarki prowadzone przez operatora idącego2017-08-31KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 62841-1:2015-11/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2017-08-31KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 15510:2017-09
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie wapnia, sodu, fosforu, magnezu, potasu, żelaza, cynku, miedzi, manganu, kobaltu, molibdenu i ołowiu z zastosowaniem ICP-AES2017-09-05KT 40 PaszPN-EN 15510:2009
- wersja polska
PN-EN 16939:2017-09
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Wykrywanie tylozyny, spiramycyny i wirginiamycyny -- Chromatografia cienkowarstwowa i bioautografia2017-09-05KT 40 Pasz
PN-EN 16930:2017-08
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie karbadoksu i olaquindoksu metodą HPLC/UV2017-08-31KT 40 Pasz
PN-EN 16967:2017-08
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Równania do przewidywania energii metabolicznej w materiałach paszowych i mieszankach paszowych (karma dla zwierząt domowych) dla kotów i psów łącznie z karmą dietetyczną2017-08-31KT 40 Pasz
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 11814:2017-08
- wersja polska
Mleko w proszku -- Ocena intensywności obróbki cieplnej -- Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej2017-08-21KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-ISO 15322:2017-08
- wersja polska
Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku -- Określanie zachowania się tych produktów w gorącej kawie (Test kawowy)2017-08-10KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-ISO 8967:2017-08
- wersja polska
Mleko w proszku i przetwory mleczne w proszku -- Oznaczanie gęstości nasypowej2017-08-10KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.240 Analiza sensoryczna
PN-EN ISO 11132:2017-08
- wersja angielska
Analiza sensoryczna -- Metodyka -- Wytyczne do monitorowania sprawności ilościowego zespołu sensorycznego2017-08-30KT 235 Analizy Żywności
PN-EN ISO 11136:2017-08
- wersja angielska
Analiza sensoryczna -- Metodyka -- Ogólne wytyczne przeprowadzania testów hedonicznych z konsumentami na obszarze kontrolowanym2017-08-30KT 235 Analizy Żywności
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 12041:2015-01
- wersja polska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Formierki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2017-08-23KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 12041+A1:2010
- wersja polska
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN 16640:2017-07/AC:2017-08
- wersja angielska
Produkty biobazowe -- Zawartość węgla biobazowego -- Oznaczanie węgla biobazowego przy zastosowaniu metody radiowęglowej2017-08-10KT 319 Produktów Biobazowych
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 11609:2017-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Środki do czyszczenia zębów -- Wymagania, metody badań i znakowanie2017-09-05KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 11609:2010
- wersja angielska
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
PN-EN 12485:2017-08
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Węglan wapnia, wapno wysokowapniowe, dolomit prażony, tlenek magnezu, węglan magnezu wapnia oraz wapno dolomitowe -- Metody badań2017-08-31KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 12485:2010
- wersja angielska
PN-EN 1017+A1:2017-08
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Dolomit prażony2017-08-08KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 1017:2014-09
- wersja angielska
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-G-09008:2017-09
- wersja polska
Mapy górnicze -- Umowne znaki podziemnych urządzeń transportowych, maszyn przodkowych oraz urządzeń energetycznych i teletechnicznych2017-09-08KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-09008:1974
- wersja polska
75.040 Ropa naftowa
PN-ISO 9030:2017-09
- wersja polska
Ropa naftowa -- Oznaczanie zawartości wody i osadów -- Metoda wirówkowa2017-09-08KT 222
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3679:2015-04
- wersja polska
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu -- Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym2017-09-06KT 222PN-EN ISO 3680:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 3679:2007
- wersja polska
PN-ISO 15597:2017-09
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie zawartości chloru i bromu -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali2017-09-06KT 222
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN 3021:2017-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Suchy środek smarny na bazie disiarczku molibdenu niezawierający grafitu i halogenów -- Specyfikacja techniczna2017-08-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 16659:2016-02
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie cyklicznego pełzania z odprężeniem (MSCRT)2017-09-06KT 222
75.160.10 Paliwa stałe
PN-EN 1860-1+A1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilli -- Część 1: Grille opalane paliwami stałymi -- Wymagania i metody badań2017-08-08RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 1860-1:2013-07
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 1601:2017-09
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu w benzynie bezołowiowej -- Metoda chromatografii gazowej (O-FID)2017-09-05KT 222PN-EN 1601:2014-06/AC:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 1601:2014-06
- wersja polska
PN-EN 1601:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 16997:2017-09
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją fali2017-09-05KT 222
PN-ISO 10307-2:2010/AC1:2017-08
