Zawartość

Wiadomości PKN 2/2018

2018-02-28
Wiadomości PKN 2/2018

Wszystkie działania podejmowane przez każdą organizację są obarczone ryzykiem. Ryzyka nie można wyeliminować, można jednak je zidentyfikować, zanalizować i ewaluować. Umiejętne zarządzanie ryzykiem ma zatem strategiczne znaczenie dla zarządzania przedsiębior­stwem. Zarządzanie ciągłością działania to z kolei zdolność do zaplanowania i zareagowania na nieko­rzystne sytuacje w celu kontynuacji działania na akceptowalnym, wcześniej zdefiniowanym poziomie. Te koncepcje uzupełniają się, tworząc razem całościowe podejście do ryzyka. O nowelizacji normy ISO 31000 Risk management, zarządzaniu ciągłością działania i ryzykiem przeczytają Państwo w bieżącym numerze Wiadomości PKN 2/2018.