Zawartość

Wybory do Rady Normalizacyjnej 2019

2019-09-30
Wybory do Rady Normalizacyjnej 2019

OGŁOSZENIE

PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

O WYBORACH DO RADY NORMALIZACYJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (zwaną dalej ustawą) (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1483) i § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wyborów członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 239, poz. 2041) ogłaszam wybory do Rady Normalizacyjnej działającej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy w skład Rady Normalizacyjnej wchodzą, w liczbie nie więcej niż po 5 osób, przedstawiciele:

  1. ogólnopolskich organizacji gospodarczych;
  2. ogólnopolskich organizacji pracodawców;
  3. krajowych lub regionalnych organizacji, których celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów;
  4. ogólnopolskich organizacji zawodowych i naukowo-technicznych;
  5. szkół wyższych i nauki.

Wybory są przeprowadzane spośród kandydatów zgłoszonych przez powyższe organizacje na podstawie ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Rozporządzenie jest dostępne na stronie internetowej PKN.

Wybory są przeprowadzane przez komisję wyborczą powołaną zarządzeniem Prezesa PKN na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy. Komisja działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

Do dnia 31 października 2019 r. organizacje określone w art. 19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy powinny dokonać pisemnego zgłoszenia kandydatów na członków Rady Normalizacyjnej lub zgłosić jedynie zamiar uczestnictwa w wyborach. Organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata, który może być zgłoszony wyłącznie przez jedną organizację.

W zgłoszeniu należy podać krótką charakterystykę zawodową kandydata. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Normalizacyjnej lub jedynie zamiaru uczestnictwa w wyborach powinno zostać przesłane w podanym powyżej terminie na adres siedziby PKN:
 

Polski Komitet Normalizacyjny

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
 

z dopiskiem na kopercie „Wybory do Rady Normalizacyjnej”
 

Lista kandydatów z podziałem na grupy określone w art. 19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy sporządzona przez komisję wyborczą na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie zamieszczona na stronie internetowej PKN.
 

 

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

dr inż. Tomasz Schweitzer
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Dokumenty

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym