Zawartość

Normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane to Normy Europejskie opracowane przez europejskie organizacje normalizacyjne w celu wsparcia prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, przyjęte na podstawie wniosków o normalizację Komisji Europejskiej, po konsultacjach z państwami członkowskimi. Wnioski określają, które normy zharmonizowane należy opracować i kiedy. Komisja Europejska podejmuje decyzję o publikacji norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym UE, jeśli spełniają wymagania przewidziane w odnośnym prawodawstwie harmonizacyjnym Unii (dyrektywach, rozporządzeniach), jak też podejmuje decyzję o wycofaniu norm zharmonizowanych, jeśli normy te nie spełniają zasadniczych wymagań. Dopóki Komisja nie wycofa odniesienia do danej normy zharmonizowanej w Dzienniku Urzędowym UE, norma jest aktualna jako zharmonizowana, pomimo, że została wycofana jako Norma Europejska.

Normy zharmonizowane są częścią prawa Unii Europejskiej (UE), jednak stosowanie ich jest dobrowolne. Nadrzędne natomiast jest spełnienie zasadniczych wymagań dla określonego wyrobu. Produkty wytworzone zgodnie z normami zharmonizowanymi korzystają z domniemania zgodności z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi dyrektyw, rozporządzeń lub innych aktów prawa UE. Za pomocą norm zharmonizowanych producent może skorzystać z uproszczonego procesu oceny zgodności wyrobu z właściwą dyrektywą/rozporządzeniem.

Należy zaznaczyć, że producent ma wybór, może produkować wyrób i sprawdzać jego zgodność bezpośrednio z dyrektywą/rozporządzeniem lub może produkować wyrób zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w normach zharmonizowanych. Znajomość norm zharmonizowanych jest zalecana nawet w przypadku rezygnacji producenta z ich stosowania.

Polski Komitet Normalizacyjny, jako krajowa jednostka normalizacyjna, wprowadza Normy Europejskie zharmonizowane do zbioru Polskich Norm. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej PKN, w zakładkach:

Dyrektywy, rozporządzenia i normy, gdzie zamieszczane są odniesienia do Norm Europejskich zharmonizowanych na mocy: dyrektyw, rozporządzeń, decyzji jak też na mocy aktów delegowanych, które są publikowane przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym UE.

Obwieszczenia Prezesa PKN w Monitorze Polskim. Należy zwrócić uwagę na fakt, że obwieszczenia ogłaszane są dwa razy do roku, w związku z tym mogą być rozbieżności między informacjami zawartymi w obwieszczeniach a informacjami zamieszczonymi w zakładce Dyrektywy, rozporządzenia i normy.