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Zawartość całkowitego osadu w paliwach pozostałościowych -- Część 2: Oznaczanie z zastosowaniem znormalizowanych procedur starzenia2017-08-31KT 222
PN-EN 15470:2017-08
- wersja angielska
Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Metoda wysokotemperaturowej chromatografii gazowej2017-08-23KT 222PN-EN 15470:2009
- wersja polska
PN-EN 15471:2017-08
- wersja angielska
Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna2017-08-23KT 222PN-EN 15471:2009
- wersja polska
PN-EN 16715:2015-09
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i pochodnej liczby cetanowej (DCN) paliw ze średnich destylatów -- Oznaczanie opóźnienia zapłonu i opóźnienia spalania z zastosowaniem komory spalania o stałej objętości z bezpośrednim wtryskiem paliwa2017-08-10KT 222
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN 15984:2017-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy i przetwory naftowe -- Oznaczanie składu gazu rafineryjnego opałowego i obliczanie zawartości węgla i wartości opałowej -- Metoda chromatografii gazowej2017-09-05KT 222PN-EN 15984:2011
- wersja angielska
PN-EN 15984:2011
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 11960:2014-04
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych2017-09-21KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11960:2011
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 14556:2015-12/Ap1:2017-09
- wersja angielska
Metale -- Próba udarności Charpy-V oprzyrządowanym młotem wahadłowym -- Metoda badania2017-09-05KT 123 Badań Własności Metali
PN-EN ISO 377:2017-09
- wersja angielska
Stal i wyroby stalowe -- Pobieranie i przygotowanie odcinków próbnych i próbek do badań własności mechanicznych2017-09-05KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 377:2013-11
- wersja angielska
77.040.30 Analiza chemiczna metali
PN-EN ISO 4938:2016-04
- wersja polska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości niklu -- Metoda wagowa lub miareczkowa2017-08-10KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 24938:1994
- wersja polska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN 10247:2017-08
- wersja angielska
Badania metalograficzne zawartości wtrąceń niemetalicznych w stalach za pomocą skal wzorców2017-08-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN 10247:2011
- wersja polska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4946:2016-05
- wersja polska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości miedzi -- Metoda spektrofotometryczna z 2,2'-bichinoliną2017-08-23KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 24946:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 4946:2016-05/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości miedzi -- Metoda spektrofotometryczna z 2,2'-dichinolilem2017-08-17KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 377:2017-09
- wersja angielska
Stal i wyroby stalowe -- Pobieranie i przygotowanie odcinków próbnych i próbek do badań własności mechanicznych2017-09-05KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 377:2013-11
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 11960:2014-04
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych2017-09-21KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11960:2011
- wersja angielska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 14354:2017-08
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Materiały podłogowe pokryte fornirem2017-08-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14354:2006
- wersja polska
PN-EN 14354:2006/AC:2007
- wersja polska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 12488:2016-08
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Zalecenia dotyczące szklenia -- Zasady montażu oszkleń pionowych i pochyłych2017-08-23KT 198 Szkła
83.040.01 Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16640:2017-07/AC:2017-08
- wersja angielska
Produkty biobazowe -- Zawartość węgla biobazowego -- Oznaczanie węgla biobazowego przy zastosowaniu metody radiowęglowej2017-08-10KT 319 Produktów Biobazowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22007-4:2017-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej -- Część 4: Metoda laserowa2017-09-05KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 22007-4:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 5659-2:2017-08
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wytwarzanie dymu -- Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego2017-08-30KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 5659-2:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 5659-2:2013-06
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 6806:2017-08
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy stosowane w palnikach olejowych -- Wymagania2017-08-29KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 6806:2014-11
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 3679:2015-04
- wersja polska
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu -- Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym2017-09-06KT 222PN-EN ISO 3680:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 3679:2007
- wersja polska
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1993-4-1:2009/A1:2017-08
- wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-1: Silosy2017-08-08KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
PN-EN 1993-4-2:2009/A1:2017-08
- wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-2: Zbiorniki2017-08-08KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 1364-1:2015-08
- wersja polska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 1: Ściany2017-08-31KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1364-1:2001
- wersja polska
91.060.99 Inne elementy budynków
