Zawartość

Porozumienie między UTK a PKN

2017-08-30
Porozumienie między UTK a PKN

Poprawa bezpieczeństwa w sektorze transportu kolejowego w Polsce, popularyzacja wiedzy o uregulowaniach na kolei, interoperacyjności, normalizacji i standaryzacji oraz informowanie o wspólnych działaniach Urzędu Transportu Kolejowego i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – takie założenia ma porozumienie zawarte przez Prezesów UTK i PKN.

Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 30 sierpnia 2017 r. podpisali porozumienie deklarujące współdziałanie i koordynację przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz upowszechniania normalizacji. Obie instytucje będą między innymi wspólnie organizować szkolenia dla przedstawicieli zarządców infrastruktury, przewoźników i samorządowców.

PKN deklaruje wspieranie UTK m.in. poprzez udzielanie pomocy w zakresie programowania szkoleń dotyczących normalizacji i typowania wykładowców. UTK będzie wspierał PKN przy przygotowywaniu raportów, opinii i analiz z zakresu normalizacji w transporcie kolejowym m.in. poprzez udostępnianie zbieranych przez siebie danych i materiałów dotyczących rynku kolejowego.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Natomiast jego wizją jest bycie nowoczesnym i otwartym urzędem, dbającym o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego.

Polski Komitet Normalizacyjny organizuje i koordynuje prace normalizacyjne. Misją PKN jest sprawna organizacja działalności normalizacyjnej zgodnie z rozwiązaniami europejskimi i międzynarodowymi wypracowanymi przy aktywnym współudziale krajowych ekspertów; wspierająca krajową politykę techniczną w celu ułatwienia wymiany handlowej oraz zapewnienia konkurencyjności polskim producentom.