Zawartość

Propozycja prowadzenia sekretariatów ISO/TC 43 oraz ISO TC43/SC 1

2014-01-16

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

zaprasza do składania ofert na prowadzenie od 2014 roku sekretariatu komitetu technicznego ISO:

- TC 43            Acoustics ( Akustyka)

oraz/lub sekretariatu podkomitetu technicznego ISO:

- TC 43/SC 1   Noise (Hałas).

Warunkiem kwalifikacji będzie zobowiązanie się do całkowitego pokrywania kosztów funkcjonowania sekretariatu oraz zapewnienie współpracy w języku angielskim. Sekretarzem komitetu / podkomitetu powinien być pracownik instytucji prowadzącej sekretariat.

Polski Komitet Normalizacyjny pokrywa koszty członkostwa komitetu / podkomitetu w organizacji ISO.

Oferty prosimy kierować w terminie do dnia 17 marca 2014 roku na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny

Wydział Relacji Zewnętrznych

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

z dopiskiem: „Prowadzenie sekretariatu ISO / TC 43” lub/oraz „Prowadzenie sekretariatu ISO TC 43/SC 1”.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 41 Prezesa PKN z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia sekretariatów Komitetów Technicznych PKN , Podkomitetów Technicznych oraz sekretariatów organów roboczych europejskich/międzynarodowych organizacji normalizacyjnych „w przypadku, gdy zamiar prowadzenia sekretariatu TC zgłasza więcej niż jeden podmiot, Prezes PKN występuje do Rady Normalizacyjnej z wnioskiem o wskazanie podmiotu.”

W załączniku do niniejszego ogłoszenia znajdą Państwo ogólne zasady prowadzenia sekretariatów ISO TC i SC oraz wyciąg z postanowień Zarządzenia Nr 41 Prezesa PKN.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: pl.isonb@pkn.pl