Zawartość

Dobre praktyki odpowiedzialności społecznej

2013-09-30

Dobre praktyki w zakresie odpowiedzialności społecznej są to dobrowolne działania  organizacji, wykraczające poza wymagania określone przepisami prawa, które uwzględniają w  procesach decyzyjnych kwestie dotyczące społecznych i środowiskowych uwarunkowań oraz rozliczania się ze   skutków  decyzji i działań wpływających na otoczenie organizacji. Działania te przyczyniają się do realizacji celów zdefiniowanych w ramach   poniższych obszarów głównych określonych w normie:

 • ład organizacyjny,
 • prawa człowieka,
 • praktyki związane z zatrudnieniem,  
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zagadnienia konsumenckie,
 • rozwój społeczeństwai zaangażowanie społeczności lokalnej.  

Dobre praktyki mają na celu pomóc organizacjom w realizacji określonego celu związanego ze społeczną odpowiedzialnością:

 • przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
 • uwzględniają oczekiwania interesariuszy;
 • są zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
 • są zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

Dobre praktyki dotyczą między innymi:

 • zarządzania organizacją z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności społecznej w procesie podejmowania i wdrażania decyzji;
 • stwarzania równych szans i przeciwdziałania dyskryminacji (np. ze względu na kolor skóry, płeć , wiek, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność)
 • przestrzegania fundamentalnych zasad i prawa w pracy,  , dotyczących spraw związanych z warunkami zatrudnienia i pracy (wolność zrzeszania się, eliminowanie pracy przymusowej i pracy dzieci, dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu)
 • zatrudniania i stosunków pracy, warunków pracy i ochrony socjalnej, dialogu społecznego, bezpieczeństwa i higieny pracy (utrzymanie najwyższego poziomu fizycznej, psychicznej i społecznej kondycji pracowników oraz zapobieganie pogarszaniu się stanu zdrowia z powodu warunków pracy, ochrona pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia oraz dostosowanie środowiska zawodowego do fizjologicznych i psychicznych potrzeb pracowników), rozwoju pracowników i szkolenia w miejscu pracy;
 • zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska(np. zapobieganie emisji do powietrza, wody,  unikanie powstawania odpadów);
 • zrównoważonego wykorzystania zasobów (ograniczenie zużycia surowców i energii, efektywne wykorzystanie materiałów itp.);
 • przeciwdziałania korupcji, poprzez m.in. szkolenie pracowników celem podnoszenia ich świadomości w zakresie korupcji oraz metod jej przeciwdziałania;
 • odpowiedzialności w angażowaniu się w działalność polityczną, poprzez m.in. zachowanie transparentności  polityki i działań dotyczących lobbingu, finansowania działalności politycznej oraz zaangażowania w procesy polityczne;
 • stosowania uczciwej konkurencji, poprzez m.in.  ustanowienie procedur i innych mechanizmów zapobiegających angażowaniu się lub współudziałowi w zachowaniach ograniczających konkurencję;
 • poszanowania praw własności, poprzez m.in. powstrzymanie się od działań naruszających prawa własności;
 • prowadzenia dialogu społecznego na temat spraw będących przedmiotem zainteresowania społeczności lokalnych , podejmowania inwestycji społecznych obejmujących projekty związane z edukacją, szkoleniem, kulturą, ochroną zdrowia, generowaniem dochodu, rozwijaniem infrastruktury, poprawą dostępu do informacji oraz innymi działaniami, mogącymi promować rozwój ekonomiczny lub społeczny;
 • prowadzenia uczciwego marketingu dotyczącego wyrobów i usług, przekazywania prawdziwych i obiektywnych informacji oraz uczciwych praktyk kontraktowych, poprzez m.in.: udostępnianie istotnych informacji w przejrzysty sposób, umożliwiający łatwy dostęp oraz możliwość porównania, jako podstawy do dokonania przez konsumenta świadomego wyboru;
 • ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, poprzez m.in. dostarczanie  wyrobów  i usług, które w normalnych i dających się rozsądnie przewidzieć warunkach użytkowania  są bezpieczne dla użytkowników i innych osób, ich mienia oraz środowiska;
 • obsługi i wsparcia konsumentów oraz rozstrzygania  sporów, edukacji i podnoszenia świadomości konsumentów.

W ISO 26000 zidentyfikowano główne obszary i zagadnienia, które  odzwierciedlają aktualne rozumienie pojęcia dobrych praktyk.

Powyżej odniesiono się jedynie do niektórych wybranych zagadnień dotyczących siedmiu głównych obszarów podanych w normie

W przyszłości dobre praktyki z pewnością będą ulegać zmianom i możliwe, że do kwestii uznawanych za ważne elementy odpowiedzialności społecznej dodane zostaną kolejne, nowe zagadnienia.
 

Opracowano na podstawie projektu  PN- IS0 26000.