Zawartość

Technologia informacyjna dla inteligentnych miast

2020-07-28
Technologia informacyjna dla inteligentnych miast

Miasta mogą czerpać korzyści z powszechnego wykorzystania danych i technologii. Jednak aby wykorzystać korzyści płynące z nowych technologii potrzebne są normy. Umożliwiają nie tylko dostarczenie konkurencyjnych cenowo i efektywnych produktów i usług, które mogą funkcjonować razem, ale zapewniają także jasne opisy najlepszych praktyk i umożliwiają wdrożenie wspólnego podejścia do rozwiązania wspólnych problemów.

IEC opracowała wiele norm, które są bardzo istotne w efektywnym funkcjonowaniu miast. Zidentyfikowano ponad 1800 norm niezbędnych dla miast w sektorach takich jak: energetyka, oświetlenie, transport i usługi miejskie. Jednak inteligentne miasta wymagają holistycznego podejścia. W rezultacie, IEC przyjmuje metodologię systemową, dzięki której lepiej uwzględniona jest złożoność inteligentnych miast.

Normy dla inteligentnych miast mogą pomóc miastom na całym świecie w szybszym i efektywniejszym korzystaniu z najlepszych globalnych praktyk i stwarzają nowe możliwości dla przemysłu. W obszarze technologii informacyjnej IEC współpracuje z ISO. Według Heng Qiana, lidera wspólnej grupy roboczej IEC i ISO ds. Inteligentnych miast (ISO/IEC JTC 1/WG 11), „JTC 1 skupia się na aspektach teleinformatyki. Wiele technologii wykorzystywanych w inteligentnych miastach, takich jak inżynieria oprogramowania, sztuczna inteligencja czy poufność opiera się na normach opracowanych przez JTC 1”.

Nowa norma opublikowana

W październiku 2019 IEC i ISO opublikowały nową normę ISO/IEC 30146, która zapewnia wskaźniki i metody oceny do pomiaru funkcjonalności różnych systemów teleinformatycznych w mieście. Opracowano wskaźniki do oceny takich systemów jak transport miejski, bezpieczeństwo publiczne i usługi zarządzania miastem. Mogą być stosowane do holistycznego pomiaru inteligentnego miasta lub dostosowane do pomiaru poszczególnych części miasta.

Prace nad normami

Trwają prace nad teleinformatycznymi ramami odniesienia dla inteligentnych miast. Opublikowane zostaną trzy normy, z których każda dotyczyć będzie innego punktu widzenia w mieście i skupia się na obawach dotyczących każdego z nich, a które będą wykorzystywane przez urzędników ds. informacji miejskiej podczas planowania i wdrażania inteligentnego miasta. Ramy obejmą procesy biznesowe, zarządzanie wiedzą i inżynierię. „Teleinformatyka daje interesariuszom w inteligentnym mieście wspólne zrozumienie pełnych ram”.

Trwają także prace nad dwoma innymi normami, które obejmą terminologię danych inteligentnych miast i platform cyfrowych.

ISO/IEC 21972 ustanowi ogólne zasady dla wskaźnika ontologii wysokiego poziomu (indicator upper level ontology - IULO), który umożliwia przedstawienie definicji wskaźnika i danych używanych do jego uzyskania.

ISO/IEC 24039 to kolejna opracowywana norma, która zdefiniuje cyfrową platformę inteligentnego miasta na poziomie podstawowym. Dzieląc wspólną platformę cyfrową, sektory takie jak transport publiczny lub usługi rządowe mogłyby łatwo udostępniać dane lub uprościć dostęp użytkowników do swoich ofert.

Obszary dalszych prac

Można oczekiwać, że nowe obszary zainteresowania pracami normalizacyjnymi w dziedzinie teleinformatyki, takie jak cyfrowe bliźniaki, wiarygodność i wykorzystanie danych, znajdą swoją drogę do inteligentnych miast. Jednak, co stwierdza Qian, „musimy sobie zdawać sprawę z wyjątkowości inteligentnych miast i ich wymagań teleinformatycznych. Będą one wymagać interoperacyjności danych, koordynacji miejskich systemów operacyjnych i platformy dla otwartych danych”.

Inne interesujące tematy obejmują modele danych miasta i inteligentną wizualizację miasta. Inteligentne miasta będą musiały zintegrować dane z wielu systemów, a ramy będą niezbędne do zintegrowania informacji. Dzięki inteligentnej wizualizacji miasta użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pojedynczej platformy, która gromadzi różne punkty danych o mieście i jego różnych systemach w czasie rzeczywistym i wizualnie. Takie postępowanie zapewnia informacje kontekstowe na temat środowiska i różnych systemów działających w mieście.

Jak jednak zauważa Qian: „musimy działać szybko, ponieważ miasta potrzebują tych norm”.

Cały artykuł w „Wiadomościach PKN 7/2020”