Zawartość

1 listopada 2010 - publikacja normy ISO 26000

2010-11-05

1 listopada 2010 roku została opublikowana norma ISO 26000 dotycząca społecznej odpowiedzialności. Z tej okazji 3 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja prasowa, nad którą Patronat Honorowy objął Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

 

ISO26000_publikacja_normy_0.jpg
Na zdjęciu (od lewej); Jolanta Kochańska - Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji; Rafał Baniak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Zofia Pawłowska,  Kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w CIOP-PIB, a także Przewodnicząca Komitetu Technicznego nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności; Liliana Anam - Manager CSRinfo, Registered Presenter for ISO 26000, ekspert Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. ISO 26000

 

 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO w 2004 r. przedstawiła propozycję opracowania normy zawierającej wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej. Propozycja ta została zaakceptowana i w 2005 r. utworzono grupę roboczą ISO/TMB/WG Social Responsibilitydo opracowania Normy Między-narodowej ISO 26000 Guidance on social responsibility.

Celem opracowania Normy Międzynarodowej ISO 26000 było uzyskanie ogólnoświatowego porozumienia wszystkich zainteresowanych środowiskw zakresie

  •  definicji i zasad dotyczących  odpowiedzialności społecznej,
  •  kluczowych obszarów i zagadnień dotyczących odpowiedzialności społecznej,
  •  wytycznych dotyczących włączania odpowiedzialności społecznej w działania całej organizacji.

Norma została opracowana przez międzynarodową grupę roboczą ISO/TMB/WG SR, wskład której wchodziło około 450 ekspertów i obserwatorów z ponad 99 krajów

(w tym 69 krajów rozwijających się) oraz 42 organizacji międzynarodowych

i regionalnych zaangażowanych w różne aspekty odpowiedzialności społecznej. Eksperci reprezentowali 6 grup interesariuszy: przemysł, instytucje rządowe, konsumentów, pracowników, organizacje pozarządowe oraz usługi, wsparcie,  badania,  naukę i inne.

W Polsce prace normalizacyjne z zakresu odpowiedzialności społecznej prowadzone są przez komitet techniczny KT nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności, powołany przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 2 kwietnia 2008 r. Dzięki temu strona polska miała swój wkład w opracowanie i uzgodnienie Normy Międzynarodowej.

ISO 26000 jest normą zawierającą wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona ani właściwa do stosowania do celów certyfikacji.

ISO 26000 ma zastosowanie do wszystkich rodzajów organizacji – publicznych, prywatnych i non profit – bez względu na ich  wielkość i lokalizację.  Nie ogranicza się do społecznej odpowiedzialności biznesu.

ISO 26000 będzie stanowić pomoc dla organizacji w ich wkładzie w zrównoważony rozwój i będzie uzupełniać inne instrumenty i inicjatywy w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Stosowanie normy przyczyni się do zwiększenia świadomości z zakresu odpowiedzialności społecznej, zaufania klientów i innych interesariuszy organizacji oraz ich zadowolenia, a także poprawy wizerunku firmy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami multimedialnymi, znajdującymi się pod adresem: http://video360.world-television.com/ISO