Zawartość

Nowa norma dotycząca betonu

2015-03-30

W styczniu 2015 opublikowano w polskiej wersji językowej normę PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, która zastąpiła PN-EN 206-1:2003 oraz PN-EN 206-9:2010.

Jest to kluczowa norma dla producentów betonu; dotyczy betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na placu budowy, konstrukcji prefabrykowanych i konstrukcyjnych wyrobów prefabrykowanych stosowanych w budynkach i budowlach.

Beton będący przedmiotem normy może być:

 • zwykły, ciężki i lekki;
 • wykonywany na miejscu, towarowy lub produkowany w wytwórni prefabrykowanych wyrobów betonowych;
 • zagęszczany lub samozagęszczalny, tak aby zawierał co najwyżej nieznaczną ilość powietrza uwięzionego, niepochodzącego z napowietrzenia.

W normie określono wymagania dotyczące:

 • składników betonu;
 • właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego oraz ich weryfikacji;
 • ograniczeń dotyczących składu betonu;
 • specyfikacji betonu;
 • dostawy mieszanki betonowej;
 • procedur kontroli produkcji;
 • kryteriów zgodności i oceny zgodności.

Do znowelizowanej wersji wprowadzono następujące zmiany:

 • wprowadzono nowe terminy i definicje;
 • dodano zasady stosowania betonów zbrojonych włóknami oraz betonów z kruszywem z recyklingu;
 • zmieniono koncepcję współczynnika k w odniesieniu do popiołu lotnego i pyłu krzemionkowego oraz dodano nowe zasady dotyczące mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego;
 • wprowadzono zasady dotyczące koncepcji właściwości użytkowych w odniesieniu do stosowania dodatków, np. koncepcji równoważnych właściwości użytkowych betonu i kombinacji równoważnych właściwości użytkowych;
 • zmieniono i dodano nowe pojęcia w zakresie oceny zgodności;
 • włączono dodatkowe wymagania dotyczące betonu do specjalnych robót geotechnicznych (Załącznik D).

W związku z publikacją znowelizowanej normy na beton, w środowisku producentów betonu towarowego trwają prace nad nowelizacją, opracowanej z rekomendacji CEN, PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodnośćw celu dostosowania jej do wymagań nowej PN-EN 206:2014-04.

Małgorzata Pogorzelska

bez_tytulu.jpg

Rysunek: Zależności między EN 206 a normami dotyczącymi projektowania i wykonywania, normami dotyczącymi składników oraz badań wg PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Źródło: „Wiadomości PKN” 3/2015