Zawartość

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

2011-05-10

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) PKN zagospodaruje zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego poprzez:

 1. sprzedaż,
 2. darowiznę, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wyszczególnionego poniżej, mogą składać pisemne oferty zawierające:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku ruchomego objętych ofertą lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego PKN w drodze sprzedaży będzie kolejność złożonych ofert dla poszczególnych składników majątku ruchomego.

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 • nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 • statut,
 • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 • wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
 • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 • oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie,
 • telefon kontaktowy,
 • zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

Oferty lub wnioski, o których mowa wyżej należy składać do dnia 16 maja 2011r. do godz. 12:00  do siedziby PKN w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14. z dopiskiem: Zagospodarowanie zbędnego lub zużytego mienia

 

 1. Monitor Dell  E152FPb15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03897
 2. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03403
 3. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03401
 4. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03386
 5. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03387
 6. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03429
 7. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03397
 8. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03402
 9. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03389
 10. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03421
 11. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03388
 12. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03433
 13. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03398
 14. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03396
 15. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03424
 16. Monitor Dell  E152FPB15”  nr inwentarzowy   T/011-4-9104-03406

 

Koszt nabycia monitora 120 zł za jedną sztukę.