Zawartość

Normalizacja w ochronie środowiska

2018-06-07
Normalizacja w ochronie środowiska

Wraz ze wzrostem światowej populacji każdy ma coraz większy udział w korzystaniu z zasobów naszej planety i tym samym wpływ na zmiany w środowisku. Wszyscy też chcemy, aby rozwój cywilizacyjny był zgodny z rozwojem ekologicznym. Jak zatem efektywnie dbać o środowisko i wspierać jego zrównoważony rozwój?

Priorytety

Ochrona środowiska polega na zachowaniu, zbilansowanym użytkowaniu, odnawianiu zasobów i składników przyrody np. roślin, zwierząt i zieleni w miastach i wsiach. Dotyczy również nadzoru nad dopuszczalnymi poziomami hałasu, jakością powietrza, wody i gleby. Kierunki działań instytucji unijnych i państw członkowskich w zakresie środowiska będą związane ze wzmocnieniem działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zwiększeniem odporności ekologicznej, przyspieszeniem tworzenia zasobooszczędnej gospodarki niskoemisyjnej czy ograniczeniem zagrożenia dla zdrowia i dobrobytu ludzi.

Powietrze

Bardzo ważna dla zdrowego życia i środowiska jest jakość powietrza. Komitet Techniczny CEN/TC 264 Air quality śledzi najnowsze badania techniczne związane z identyfikacją zanieczyszczeń powietrza; stale rozwija i uaktualnia wytyczne, które pozwalają na pomiar zanieczyszczeń w całej UE i porównanie wyników zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim. Przy PKN działa Komitet Techniczny 280 ds. Jakości Powietrza, który zajmuje się aspektami ogólnymi badań powietrza (terminologia, jednostki miar, wytyczne pobierania próbek, ocena wyników, meteorologia); metodami badań zawartości zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz w gazach odlotowych ze stacjonarnych źródeł emisji.

Woda

Stan wód płynących ma kluczowe znaczenie dla jakości życia ludzi i prawidłowego funkcjonowania ekosystemów zarówno wodnych, jak i lądowych. Odzwierciedla także stan środowiska i sposobu gospodarowania na terenach znajdujących się w otoczeniu cieków wodnych. Normalizacja działa w zakresie poprawy jakości wody. Cztery Komitety Techniczne PKN (KT 119, KT 120, KT 121, KT 122) opracowują normy z zakresu badań chemicznych, mikrobiologicznych i biologicznych wody, a w zbiorze Polskich Norm znajduje się ponad 200 norm dotyczących tych zagadnień.

Polskie Normy zawierają wiedzę o metodach badań i sprawdzone doświadczalnie wskazania analityczne czy też szczegółowe wytyczne postępowania badawczego. Metody badań umożliwiają porównywanie pomiarów i ocenę stanu środowiska oraz pomiary stanu i wpływu na środowisko takich czynników jak gazy odlotowe odprowadzane do atmosfery, ścieki, odpady, a także hałas.

Dużym zainteresowaniem cieszą się też normy dotyczące systemów zarządzania środowiskowego.

Strategiczne zarządzanie środowiskowe

Normy z rodziny ISO 14000 prezentują strategiczne podejście do spraw środowiskowych i obejmują wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia zarządzania środowiskowego. Mają one pomóc organizacjom, niezależnie od ich charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania na środowisko i efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów na każdym etapie działalności.

To się opłaca

Wdrożenie normy PN-EN ISO 14001 ułatwi organizacjom ochronę środowiska i reagowanie na zmiany warunków środowiskowych w zgodzie z potrzebami społecznymi i gospodarczymi. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów, zachowanie lokalnej bioróżnorodności i ekosystemów, a także podjęcie działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia – to jedne z podstawowych inicjatyw, które powinny być udziałem każdej firmy na rzecz ochrony środowiska. Takie podejście przyniesie korzyści także firmie – zwiększy jej wartość, pozwoli na sprawniejsze zarządzanie ryzykiem i zwiększenie konkurencyjności. Dzięki zaangażowaniu w ochronę środowiska firmy i organizacje będą także pozytywnie postrzegane na rynku zarówno przez swoich obecnych, jak i potencjalnych klientów.

Ochrona środowiska i normalizacja

Ponad 1000 norm dotyczących środowiska, w tym – zrównoważonych metod upraw, dostosowania się do zmian klimatycznych, ograniczenia wpływu na środowisko czy wykorzystania innowacyjnych technologii, które mają wspierać producentów żywności oraz norm związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem wody, ścieków, emisją zanieczyszczeń do atmosfery i gospodarowaniem odpadami – świadczy o rozległym zakresie tego zagadnienia i udziale normalizacji w jego optymalizacji przez wprowadzenie metod badań do powszechnego stosowania, opracowywanie metod referencyjnych czy wiarygodną weryfikację wyników.