Zawartość

Normy europejskie zapewnią bezpieczeństwo pacjentów chirurgii estetycznej

2010-05-26

Bruksela (27 kwietnia 2010 r.)

W ostatnich latach odnotowano znaczący rozwój rynku usług chirurgii estetycznej - czasami nazywanej także chirurgią kosmetyczną. Łatwość przemieszczania się, dostępność Internetu i różnych sposobów finansowania spowodowały pojawienie się turystyki medycznej również w tym zakresie.

Niemniej jednak, wiele państw członkowskich jeszcze nie wprowadziło odpowiednich przepisów lub norm, które określałyby bezpieczeństwo świadczonych usług. Konsumenci nie zawsze są w pełni świadomi zagrożeń związanych z chirurgią estetyczną. W związku z tym, z punktu widzenia pacjentów, istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa zabiegów chirurgii estetycznej przeprowadzanych zarówno w kraju, jaki i za granicą. Skłoniło to CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny – do przyjęcia propozycji Austriackiego Instytutu Normalizacyjnego (ASI), aby stworzyć nowy komitet projektowy, CEN/TC 403 "Komitet Projektowy - usługi chirurgii estetycznej ", którego celem będzie opracowanie norm europejskich w tym zakresie. Pierwsze posiedzenie nowego komitetu ma się odbyć we wrześniu 2010 roku.

Normy europejskie, z prawnego punktu widzenia, są dobrowolne, jednak ich wpływ jest znaczący. W tym konkretnym przypadku, umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych decyzji, wyrównanie szans dostawców usług, uzupełnienie obowiązujących przepisów oraz wypełnienie luk w przepisach i normach, będzie stanowić prawdziwą wartość dodaną dla rynku chirurgii estetycznej. Opracowanie tych norm będzie również wkładem w realizację Komunikatu KE w sprawie bezpieczeństwa pacjentów [COM(2008)836 final].

CEN zazwyczaj przygotowuje normy produktów, jednakże w ciągu ostatnich kilku lat zmierza w kierunku opracowania norm w zakresie usług, ze szczególnym naciskiem na opiekę zdrowotną i usługi społeczne. Normalizacja chirurgii estetycznej może stanowić przykład wykorzystania norm jako alternatywy dla szczegółowego prawodawstwa europejskiego.