Zawartość

Czy zmiany klimatyczne wpływają na zarządzanie organizacją?

2019-08-08
Czy zmiany klimatyczne wpływają na zarządzanie organizacją?

Skoro jedne z największych firm na świecie szacują, że ryzyko związane z przystosowaniem się do zmian klimatycznych to dla ich przedsiębiorstw koszt wy­noszący blisko bilion dolarów, to nie można go igno­rować.

Ekstremalne warunki pogodowe, wzrost temperatury i emisje gazów cieplarnianych mogą mieć negatywny wpływ na działanie przedsiębiorstw. Ale mogą również dawać nowe możliwości. Niedawny raport Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wykazał, że grupa największych światowych przedsiębiorstw, wartych łącznie blisko 17 bln USD, wyceniła koszty ryzyka zmian klimatycznych dla swojej działalności na prawie 1 bilion USD. Z dru­giej strony doceniono potencjalne zyski z możliwości biznesowych w ponaddwukrotnie większym stopniu. Przygotowanie solidnych planów adaptacji do zmian klimatu jest więc kluczem do sukcesu w biznesie.

Norma ISO 14090 Adaptation to climate change – Principles, requirements and guidelines jest pierwszą normą ISO z tej dzie­dziny i ma pomóc organizacjom w ocenie skutków zmian kli­matu i wprowadzeniu planów skutecznej adaptacji. Pomaga w zidentyfikowaniu ryzyka i zarządzaniu nim, a także w wyko­rzystaniu wszelkich możliwości, jakie mogą przynieść zmiany klimatu. Określa ramy działania, które umożliwiają organiza­cjom odpowiednie uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu podczas projektowania i wdrażania polityk, strategii, planów i działań.

John Dora, współprzewodniczący Grupy Roboczej, która opracowała normę, powiedział, że zmiany klimatu, takie jak nieoczekiwane zmiany pogody i temperatury, mogą mieć zna­czący wpływ na wynik finansowy organizacji, jeśli ta nie jest odpowiednio na nie przygotowana, powodując uszkodzenie infrastruktury lub zakłócenie ich działalności: „Zrozumienie wpływu klimatu dotyczy nie tylko osób wdrażających działania w dziedzinie klimatu. Decyzje organizacyjne są podejmowane na podstawie ryzyka i możliwości, więc zrozumienie odporno­ści jest przydatne w całym łańcuchu wartości np. w zakupach, inwestycjach i ubezpieczeniach”.

Współprzewodniczący Liang Sun dodał: „Norma ISO 14090 umożliwi organizacjom ocenę i przygotowanie się do zmian klimatycznych i sprawi, że będą one bardziej odporne. Pomoże im także dostrzec potencjalne możliwości maksymalizacji wy­korzystania zasobów lub nowych źródeł przychodów”.

Nowa norma ISO jest przydatna wszystkim rodzajom or­ganizacji, niezależnie od tego, czy mają plany adaptacyjne. Norma ISO 14090 została opracowana przez Grupę Roboczą ISO/TC 207/SC 7/WG 9 High Level Framework on Adaptation; sekretariat ISO/TC 207 jest prowadzony wspólnie przez kra­jowe jednostki normalizacyjne Chin i Kanady.

ISO/TC 207 pracuje również nad innymi normami, w których będą zawarte dalsze wytyczne w zakresie zmian klimatycznych:

  • ISO 14091, Adaptation to climate change – Vulnerability, impacts and risk assessment;
  • ISO 14092, GHG Management and related activities: require­ment and guidance of adaptation planning for organizations including local governments and communities.

Norma zostanie wdrożona do zbioru PN na początku przy­szłego roku jako PN-EN ISO 14090 Adaptacja do zmian kli­matu – Zasady, wymagania i wytyczne dzięki pracy PKN/KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego.