Zawartość

Cyfrowe nauczanie redefiniuje edukację

2019-06-04
Cyfrowe nauczanie redefiniuje edukację

Wyobraźmy sobie doświadczanie wydarzeń historycznych w sposób, w jaki one faktycznie przebiegały albo odkrywanie biologii komórkowej w 3D z wnętrza ciała. Teraz to możliwe dzięki wykorzystaniu rzeczywistości wirtualnej.

W Azji, Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Afryce technologie cyfrowe umożliwiają uczniom/stu­dentom efektywniejsze uczenie się.

Łączność i Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligen­cja (AI), uczenie maszynowe i algorytmy, rzeczywistość wirtualna i wspomagana (VR/AR) to innowacyjne, prze­łomowe technologie, które zmieniają sposób, w jaki ży­jemy, komunikujemy się, zapewniamy opiekę zdrowotną, bawimy się, uprawiamy ziemię i pracujemy.

To samo dotyczy nauczania. Uczniowie wszystkich grup wiekowych na całym świecie przygotowują się na swoją przyszłość, a branża edukacyjna analizuje systemy na­uczania. To jednak wykracza poza kształcenie pierwszego i drugiego stopnia. Starzejące się społeczeństwa pracują­ce dłużej w środowiskach kształtowanych na nowo przez technologie będą potrzebować regularnych szkoleń lub kształcenia ustawicznego.

Co więcej, część tych technologii zapewnia ludziom w krajach rozwijających się, miejscach oddalonych od „cywilizacji” lub niepełnosprawnym ruchowo możliwość uczenia się, co polepsza ogólną jakość życia.

Kształcenie wysokiej jakości dla wszystkich

Poprzez kształcenie możliwe jest poprawienie jakości życia i stworzenia podstaw dla zrównoważonego rozwo­ju. Cel 4 Zrównoważonego Rozwoju ONZ (United Nations Sustainable Development Goal (SDG)) – Kształcenie wyso­kiej jakości (Quality education) – ma zapewnić równy do­stęp do szkół pierwszego i drugiego stopnia i umożliwić ich bezpłatne ukończenie. Ma także na celu zapewnienie równego dostępu kobiet i mężczyzn do przystępnego i dobrego jakościowo kształcenia technicznego, zawodo­wego oraz szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytetów, bez względu na płeć czy niepełnosprawności.

Jak technologia wpływa na całą branżę edukacyjną?

AI i łączność już teraz przynoszą nauczaniu duże korzyści. Na przykład, im więcej danych mamy, tym więcej, dzięki analizie, możemy się z nich nauczyć. Algorytmy mogą wy­szukiwać i porównywać dane z różnych kontekstów uczenia się tak, aby sprawdzić, jakie działanie przyniesie najlep­sze wyniki edukacyjne. To obejmuje systemy zarządzania nauczaniem, interaktywne środowiska edukacyjne, inteli­gentne systemy korepetycyjne, gry edukacyjne oraz zajęcia edukacyjne bogate w dane.

Instytucje oświatowe i miejsca pracy wymagają regu­larnego szkolenia nauczycieli, pedagogów, uczniów i pra­cowników w zakresie poprawiania umiejętności obsługi komputera.

Organy administracyjne potrzebują norm zawierających wytyczne niezbędne dla dostawców oprogramowania IT dla szkół zapewniających, że technologia jest niezależna od urządzeń i ekosystemów, a także w pełni interoperacyjna. Pozwoli to uniknąć zamykania szkół w jednym konkretnym systemie i umożliwi nauczycielom wybranie najlepszego doświadczenia edukacyjnego dla swoich uczniów.

Co więcej, w cyfrowym nauczaniu konieczne jest zapew­nienie bezpieczeństwa i poufności danych. Dane stworzo­ne podczas procesu nauczania mogą być przechowywane i udostępniane. Jeśli uczniowie odgrywają role, wykorzy­stując „osobowość online”, którą można zhakować i użyt­kować niezgodnie z przeznaczeniem, mogą zostać błędnie sprofilowani jako inna osoba.

Wyzwania

Mimo iż wiele krajów wykorzystuje zasoby cyfrowe w edu­kacji, nadal dużo trzeba zrobić, aby włączyć informatykę do nowoczesnych systemów edukacji na całym świecie. Kraje dostrzegają korzyści, jakie dają zaktualizowane cy­frowe zasoby szkoleniowe w porównaniu z przestarzałymi papierowymi podręcznikami szkolnymi. Potrzebnych jest więcej norm, aby zagwarantować, że wszystkie technologie informatyczne wykorzystywane do uczenia się, edukacji i szkoleń będą działać płynnie, będą wolne od przeszkód i zamkniętych ekosystemów. Ostatecznym celem powinno być umożliwienie wszystkim, niezależnie od używanych urządzeń, korzystania z najlepszych dostępnych doświad­czeń edukacyjnych.

Przyszłość nauczania

Edukacja cyfrowa cały czas się rozwija. Lekarze mogą pro­wadzić transmisje kompleksowych operacji dla studentów na całym świecie, natomiast służby udzielające pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych przygotowują się na wypadek śmiertelnych chorób lub katastrof w miastach za pomocą programów do gier VR.

W miejscach pracy, fabrykach, szpitalach czy biurach pra­cownicy są ciągle szkoleni, aby rozumieć nowe rozwiązania IT i coraz bardziej zautomatyzowane procesy.

Normy Międzynarodowe IEC i ISO w zakresie kształcenia i szkoleń pomogą rozwinąć digitalizację edukacji, zapewnia­jąc twórcom oprogramowania i sprzętu interoperacyjność i bezpieczeństwo danych, zwiększając tym samym dostęp­ność i poprawiając ogólną jakość edukacji globalnej.

 

Cały artykuł czytaj w „Wiadomościach PKN 5/2019”