Zawartość

Zasady numeracji PN

Od 2013 roku PKN wprowadził nowe zasady numeracji Polskich Norm (PN).

 • Numer referencyjny zawiera dodatkowo miesiąc publikacji normy, np. PN-EN 12345:2013-03, w którym „03” oznacza miesiąc (marzec) publikacji normy.
 • Wszystkie wersje językowe PN mają ten sam numer referencyjny – niezależnie od różnych dat publikacji wersji językowych PN. Numer referencyjny kolejnej wersji językowej normy (np. polskiej) jest nadawany na podstawie numeru referencyjnego pierwszej wersji językowej, np. jeżeli numer referencyjny normy w wersji angielskiej jest PN-EN 12345:2009, to numer referencyjny polskiej wersji językowej normy jest ten sam (PN-EN 12345:2009), niezależnie od daty publikacji polskiej wersji językowej normy. Ta sama zasada dotyczy francuskiej i niemieckiej wersji językowej normy.
 • W powołaniach na PN lub odesłaniach do PN nie dodaje się żadnych zapisów określających wersję językową PN.
 • W ogłoszeniu o publikacji Polskich Norm oraz w sklepie internetowym określa się wersję językową PN w formie opisowej, po numerze referencyjnym dokumentu, np. PN-EN 12345:2013-03 Wersja angielska.
 • W bazach danych PKN i innych wykazach opracowywanych przez PKN (np. Wykaz PN do zatwierdzenia) wersje językowe PN są oznaczane symbolami literowymi:

  E – angielska wersja językowa,

  P – polska wersja językowa,

  F – francuska wersja językowa,

  D – niemiecka wersja językowa.


UWAGA: Litera po numerze referencyjnym normy NIE JEST elementem składowym jej numeru referencyjnego i oznacza wersję językową normy stosowaną dla ułatwienia, np. PN-EN 12345:2013-03P, w którym „P” oznacza polską wersję językową.