PN-EN 1364-5:2017-08
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 5: Kratki wentylacyjne2017-08-08KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.10 Konstrukcje metalowe
PN-EN ISO 14713-1:2017-08
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej2017-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-3:2017-08
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 3: Szerardyzacja2017-08-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-3:2010/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-3:2010
- wersja angielska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN 1993-4-1:2009/A1:2017-08
- wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-1: Silosy2017-08-08KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
PN-EN 1993-4-2:2009/A1:2017-08
- wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-2: Zbiorniki2017-08-08KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.080.30 Konstrukcje murowe
PN-EN 1052-2:2016-06/AC:2017-08
- wersja angielska
Metody badań murów -- Część 2: Określenie wytrzymałości na zginanie2017-08-10KT 233 Konstrukcji Murowanych
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 14209:2017-08
- wersja angielska
Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 14209:2009
- wersja polska
PN-EN 14496:2017-08
- wersja angielska
Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 14496:2007
- wersja polska
PN-EN 13915:2017-08
- wersja angielska
Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 13915:2009
- wersja polska
PN-EN 14353:2017-08
- wersja angielska
Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 14353+A1:2012
- wersja polska
91.100.25 Wyroby budowlane terakotowe
PN-EN 772-5:2016-06/AC:2017-08
- wersja angielska
Metody badań elementów murowych -- Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych2017-08-09KT 233 Konstrukcji Murowanych
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 16659:2016-02
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie cyklicznego pełzania z odprężeniem (MSCRT)2017-09-06KT 222
PN-EN 15651-4:2017-03/AC:2017-08
- wersja angielska
Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków i przejściach dla pieszych -- Część 4: Kity stosowane do przejść dla pieszych2017-08-10KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
PN-EN ISO 10563:2017-08
- wersja angielska
Budynki i budowle -- Kity -- Określanie zmiany masy i objętości2017-08-08KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 10563:2007
- wersja polska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 15193-1:2017-08
- wersja angielska
Efektywność energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia -- Część 1: Specyfikacje, Moduł M92017-08-08KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 15193:2010/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 15193:2010
- wersja polska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN 15657:2017-08
- wersja angielska
Właściwości akustyczne elementów budowlanych i budynków -- Pomiar laboratoryjny dźwięków materiałowych pochodzących od wyposażenia technicznego budynku dla wszystkich warunków instalacji2017-08-31KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 15657-1:2009
- wersja angielska
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16484-5:2017-08
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5: Protokół wymiany danych2017-08-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-5:2014-07
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 12831-1:2017-08
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-32017-08-08KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 12831:2006
- wersja polska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 12831-3:2017-08
- wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 3: Obciążenie domowych instalacji ciepłej wody użytkowej i charakterystyka zapotrzebowania, Moduł M8-2, M8-32017-08-08KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15316-3-1:2007
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1453-1:2017-02/AC:2017-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu2017-08-10KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15193-1:2017-08
- wersja angielska
Efektywność energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia -- Część 1: Specyfikacje, Moduł M92017-08-08KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 15193:2010/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 15193:2010
- wersja polska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 13598-2:2016-09/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych2017-08-30KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 124-3:2015-07/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane ze stali i stopów aluminium2017-08-31KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
PN-EN 124-4:2015-07/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą2017-08-31KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
PN-EN 124-5:2015-07/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych2017-08-31KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
PN-EN 124-6:2015-07/Ap1:2017-08
- wersja angielska
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)2017-08-31KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 16432-1:2017-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy nawierzchni bezpodsypkowych -- Część 1: Wymagania ogólne2017-08-08KT 138 Kolejnictwa
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 1860-1+A1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilli -- Część 1: Grille opalane paliwami stałymi -- Wymagania i metody badań2017-08-08RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 1860-1:2013-07
- wersja angielska