Zawartość

Nowelizacja normy ISO/IEC 17025

2018-02-06
Nowelizacja normy ISO/IEC 17025

Najpopularniejsza norma dot. kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących została właśnie znowelizowana, tym samym uwzględnia najnowsze zmiany w środowisku laboratoryjnym i praktykach prac.

Norma ISO/IEC 17025:2017 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących stanowi międzynarodowe odniesienie dla laboratoriów wykonujących badania i wzorcowania na całym świecie.

Jakie korzyści wynikną z wdrożenia normy?

ISO/IEC 17025:2017 pozwala laboratoriom na wykazanie, że są one kompetentne pod względem technicznym, a wyniki ich badań są prawidłowe i wiarygodne. Wykorzystywanie normy ułatwi współpracę pomiędzy laboratoriami i innymi organizacjami, wesprze wymianę informacji i doświadczeń oraz harmonizację norm i procedur. Zaleca się, aby uznawanie wyników badań i wzorcowań pomiędzy krajami było ułatwione, jeśli laboratoria działają zgodnie z niniejszą normą i jeżeli uzyskały one akredytację jednostek, które są członkami porozumień o wzajemnym uznawaniu pomiędzy równoważnymi jednostkami działającymi zgodnie z niniejszą normą międzynarodową.

Dla kogo jest ISO/IEC 17025?

Norma jest przydatna dla każdej organizacji, która wykonuje badania, pobieranie próbek lub wzorcowanie i spodziewa się otrzymać wiarygodne wyniki. Obejmuje wszystkie typy laboratoriów, rozwijających swoje systemy zarządzania poprzez działania jakościowe, administracyjne i techniczne. Norma jest również przydatna dla uniwersytetów, ośrodków badawczych, rządów, organów regulacyjnych, organów kontroli i jednostek oceny zgodności. Wykorzystywać tę normę mogą również klienci laboratoriów, i jednostki akredytujące, aby potwierdzać lub uznawać kompetencje laboratoriów.

Jakie są główne zmiany w wersji 2017?

  • Zakres normy został znowelizowany i obejmuje badania, wzorcowanie i pobieranie próbek związane z wzorcowaniem i badaniem.
  • Podejście procesowe jest teraz zgodne z nowszymi normami takimi jak ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 15189 (wymagania dotyczące jakości i kompetencji laboratoriów medycznych) i ISO/IEC 17021-1 (wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania).
  • Norma skupia się obecnie bardziej na technikach informacyjnych i obejmuje wykorzystanie systemów komputerowych, zapisów elektronicznych oraz produkcję elektronicznych wyników i raportów.
  • Dodano nowy rozdział dot. podejścia opartego na ryzyku.

Laboratoria posiadające już akredytację ISO/IEC 17025:2005 będą miały 3 lata (od daty publikacji) na dostosowanie się do nowej normy.

ISO/IEC 17025:2017 została opracowana wspólnie przez ISO i IEC pod nadzorem Komitetu ISO ds. Oceny Zgodności (CASCO).

Kiedy norma pojawi się zbiorze PN?

Norma zostanie wdrożona do zbioru PN jako PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w marcu 2018 r. (w języku angielskim) dzięki pracy KT 6 ds. Systemów Zarządzania.

Oprac. na podstawie www.iso.org

J.S.