Zawartość

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

2011-03-22

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) PKN zagospodaruje zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego poprzez:

 1. sprzedaż,
 2. darowiznę, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wyszczególnionego poniżej, mogą składać pisemne oferty zawierające:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku ruchomego objętych ofertą lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego PKN w drodze sprzedaży będzie kolejność złożonych ofert dla poszczególnych składników majątku ruchomego.

 

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 • nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 • statut,
 • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 • wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
 • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 • oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie,
 • telefon kontaktowy,
 • zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

 

Oferty lub wnioski, o których mowa wyżej należy składać do dnia 29 marca 2011r. do godz. 12:00 do siedziby PKN w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14.

z dopiskiem: Zagospodarowanie zbędnego lub zużytego mienia

 

 1. Kopiarka Toshiba DP 2570 T/011-8-0332-03001
 2. Kopiarka Toshiba DP 2860 T/011-8-0331-02458
 3. Kopiarka Toshiba DP 2570 T/011-8-0330-03004
 4. Kopiarka Toshiba DP 2460 T/011-8-0331-03006
 5. Kopiarka Canon NP 6330 T/011-8-0332-03300
 6. Kopiarka Canon NP 6330 T/011-8-0332-03299
 7. Kopiarka Canon NP 6330 T/011-8-0332-03298
 8. Kopiarka Canon NP 6330 T/011-8-0332-03297
 9. Kopiarka Canon NP 6330 T/011-8-0332-03302
 10. Kopiarka Canon NP 6260 T/011-8-0332-03301
 11. Kopiarka Canon NP 6330 T/011-8-0332-03296Kopiarki Toshiba DP 2570, DP 2860, DP 2460,

Kopiarki Canon NP 6330

Cena każdego z urządzeń – 100,00 zł (zVAT)

Data zakupu przez PKN 1997 r. i 2003 r.