Zawartość

ENERGIA DLA STARZEJĄCEGO SIĘ ŚWIATA

2021-08-12
ENERGIA DLA STARZEJĄCEGO SIĘ ŚWIATA

Ludność świata się starzeje, a to sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na energię. Im jesteśmy starsi, tym więcej zużywamy energii, a zwłaszcza prądu. Przeprowadzone w USA badania wykazały, że w słonecznych stanach ludzie w podeszłym wieku używają latem klimatyzacji częściej niż inni. Zużycie energii wzrasta wraz z zamożnością, a w społeczeństwach zachodnich to emeryci są często najzamożniejsi. Od 30 roku życia ludzie zaczynają zużywać coraz więcej energii. W miarę jak rosną ich dochody, zaczynają kupować coraz więcej elektroniki użytkowej i kupują też większe domy.

Technologia w służbie seniorom

Osoby starsze – ludzie w wieku powyżej 70 lat – w coraz większym stopniu zależą od usług i urzą­dzeń medycznych, czy to w domu, czy w szpitalu. W wielu częściach świata, w Australii, Kanadzie, Chinach, Europie, Japonii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych, najnowszych technologii używa się do monitorowania samodzielnie mieszkających senio­rów albo do pomocy w ich codziennym funkcjonowa­niu. Urządzenia alarmujące czy wiele innych narzędzi aktywnego wspomagania życia (AAL), takich jak sys­temy aktywowane głosem, zużywają energię elek­tryczną, uważa się je jednak za niezbędne do tego, aby ludzie mogli samodzielnie pozostawać w swoich domach tak długo jak to możliwe. Inteligentne domy są wyposażone w zaawansowane technologicznie systemy zapewniające automatyzację zadań domowych, łatwiejszą komunikację i bezpieczeństwo. Wbrew pozorom inteligentne domy są odpowiednie przede wszystkim dla osób o specjalnych potrze­bach, a zwłaszcza dla osób starszych. To jest postęp, ale ma swoją cenę – większe zużycie energii.

Efektywność energetyczna

Wyższa efektywność energetyczna (EE) to jeden ze sposobów zmniejszenia rosnącego śladu wę­glowego, jaki wytwarza nasz starzejący się świat. Tutaj mogą pomóc Normy Międzynarodowe IEC. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) umieściła efektywność energetyczną w centrum swoich prac związanych z opracowywaniem norm. Utworzyła specjalną grupę doradczą ACEE (Komitet Doradczy ds. Efektywności Energetycznej), która zajmuje się kwestiami związanymi z efektywnością energetyczną. Grupa ta koordynuje działania zwią­zane z efektywnością energetyczną wewnątrz IEC i zachęca do systemowej perspektywy przy opra­cowywaniu norm dot. efektywności energetycznej. Aby pomóc komitetom technicznym IEC uporać się z EE, opublikowała dwa przewodniki IEC Guide 118 i IEC Guide 119.

Energia ze źródeł odnawialnych jest czystsza

Czysta energia elektryczna jest wytwarzana w róż­ny sposób z energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, morskiej i geotermalnej – one nie zanieczyszczają środowiska, tak jak produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych. Kraje na całym świecie stopniowo przechodzą na odnawialne źródła energii, w nie­których przypadkach dlatego, że ułatwiają one, np. tym, którzy nie mieli dostępu do energii elektrycznej, uzyskanie jej.

IEC opracowuje normy, które pomagają budować i użytkować w bezpieczny i efektywny sposób wszyst­kie systemy energii odnawialnej. Co najmniej pięć komitetów technicznych IEC zajmuje się tymi kwe­stiami, w tym IEC/TC 82 , który opracowuje normy dla słonecznych systemów fotowoltaicznych (PV) czy IEC/TC 88, który wydaje publikacje dotyczące systemów energii wiatrowej. Z kolei Komitet TC 82 publikuje serię IEC 60904 dotyczącą urządzeń PV i wszystkich ich zróżnicowanych części.

Prosta oszczędność – prąd stały na stałe

Ponieważ odnawialne źródła energii, takie jak słoń­ce i wiatr, wytwarzają prąd stały (DC), podejmuje się próby mające na celu korzystanie z prądu stałego, od jego wytworzenia aż do użycia, bez jego zamiany na prąd zmienny (AC). Urządzenia konsumenckie, które działają na prąd stały to sprzęt na baterie, elektroni­ka, komputery, oświetlenie LED, pojazdy elektryczne i inne. W konwencjonalnej sieci elektrycznej energia jest przesyłana na duże odległości za pomocą prądu zmiennego (AC). Prąd stały staje się realną alternaty­wą, ponieważ coraz więcej rozproszonych systemów zasilania (takich jak panele słoneczne lub małe turbiny wiatrowe) jest wykorzystywanych jako uzupełnienie jednokierunkowej transmisji z elektrowni do użytkow­nika końcowego. Używanie prądu stałego bez potrze­by jego konwersji na prąd zmienny daje oszczędności energii. Utrata energii jest niewielka albo nie ma jej w ogóle, w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy jeden rodzaj prądu przekształca się na inny.

Wyobraźmy sobie przyszłość, w której wszystkie inteligentne domy są zasilane prądem stałym, oszczę­dzając w ten sposób znaczne ilości energii. Wiele norm IEC przygotowuje grunt pod możliwe przełączenie się na prąd stały. IEC/TC 8 opracowuje normy dla nisko­napięciowych systemów prądu stałego (LVDC), które mogą mieć zastosowanie w niektórych inteligentnych domach. PKN/KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej jest komitetem wiodą­cym w zakresie współpracy z IEC/TC 8.

Nasz świat zmienia się bardzo szybko i żeby nadążyć za tempem zmian, należy planować, jak radzić sobie ze starzeniem się społeczeństw, nie tylko jeśli cho­dzi o dobrostan i niezależność seniorów, lecz także o zapotrzebowanie na energię; na styku tych kwestii pojawiają się prace IEC.

Czytaj całość artykułu w „Wiadomościach PKN 7/2021”