Zawartość

Seminarium normalizacyjne w Gliwicach

2010-10-08

Polski Komitet Normalizacyjny przy współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo  - Handlową w Gliwicach oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, chcąc zachęcić przedsiębiorców do czynnego udziału w systemie dobrowolnej normalizacji, zorganizował w dniu 23 września 2010 r. w Gliwicach seminarium pt. „SYSTEM DOBROWOLNEJ NORMALIZACJI – NARZĘDZIEM DLA PRZEDSIĘBIORCY”. 

Wiele instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw w Europie już wiele lat temu dostrzegło korzyści płynące z szeroko pojętego, czynnego udziału w systemie normalizacji dobrowolnej i powszechnie wykorzystuje w swojej działalności normy, które sami tworzą dla własnych potrzeb. Niestety, mimo że od kilku lat polscy przedsiębiorcy mają możliwość uczestniczenia w tym systemie i wpływania na treść norm, zarówno krajowych, europejskich, jak i światowych, tylko niewielki odsetek z nich korzysta z tego przywileju. Polski Komitet Normalizacyjny stara się zmienić ten stan rzeczy poprzez organizację cyklu spotkań z przedsiębiorcami, podczas których przedstawia korzyści z korzystania i uczestniczenia w normalizacji. 

 

  Wystąpienie Pana Prezesa Tomasza Schweitzera                                       
Wystąpienie Pana Prezesa Tomasza Schweitzera                                       

             

Uczestnicy  seminarium
Uczestnicy  seminarium

 

Spotkanie w formie seminarium skierowane było głównie do kadr zarządzających przedsiębiorstwami oraz osób zainteresowanych normalizacją z regionu śląskiego. Uczestników powitała Pani Elżbieta Kopa – Pęcherek zRegionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach. Następnie głos zabrał Pan Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,  który w swym wystąpieniu przedstawił podstawy normalizacji oraz korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z czynnego i biernego udziału w tym systemie. Podkreślił przy tym, że od 1994 roku obowiązuje w Polsce dobrowolny system normalizacji i to bezpośrednio od zainteresowanych zależy, w jaki sposób uczestniczą w tym systemie.

Kolejnym prelegentem był Adam Kowalski zfirmyTELVIS Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne Sp. z o.o., która  dobrowolnie poddała swój wyrób  ocenie zgodności z Polską Normą i uzyskała w jej wyniku certyfikat upoważniający do umieszczania na swoim wyrobie Znaku Zgodności PN. Pan Adam Kowalski przedstawił wymierne korzyści z uzyskania prawa do oznaczania wyrobu Znakiem  Zgodności z PN. Podkreślał, że uzyskamy certyfikat to nie tylko widoczne potwierdzenia przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu z normą przez stronę trzecią, ale także walidacja procesu projektowania oraz dodatkowe atuty, np. podczas postępowań przetargowych.

Po krótkiej przerwie kawowej, podczas której toczyły się ożywione dyskusje między zaproszonymi gośćmi a prelegentami, głos zabrał Pan Jacek Cuber z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG - jednostki certyfikującej, posiadającej upoważnienie Prezesa PKN. Pan Jacek Cuber wyjaśnił zebranym, że certyfikacja jest jedną z metod stosowanych w celu rozwiązania wszelkich obaw społeczeństwa w stosunku do wyrobu. Strona trzecia -  jednostka certyfikująca zapewnia, że wyrób jest zgodny z wyspecyfikowanymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi. Wyrób, który pozytywnie przeszedł proces certyfikacji na zgodność z Polską Normą może być, po spełnieniu odpowiednich warunków, oznakowany  Znakiem Zgodności PN. Znak PN stanowi dla klienta gwarancję, że wyrób nim oznaczony jest objęty stałym nadzorem, co zapewnia jego jakość przez cały okres życia, a nie tylko na etapie wprowadzania produktu.

Ostatni z prelegentów – Pan Sławomir Wilczyński, Specjalista Wydziału Certyfikacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – przedstawił  znaczenie certyfikacji na Znak Zgodności z PN; pokazał również wzajemne relacje pomiędzy oceną zgodności a certyfikacją dobrowolną, która może stanowić uzupełnienie i rozszerzenie  oceny zgodności.

Na koniec spotkania uczestnicy mieli możliwość zadania pytań. Pan Prezes oraz pozostali prelegenci odpowiedzieli wyczerpująco na wszystkie pojawiające się wątpliwości, zachęcając jednocześnie słuchaczy do poszerzania ich wiedzy podczas kolejnych tego typu spotkań.

Seminarium w głównej mierze miało za zadanie dostarczyć przedsiębiorcom wiedzy na temat systemu dobrowolnej normalizacji oraz zachęć ich do czynnego w nim udziału. Spotkanie to stało się również doskonałą okazją do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń.