Zawartość

Połączona przyszłość

2019-10-10
Połączona przyszłość

W 2018 roku wspólnie z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną (IEC) ISO opublikowało pierwszą na świecie normę (ISO/IEC 30141) harmonizującą architekturę referencyjną Internetu Rzeczy (IoT) – kompleksowego zbioru miliardów inteligentnych urządzeń połączonych za pośrednictwem sieci Internet. Dzięki zastosowaniu normy IoT będzie efektywniejszy, bezpieczniejszy, odporny na zagrożenia i lepiej chroniony.

Urządzenia IoT

Urządzenia i systemy IoT w coraz większym stopniu pojawiają się w wielu, jeśli nie we wszystkich, aspek­tach współczesnego życia. Niektóre z nich są już do­brze znane i powszechnie używane na rynkach krajo­wych i konsumenckich, jednak najwięksi użytkownicy Internetu Rzeczy działają w sektorach: przemysłowym, opieki zdrowotnej, komunalnym oraz rolniczym. Krótko mówiąc, dowolna technologia wzbogacona słowem smart/inteligentny najprawdopodobniej zostanie włą­czona do szybko rosnącej rodziny IoT; na przykład: inteligentne liczniki, inteligentne samochody, inteli­gentne karty, inteligentne fitness trackery, inteligentne miasta, smartfony, inteligentne zegarki (smartwatche), inteligentne media, inteligentne rolnictwo, inteligent­na opieka zdrowotna, a nawet inteligentna produkcja uważana za kolejną rewolucję przemysłową.

Normy IoT

Normy z zakresu Internetu Rzeczy tworzą wspólny grunt dla tematów takich jak terminologia czy archi­tektury referencyjne, które pomogą twórcom rozwinąć interoperacyjny ekosystem. ISO/IEC 30141 zawiera podstawy i ramy odniesienia do wielu norm opraco­wanych przez JTC 1/SC 41. „Zauważyliśmy potrzebę architektury referencyjnej w celu maksymalizacji korzy­ści i redukcji ryzyka” – wyjaśnia Coallier, przewodniczą­cy podkomitetu ISO. Inną fundamentalną normą jest ISO/IEC 20924 Information technology – Internet of Things (IoT) – Definition and vocabulary. „Bardzo ważne jest, by osoby zajmujące się IoT mówiły tym samym językiem”. ISO/IEC 20924 oraz ISO/IEC 30141 za­pewniają niezbędne słownictwo.

Grupą roboczą, która pracowała nad ISO/IEC 30141, przewodził dr Jie Shen z Chin; wspierało go dwóch redaktorów współpracujących: Wei Wei z Niemiec oraz Östen Frånberg ze Szwecji. „IoT to wiele możliwości, a także wiele zagrożeń” – mówi dr Jie Shen. „Konieczne jest stworzenie idealnego mechanizmu, który pozwoli nam pokonać zagrożenia; to samo w so­bie jest kwestią szczegółów”.

Większość tych szczegółów zapewnia wiele norm wydanych przez podkomitety JTC 1, natomiast ISO/IEC 30141 dostarcza architekturę referencyjną, która składa je w jedną całość, razem z nowymi norma­mi, nad którymi pracuje JTC 1/SC 41. „ISO/IEC 30141 zapewnia wspólną ramę dla twórców IoT” – wyjaśnia Coallier. „Norma ta opisuje główne cechy charakte­rystyczne IoT, model konceptualny oraz architekturę referencyjną” – dodaje. Opisy zostały wzbogacone wieloma przykładami.

Całość artykułu można przeczytać w „Wiadomościach PKN” 6/2019.