Zawartość

Grupa Koordynująca Normalizację Obronną - CEN-CENELEC-ETSI DSCG

2014-12-17

Władze Unii Europejskiej (UE) od lat prowadzą działania zmierzające do utworzenia „Europejskiego rynku zaopatrywania obronnego” (EDEM - European Defence Equipment Market), który powinien być integralną częścią Jednolitego Rynku Europejskiego (SEM). Osiągnięcie tego celu jest wstępnym i zasadniczym warunkiem wzmocnienia europejskiego przemysłu i bazy technologicznej sektora obronnego, od czego m.in. zależy sukces „Europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony” (ESDP - European Security and Defence Policy). Oprócz wprowadzania odpowiednich przepisów postanowiono wykorzystać również normalizację zarówno cywilną, jak i obronną. Ważnym wydarzeniem w 2014 r. było przekształcenie „Forum zainteresowanych normalizacją zaopatrywania obronnego” działającego w ramach CEN-CENELEC we wspólną grupę wszystkich trzech europejskich organizacji normalizacyjnych CEN, CENELEC i ETSI (CEN-CENELEC-ETSI DSCG). Grupa ta  tworzy forum doradcze i koordynujące normalizację obronną w Europie, przeznaczoną dla przedstawicieli przemysłu europejskiego działającego na rzecz obronności, organizacji obronnych (NATO, ministerstwa obrony państw UE) oraz środowiska cywilnego, tj. krajowych jednostek normalizacyjnych i innych zainteresowanych organizacji.

Grupa nie będzie opracowywać norm – w ramach porozumienia po zakwalifikowaniu propozycji opracowania normy lub dokumentu normalizacyjnego będzie ona przekazywana do odpowiedniej europejskiej organizacji normalizacyjnej (ESO) w celu opracowania normy lub dokumentu normalizacyjnego zgodnie z przyjętymi przez tę organizację procedurami. Informacje dotyczące rodowodu Grupy DSCG (Defence Standardization Coordination Group) i kontekstu historycznego oraz szczegółowe dane nt. zakresu działania Grupy, jej zadań i celów, członków, możliwości udziału w pracach i posiedzeniach oraz metod pracy zamieszczono w artykule pt. „Grupa Koordynująca Normalizację Obronną”, „Wiadomości PKN” 12/2014, opracowanym przez Kierownika Sektora Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego - Ryszarda Grabca.