Zawartość

Wyjaśnienie do Komunikatów Prezesa PKN w sprawie PN stosowanych w ocenie zgodności

2013-11-04

Komunikat Prezesa PKN zawiera wykaz PN oraz informacje o dopuszczeniu do stosowania w ocenie zgodności PN wycofanych.

PKN stosuje zasadę aktualności jednej normy o określonym  numerze i tytule. Zgodnie z tą zasadą zatwierdzenie nowej PN powoduje jednocześnie wycofanie normy, która jest zastępowana (staje się normą sprzeczną z aktualną).

Europejskie Organizacje Normalizacyjne dopuszczają stosowanie krajowych norm sprzecznych w terminach określonych w przedmowie do normy EN. Termin ten podany jest w Komunikacie w kolumnie „Aktualna w ocenie zgodności do”  i dotyczy daty wycofania Normy Europejskiej. Termin ten wskazuje okres maksymalny, który na potrzeby różnych instytucji i administracji może być  krótszy w  wydanych przez nich przepisach.

Z uwagi na częstą praktykę powoływania Polskich Norm w przepisach i potwierdzania zgodności z PN Prezes PKN w odpowiedzi na zapotrzebowanie  zainteresowanych na wydłużone stosowanie norm wycofanych ogłasza  comiesięczne Komunikaty.

Komunikaty Prezesa nie naruszają dat ustalonych przez Komisję Europejską w zakresie oceny zgodności z dyrektywami i rozporządzeniami publikowanymi w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) jak również innych dat określonych w innych przepisach zarówno UE jak i polskich.

Komunikaty nie naruszają również dat ogłaszanych w obwieszczeniach Prezesa PKN dotyczących norm zharmonizowanych w Monitorze Polskim.