Zawartość

Kształtowanie nowej przyszłości z normami zarządzania innowacjami

2019-09-26
Kształtowanie nowej przyszłości z normami zarządzania innowacjami

Innowacyjność to nie tylko kilka świetnych pomysłów. To kreowanie wartości i pomoc firmom w ich stałej adaptacji i rozwoju. ISO opracowuje nową serię Norm Międzynarodowych obejmujących zarządzanie innowacjami.

Innowacyjność to coraz ważniejszy czynnik wpływający na sukces firmy, który zwiększa jej możliwości do przystosowania się do zmieniają­cego się świata. Nowatorskie pomysły prowadzą do wprowadzenia lepszych sposobów wykonania pracy, a także powstania nowych rozwiązań do generowania zysków i poprawiania stabilności firmy. Jest to ściśle związane z odpornością firmy, ponieważ pomaga zro­zumieć i reagować na trudne wyzwania, wykorzystać możliwości, które mogą przynieść, a także wykorzy­stać kreatywność zarówno własnych pracowników, jak i osób współpracujących.

Ostatecznie wielkie pomysły i nowe wynalazki są często wynikiem całej serii małych przemyśleń i zmian, z których wszystkie zostały skutecznie wy­chwycone i pokierowane. Jednym z najbardziej efek­tywnych sposobów osiągnięcia tego celu jest wdro­żenie systemu zarządzania innowacjami.

System zarządzania innowacjami

Zapewnia on podejście systemowe w kwestii inte­gracji innowacyjności na wszystkich szczeblach fir­my, aby wykorzystać i stworzyć możliwości rozwoju nowych rozwiązań, systemów, produktów i usług. Pierwsza Norma Międzynarodowa obejmująca taki system została właśnie opublikowana.

ISO 56002, Innovation management – Innovation management system – Guidance obejmuje wszyst­kie aspekty zarządzania innowacjami, począwszy od tego, jak rozwijać pierwsze pomysły, aż po sposoby sprzedaży na rynku czegoś nowego. Bierze pod uwagę kontekst, w jakim firma działa, kulturę, strategię, pro­cesy oraz wpływy. Obejmuje wiele typów działalności, w tym produkty i usługi, modele biznesowe, innowacje organizacyjne i więcej; może być stosowana do wszyst­kich typów organizacji bez względu na ich rozmiar.

Norma ISO 56002 – korzyści

Alice de Casanove, Przewodnicząca Komitetu Technicznego ISO, który opracował tę normę, uważa, że ISO 56002 pomoże firmom zwiększyć możliwo­ści biznesowe oraz ich wydajność na wiele różnych sposobów: „Każda firma, która chce zapanować nad swoimi przyszłymi potrzebami, musi uwzględnić pew­ne aspekty zarządzania innowacyjnością. Oznacza to, że muszą ewoluować i dostosowywać się do zmian, aby dotrzymać kroku trendom rynkowym i społecz­nym”.

„Wyzwanie polega na ustaleniu tego, co zapewni przewagę konkurencyjną i stworzy wartość na przy­szłość, czyli jakie strategiczne działania należy podjąć. ISO 56002 może pomóc firmom w tworzeniu nowych propozycji wartości i zmaksymalizować ich potencjał w sposób uporządkowany, zapewniając wskazówki, jak najlepiej uchwycić swoje pomysły, skutecznie je przetestować i zarządzać związanym z nimi ryzykiem i szansami”.

ISO 56002 może również pomóc zaszczepić kultu­rę innowacji w firmie – dodaje de Casanove – przez wykorzystanie kreatywności i motywacji każdego pracownika, a ostatecznie poprawienie współpracy, komunikacji i wydajności firmy.

Pozostałe dokumenty

ISO 56002 uzupełnia dwa inne niedawno opubli­kowane dokumenty z serii: ISO 56003, Innovation management – Tools and methods for innovation part­nership – Guidance oraz ISO/TR 56004, Innovation Management Assessment – Guidance.

Przyszłe uzupełnienia obejmują:

  • ISO 56000, Innovation management – Fundamentals and vocabulary;
  • ISO 56005, Innovation management – Tools and methods for intellectual property management – Guidance;
  • ISO 56006, Innovation management – Strategic intelligence management – Guidance;
  • ISO 56007, Innovation management – Idea mana­gement.

ISO 56002 opracowano w ISO/TC 279, Innovation management, którego sekretariat prowadzi AFNOR, francuska jednostka normalizacyjna.