Zawartość

Dyrektywy UE

Dyrektywy UE są szczególnymi aktami prawnymi, które zgodnie z Artykułem 288 Traktatu z Lizbony (dawny art. 249 TWE) wiążą państwa członkowskie UE do których są skierowane w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiając jednak organom krajowym państwa członkowskiego swobodę wyboru formy i środków prawnych. Dyrektywy zatem muszą być z zasady wdrożone do porządku prawnego państw członkowskich, aby można mówić o skutku prawnym, jaki mają osiągnąć.

Zasada ta nie dotyczy rozporządzeń i decyzji wydawanych przez instytucje Unii, które zgodnie ze wspomnianym art. 288, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane, przy czym rozporządzenia mają zasięg ogólny, a decyzje wskazują i wiążą jedynie adresatów. 

Dyrektywy, ale również rozporządzenia i decyzje, które są skierowane do wszystkich państw członkowskich, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub - w przypadku braku wskazania takiego dnia - dwudziestego dnia po ich publikacji.

Inne dyrektywy, jak również decyzje, które wskazują adresata, są notyfikowane adresatom i stają się skuteczne wraz z tą notyfikacją, wg art. 297 ust. 2 (dawny art. 254 TWE).

Podstawowe informacje dotyczące dyrektyw wydanych w celu harmonizacji rynku wewnętrznego UE i ułatwiania swobody przepływu towarów z zachowaniem przyjętego w UE poziomu ochrony są Państwu udostępnione poniżej.

Zastosowano podział, który ma ułatwić użytkownikowi odnalezienie właściwego aktu prawnego:

Dyrektywy horyzontalne
Dyrektywy socjalne
Stare podejście
Nowe/globalne podejście
Nowy pakiet legislacyjny