Zawartość

Certyfikacja dla inteligentnych miast

2018-02-09
Certyfikacja dla inteligentnych miast

Miasta, a także jednostki samorządowe – gminy, powiaty – potrzebują odpowiednich wskaźników do pomiaru efektów ich działalności. Ale dotychczas nie istniały wskaźniki, które byłyby znormalizowane, spójne i umożliwiające porównania zmian na przestrzeni czasu.

Norma 37120

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował w lutym 2017 roku normę PN-ISO 37120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Ma ona pomagać miastom w kierowaniu i ocenie zarządzania efektami działalności w zakresie usług miejskich oraz jakości życia mieszkańców. Może być także pomocna na wszystkich szczeblach administracji państwowej do analiz i porównań stopnia rozwoju i określania potrzeb poszczególnych miast a także, po agregacji danych, większych jednostek administracyjnych czy też samorządowych. Podany w normie zbiór znormalizowanych wskaźników zapewnia ujednolicone podejście do tego, co jest mierzone i w jaki sposób pomiar ma być przeprowadzany. Wskaźniki te mogą być wykorzystywane do śledzenia i monitorowania postępów w działalności miasta, co pozwala także na planowanie przyszłych potrzeb miasta.

Czytaj więcej