Zawartość

Budowanie odporności

2019-11-25
Budowanie odporności

Norma dotycząca ciągłości działania – ISO 22301 – została właśnie znowelizowana.

Klęski żywiołowe, pożary, problemy związane z łańcuchem dostaw lub ataki cybernetyczne to tylko niektóre z wielu nieoczekiwanych, ale możliwych wydarzeń stanowiących zagrożenie dla sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej. Spójne i solidne planowanie ciągłości działania w przypadku wystąpienia katastrofy jest najlepszą obroną.

Niepewność nigdy nie była bardziej pewna, a zakłó­cenia w działalności gospodarczej to kluczowy element będący przedmiotem trosk większości managemen­tu. Posiadanie skutecznych planów ciągłości działa­nia jest kluczem do przywrócenia operacji firmowych. ISO 22301 Bezpieczeństwo i odporność – Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania to pierwsza na świecie Norma Międzynarodowa określa­jąca wymagania dotyczące planowania, ustanowienia, wdrożenia, eksploatowania, monitorowania, przeglą­dania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania, aby w sytuacji wystąpienia incydentów za­kłócających działalność chronić się przed nimi, ograni­czyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, być na nie przygotowanym, reagować oraz odtworzyć działalność wdrażania i utrzymywania skutecznego planu ciągłości działania. Umożliwia organizacji skuteczniejszą reakcję i szybszą regenerację, zmniejszając tym samym wpływ na ludzi, produkty i wyniki finansowe organizacji.

Norma ta została ostatnio znowelizowana, tak aby pozostała aktualna i adekwatna oraz nadal zaspoka­jała potrzeby rynku. James Crask, Convenor z grupy ekspertów ISO, która opracowała normę, powiedział, że łączy ona niektóre z najlepszych światowych prak­tyk, aby pomóc organizacjom wszelkiego rodzaju efek­tywnie reagować na zakłócenia i je przezwyciężać.

„ODPORNA ORGANIZACJA to organizacja, która jest w stanie dostosować się do zmian, jest świadoma, gdzie znajdują się jej słabe punkty i ma plany reago­wania na wypadek, gdyby coś poszło źle” – powiedział.

„SZYBKA REAKCJA na zakłócenia w działalności go­spodarczej wymaga dogłębnego zrozumienia tego, co jest ważne dla organizacji, przejrzystych planów reago­wania i pracowników, którzy znają swoją rolę w danym zdarzeniu.

ISO 22301 pomaga organizacjom zrobić to wszystko, dając w ten sposób gwarancję swoim klientom, dostaw­com, organom regulacyjnym i innym interesariuszom, że są oni nie tylko przygotowani na zakłócenia, lecz także gotowi na przyszłość.”

Kluczowe ulepszenia najnowszej wersji obejmują czy­telniejszą strukturę i terminologię, aby ułatwić lepsze zrozumienie tego, co jest wymagane, oraz zachować zgodność ze wszystkimi innymi normami systemu za­rządzania ISO.

ISO 22301 została opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 292 Security and resilience, któ­rego sekretariat prowadzi SIS – szwedzka jednostka normalizacyjna.

Norma zostanie wdrożona do zbioru PN w 2020 r. jako PN-EN ISO 22301 Bezpieczeństwo i odporność – Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania, dzięki pracy PKN/KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności.

PKN prowadzi również szkolenie nt. normy PN-EN ISO 22301 – zapraszamy!

 

Źródło: „Wiadomości PKN 11/2019”