Zawartość

Konkurs ofert na prowadzenie sekretariatu CEN TC 280

2011-11-04

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY ogłasza pisemny konkurs ofert na prowadzenie od 2012 roku sekretariatu komitetu technicznego CEN:

TC 280 Offshore containers (Stosowane na morzu kontenery do gazu i ropy naftowej)

Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie zobowiązanie do całkowitego pokrywania kosztów funkcjonowania sekretariatu oraz zapewnienie współpracy w języku angielskim. Sekretarzem komitetu powinien być pracownik instytucji prowadzącej sekretariat.

Polski Komitet Normalizacyjny pokrywa koszty członkostwa komitetu w CEN.

Oferty prosimy kierować w terminie do dnia 24 listopada 2011 roku na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

z dopiskiem: Prowadzenie sekretariatu CEN / TC 280.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: pl.isonb@pkn.pl

Pod tym adresem znajdą Państwo ogólne zasady prowadzenia sekretariatów komitetów technicznych CEN – Przepisy Wewnętrzne CEN-CENELEC Część 2, Załącznik B (wersja w języku angielskim).