Zawartość

Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych

2018-09-04
samochód tankujący

Komisja Europejska przygotowuje akt delegowany mający na celu aktualizację specyfikacji technicznych w załączniku II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE.


Dyrektywa w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE) została opublikowana w 2014 r. w ramach pakietu „Clean power for transport”. Sprężony gaz ziemny (CNG) i skroplony gaz ziemny (LNG) –  to alternatywne paliwa, o których m.in. mowa w tej dyrektywie. W porównaniu z innymi paliwami kopalnymi, gaz ziemny jest stosunkowo czysty (mniej emisji tlenków azotu, tlenków siarki, pyłu zawieszonego i CO2) i cichszy podczas spalania w silniku. W ten sposób pojazdy napędzane gazem ziemnym przyczyniają się do poprawy lokalnej jakości powietrza, a także do realizacji postanowień Porozumienia paryskiego dot. ograniczenia zmian klimatycznych.

Załącznik II dyrektywy 2014/94/UE odnosi się do specyfikacji technicznych zapewniających interoperacyjność infrastruktury paliw alternatywnych. Jego celem jest umożliwienie poruszania się po Europie bez martwienia się o to, czy na najbliższej stacji dystrybutor paliwa będzie miał końcówkę pasującą do naszego baku. Komisja Europejska zwróciła się do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie norm dotyczących specyfikacji technicznych (poprzez mandat M/533).
Interesariusze  europejscy  podzielili  pogląd, że Normy Międzynarodowe ISO 16923 dotyczą- ce stacji tankowania CNG i ISO 16924 dot. stacji tankowania LNG spełniły wymagania normalizacyjne i że nie było potrzeby opracowywania nowych Norm Europejskich. W marcu 2018 r. dwie Normy Międzynarodowe zostały przyjęte jako Normy Europejskie: EN ISO 16923 i EN ISO 16924. Normy te zostały wdrożone do zbioru PN jako:

PN-EN ISO 16923 Stacje tankowania gazu ziemnego. Stacje CNG do tankowania pojazdów

oraz

PN-EN ISO 16924 Stacje tankowania gazu ziemnego. Stacje LNG do tankowania pojazdów.


Komisja Europejska ma teraz możliwość aktualizacji specyfikacji technicznych w załączniku II dyrektywy 2014/94/UE za pomocą mechanizmu aktów delegowanych. Proces ten rozpocznie się we wrześniu 2018 r. W konsekwencji specyfikacje wymienione początkowo w załączniku do dyrektywy zostaną zastąpione odniesieniami do norm wymienionymi w akcie delegowanym.
Normy te zostały wdrożone do zbioru PN dzięki pracy PKN/KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego.


Źródło: www.cencenelec.eu