Zawartość

Seminarium normalizacyjne w Radomiu

2010-11-18

Polski Komitet Normalizacyjny przy współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, chcąc zachęcić przedsiębiorców do czynnego udziału w systemie dobrowolnej normalizacji, zorganizował w dniu 16 listopada 2010 roku w Radomiu seminarium pt. „SYSTEM DOBROWOLNEJ NORMALIZACJI – NARZĘDZIEM DLA PRZEDSIĘBIORCY”.

Czynne uczestnictwo w procesie normalizacji to wymierne korzyści dla przedsiębiorstw oraz lokalnych społeczności. Udział w pracach normalizacyjnych zapewnia bieżący dostęp do aktualnego stanu wiedzy i informacji oraz daje możliwość wpływania na wytyczanie kierunków rozwoju danej dziedziny. Niestety, mimo że od kilku lat polscy przedsiębiorcy mają możliwość uczestniczenia w tym systemie i wpływania na treść norm, zarówno krajowych, europejskich, jak i światowych, tylko niewielki odsetek z nich korzysta z tego przywileju. Polski Komitet Normalizacyjny stara się zmienić ten stan rzeczy poprzez organizację cyklu spotkań z przedsiębiorcami, podczas których przedstawia korzyści z korzystania i uczestniczenia w normalizacji.

sem_norm_radom_1_niechoda_1.jpg
Wystąpienie Pana Zygmunta Niechody (PKN)

     

sem_norm_radom_2_uczestnicy_0.jpg
Uczestnicy seminarium

  

Spotkanie z przedsiębiorcami w Radomiu było skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych normalizacją z regionu radomskiego. Uczestników seminarium powitał Pan Zygmunt Niechoda, dyrektor Wydziału Relacji Zewnętrznych, który przekazał informacje o systemie dobrowolnej normalizacji oraz korzyściach wynikających z czynnego i biernego uczestnictwa w tym systemie. Wytłumaczył zebranym, co to jest norma, jak powstaje oraz w jaki sposób przedsiębiorca może brać udział w pracach normalizacyjnych. Wspomniał również o makroekonomicznym aspekcie normalizacji, podkreślił jej znaczenie we współczesnej gospodarce oraz pozytywny wpływ norm na wzrost gospodarczy państw.

Po krótkiej przerwie kawowej, głos zabrał Pan Jan Mucha, specjalista Wydziału Certyfikacji, który mówił o certyfikacji dobrowolnej na Znak Zgodności z Polską Normą. Wyjaśnił zebranym, że certyfikacja jest jedną z metod stosowanych w celu rozwiązania wszelkich obaw społeczeństwa w stosunku do wyrobu. Wytłumaczył również na czym polega certyfikacja dobrowolna i jakie wymogi formalne musi spełnić przedsiębiorca, który swój produkt lub usługę chciałby poddać dobrowolnej certyfikacji. Wyrób, który pozytywnie przeszedł proces certyfikacji na Znak Zgodności z Polską Normą oraz po spełnieniu odpowiednich warunków, może być oznakowany Znakiem Zgodności PN.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość zadania pytań. Prelegenci odpowiedzieli wyczerpująco na wszystkie pojawiające się wątpliwości, zachęcając jednocześnie słuchaczy do poszerzania ich wiedzy podczas kolejnych tego typu spotkań.

Seminarium w głównej mierze miało na celu dostarczyć przedsiębiorcom wiedzy na temat systemu dobrowolnej normalizacji oraz zachęcić ich do czynnego w nim udziału. Spotkanie stało się również doskonałą okazją do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń.