Zawartość

Normy Europejskie dla gospodarki o obiegu zamkniętym

2020-03-05
Normy Europejskie dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym to priorytet Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), zaprezentowanego 11 grudnia 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Komisja Europejska uznała, że Normy Europejskie są niezbędnym uzupełnieniem unijnego prawodawstwa dla gospodarki obiegowej wspierającym m.in. rozporządzenia dotyczące ekoprojektu i etykiet efektywności energetycznej.

Po opublikowaniu w 2015 r. Ogólnego Planu Działań Gospodarczych Komisja Europejska zwróciła się do trzech europejskich organizacji normalizacyjnych - CEN, CENELEC i ETSI - o opracowanie norm wspie­rających wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie aspektów efektywności materiałowej produktów zwią­zanych z energią, obejmujących następujące aspekty: wydłużenie okresu użytkowania produktu, możliwość ponownego wykorzystania komponentów lub recy­klingu materiałów z produktów po zakończeniu ich użytkowania, wykorzystanie w produktach ponownie użytych komponentów i/lub materiałów pochodzą­cych z recyklingu.

W tym kontekście Wspólny Komitet Techniczny CEN-CENELEC 10 Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign (CEN-CLC/JTC 10), którego sekretariat jest prowadzony przez NEC, Niderlandzki Komitet Elektrotechniczny, opublikował w 2019 r. następujące normy:

  • EN 45555:2019 General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy-related pro­ducts (prPN-EN 45555 Ogólne metody oceny moż­liwości recyklingu i odzysku urządzeń związanych z energią);
  • EN 45556:2019 General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products (prPN-EN 45556 Ogólna metoda szaco­wania odsetka ponownie używanych komponentów w przypadku produktów związanych z energią);
  • EN 45558:2019 General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products (PN-EN 45558:2019 Ogólna metoda deklarowania wykorzystania kluczowych surowców w produktach związanych z energią);
  • EN 45559:2019 Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products (PN-EN 45559:2019 Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności ma­teriałowej produktów związanych z energią).

Komitetem wiodącym w zakresie współpracy z CEN-CENELEC/JTC 10 jest PKN/KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią.

Norma EN 45555 General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy-related pro­ducts umożliwia ocenę zdolności do recyklingu i od­zysku produktów związanych z energią oraz zawiera kompleksowe wytyczne do opracowania norm dla poszczególnych produktów w sposób zharmonizo­wany. Uwzględnia procesy przetwarzania produktów wycofanych z eksploatacji w celu oceny zdolności do recyklingu i odzysku produktu związanego z energią lub niektórych jego części lub materiałów. Szczególną uwagę zwraca się również na poziomy zdolności do recyklingu i odzysku surowców krytycznych.

Ponadto EN 45555 zapewnia, że we wszystkich nor­mach dotyczących poszczególnych produktów, obej­mujących zdolność do recyklingu i odzysku danego produktu związanego z energią, stosowane będą te same metody i metryki. Norma EN 45555 jest też pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia stopnia możliwości recyklingu i odzysku w przyszłych pro­duktach, co pozwoli na lepsze wykorzystanie naszych ograniczonych zasobów.

Źródło: „Wiadomości PKN 2/2020”