Zawartość

Rola normalizacji w programie „Horyzont Europa”

2018-08-07
Rola normalizacji w programie „Horyzont Europa”

7 czerwca 2018 r. Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący Ramowego Programu Badań i Innowacji „Horyzont Europa” (FP9). CEN i CENELEC uznały tę propozycję za mającą ogromne znaczenie dla konkurencyjności europejskiego przemysłu oraz przyjmującą normalizację jako kluczowe narzędzie służące rozpowszechnieniu i wykorzystaniu działań w obszarze badań i innowacji.

„Horyzont Europa” ma znaczenie w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych (WRF), czyli planowanego budżetu unijnego na następne 7 lat, który ma służyć realizacji europejskich priorytetów po 2020 roku. Proponowany program „Horyzont Europa” ma na celu szerzenie doskonałości w Europie, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji, sprzyjanie konkurencyjności europejskiego przemysłu oraz zapewnienie realizacji unijnej polityki strategicznej poprzez wzmożoną współpracę międzysektorową. Program wejdzie w życie 1 stycznia 2021 na okres 7 lat, wypierając tym samym dotychczasowy Program „Horyzont 2020”.


Wkład w europejskie badania naukowe i innowacje

Europejska normalizacja jest kluczowym narzędziem do realizacji „Horyzontu Europa”, zapewniającym rozwój i wykorzystanie innowacji na europejskich i światowych rynkach.

Udział normalizacji w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej sięga początku lat dziewięćdziesiątych i dotyczy programów FP4 i FP5. W dalszych latach normalizacja stała się narzędziem pomocy horyzontalnej, istotnym we wszystkich obszarach badań.

W 2008 roku Rada Europejska uznała formalnie wnioskiem na temat normalizacji i innowacji „istotny wkład normalizacji w rozwój innowacji i konkurencyjności poprzez zwiększanie dostępu do rynków, ułatwianie współpracy pomiędzy nowymi i istniejącymi produktami, usługami i procesami, polepszanie ochrony użytkowników, zwiększanie wiary konsumentów w innowacje oraz rozpowszechnianie wyników badań”. Doświadczenia z FP6, FP7 oraz te najnowsze związane z programem „Horyzont 2020” wskazują, że udana integracja działań normalizujących w projektach z zakresu Badań i Innowacji prowadzi do znaczących rezultatów, które są szeroko rozpowszechniane nie tylko na rynkach europejskich, lecz także światowych. W ramach współpracy przy projekcie „Horyzont 2020” członkowie CEN i CENELEC wzięli udział w ponad 50 projektach badawczych.


Normalizacja i „Horyzont Europa”

Normalizacja będzie grała kluczową rolę w każdym z trzech proponowanych filarów nowej ramy badań:

  1. Otwarta Nauka

W ramach programu „Działania Marii Skłodowskiej-Curie” (MSCA) należącego do tego filaru, CEN i CENELEC mogą wspomóc rozwój wysoko wykwalifikowanej i wytrzymałej bazy kapitału ludzkiego w badaniach i innowacjach poprzez „Edukację o normalizacji”, wpierającą badaczy w rozwijaniu przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych i innowacyjnych.

  1. Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa

Normalizacja jest jednym z kluczowych czynników zrównoważonego rozwoju gospodarczego i konkurencyjności przemysłowej. W celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom (takim jak globalne ocieplenie, bezpieczeństwo społeczne, czysta energia itd.), CEN i CENELEC pracują już nad pięcioma priorytetowymi obszarami zdefiniowanymi przez Komisję Europejską w programie „Horyzont Europa”. Te obszary to:

  • zdrowie,
  • integracyjne i bezpieczne społeczeństwo,
  • cyfryzacja i przemysł,
  • klimat, energia i mobilność,
  • żywność i zasoby naturalne.
  1. Otwarte Innowacje

Poprzez ten filar Komisja Europejska chce zająć się zjawiskiem nowej fali przełomowych innowacji opartych na nowych, zaawansowanych technologiach, jak np. block-chain, sztuczna inteligencja, roboty i inne technologie, które wpływają na tradycyjne sektory takie jak produkcja, usługi finansowe, transport i energia. Prace zakresu europejskiej i międzynarodowej normalizacji już odnoszą się do takich problemów jak: wsparcie przemysłowych priorytetów i celów środowiskowych Unii Europejskiej, zarządzanie tożsamością, współpraca między systemami oraz związek między bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem.

Czytaj całość w "Wiadomościach PKN 7/2017"