Zawartość

Normy przyjazne dla MŚP

2016-05-13

zdjecie_normy_przyjazne_dla_msp.jpgMiędzynarodowe organizacje normalizacyjne (ISO i IEC) opublikowały „Guide for writing standards taking into account the needs of micro, small and medium-sized enterprises”. Podstawą nowej publi­kacji (ISO/IEC Guide 17: 2016) jest opracowany na szczeblu europejskim dokument, opublikowany przez CEN i CENELEC w 2010 roku (CEN/CLC Guide 17).

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) oraz Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) wspólnie przygotowały i opublikowały ISO/IEC Guide 17 „Guide for writing standard taking into account the needs of micro, small and medium-si­zed enterprises”. Ten przewodnik został przygotowa­ny przez Zarząd Techniczny ISO (ISO/TBM – Technical Management Board) oraz Zarząd Normalizacyjny IEC (IEC/SMB – Standardization Management Board) i opublikowany 1 marca 2016 r.

Celem CEN-CENELEC Guide 17 oraz ISO/IEC Guide 17 jest przekazanie wskazówek osobom zaangażowanym w proces opracowywania norm na szczeblach euro­pejskim i międzynarodowym. Przewodniki zawierają rekomendacje, w jaki sposób brać pod uwagę interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (np. spółek, które zatrudniają mniej niż 250 osób).

Elena Santiago Cid, Director General CEN i CENELEC twierdzi: „W CEN i CENELEC uważamy, że bardzo istotne jest, aby potrzeby małych i śred­nich przedsiębiorstw (MŚP) były brane pod uwagę podczas opracowywania norm. Poprzez zapewnie­nie, że nasze normy są przyjazne MŚP możemy im ułatwić stosowanie norm oraz umożliwić odnoszenie korzyści w postaci zwiększonej wydajności i popra­wy bezpieczeństwa pracowników i klientów. Normy stanowią podstawę innowacji i pomagają firmom roz­wijać się i tworzyć miejsca pracy. Szczególnie Normy Europejskie i Normy Międzynarodowe umożliwiają MŚP konkurowanie z dużymi firmami na równych zasadach, a także ułatwiają dostęp do rynków na ca­łym świecie”.

Gunilla Almgren, Prezydent SBS twierdzi: „SBS przyjmuje z aprobatą publikację ISO/IEC Guide, która jest bardzo potrzebna i uzupełnia pewną lukę. Szczególnie cieszy nas uznanie ekonomicznej wartości małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapewnienie, że ich interesy będą brane pod uwagę podczas opra­cowywania norm na szczeblu międzynarodowym. SBS wzywa do rozpowszechnienia przewodnika i za­stosowania jego rekomendacji w celu zagwaranto­wania opracowania wielu norm przyjaznych małym i średnim przedsiębiorstwom.”

Źródło: http://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR- 2016-02.aspx

Czytaj więcej artykułów w miesięczniku „Wiadomości PKN”