Zawartość

Usługi ochrony zdrowia

2017-08-10
Usługi ochrony zdrowia

W ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) funkcjonuje ponad 20 Komitetów Technicznych zajmujących się opracowywaniem Norm Europejskich (i innych dokumentów normalizacyjnych) z zakresu ochrony zdrowia.

Wymagania zawarte w dokumentach odnoszą się głównie do systemów informatycznych tzw. „e-zdrowia” oraz (i te stanowią dominującą część tematyki) wyrobów medycznych i produktów powiązanych, ich jakości, działania i bezpieczeństwa. Na przestrzeni kilku ostatnich lat widoczna stała się tendencja do poszerzania działań normalizacyjnych w obszarze ochrony zdrowia o usługi. Jest to uzasadniane potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i jakości oferowanych usług, a także większą świadomością samych konsumentów, którzy obecnie bez problemów mogą przemieszczać się po całej Europie, by skorzystać z wybranej przez siebie oferty.

W ramach rozszerzania normalizacji w obszarze ochrony zdrowia o usługi, powoływane są pod patronatem europejskich organizacji normalizacyjnych wspólne Grupy Doradcze i Zadaniowe oraz nowe Organy Techniczne (Komitety Techniczne i Komitety Projektowe). OT aktywnie zajmują się tematyką usług w obszarze opieki zdrowotnej w ramach europejskich organizacji normalizacyjnych.

Od 2010 roku powołano następujące Komitety Techniczne i Projektowe, których tematyka mieści się w obszarze usług związanych z ochroną zdrowia:

  • CEN/TC 362 Healthcare services – Quality management systems (współpraca – Komitet Techniczny 6 ds. Systemów Zarządzania)
  • CEN/TC 403 Aesthetic surgery and aesthetic non-surgical medical services (z którym z ramienia PKN współpracuje Komitet Zadaniowy 502 ds. Usług Chirurgii Estetycznej)
  • CEN/TC 414 Services in Osteopathy (rozwiązany po opracowaniu normy)
  • CEN/TC 424 Care services for cleft lip and/or palate (rozwiązany po opracowaniu Raportu Technicznego)
  • CEN/TC 427 Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy (projekty norm z zakresu CEN/ TC 427 opiniowane są w Komitecie Zadaniowym 506 ds. Usług Lekarzy z Dodatkowymi Kwalifikacjami w Dziedzinie Homeopatii)
  • CEN/TC 449 Quality of care for elderly people in ordinary or residential care facilities (utworzony w kwietniu 2016 r.; na szczeblu krajowym dokumenty opracowywane w CEN/TC 449 będą opiniowane w Radzie Sektorowej Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny)
  • CEN/TC 450 Minimum requirements of patient involvement in person-centred care (utworzony w czerwcu 2016 r.; w ramach PKN dokumenty opracowywane w CEN/TC 450 będą opiniowane w Radzie Sektorowej Sektora Usług).

W czerwcu 2017 r. PKN powołał KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia (komitet wiodący w zakresie współpracy z ISO/TC 304 Healthcare administration).

Zakres tematyczny KT 324 obejmuje: zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia w tym klasyfikację, terminologię, praktyki zarządzania oraz ocenę proce­sów działań niemedycznych.

Celem działania KT 324 jest upowszechnianie spraw­dzonych praktyk zarządzania, które są korzystne zarówno dla zarządzających (racjonalizacja kosztów, zwiększenie efektywności, poprawa wizerunku), jak i pacjentów oraz podopiecznych placówek (lepsza i bezpieczniejsza opieka). A ponadto:

  • harmonizacja i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
  • promocja skuteczności w ochronie zdrowia
  • promocja jakości usług.

Temat normalizacji usług w obszarze ochrony zdrowia wzbudza wiele kontrowersji. W opinii środowiska lekarskiego niektórych krajów, m.in. Polski, działania podejmowane przez Komisję Europejską oraz organizacje normalizacyjne są niepotrzebne, ingerują w kompetencje krajów członkowskich w tym zakresie oraz mogą prowadzić do zrównania usług prowadzonych w ramach opieki zdrowotnej z tymi o charakterze czysto komercyjnym; dążenie do znormalizowania, zharmonizowania i uproszczenia działań na bazie norm może doprowadzić do niewłaściwego zrozumienia potrzeb pacjenta oraz ograniczyć możliwości leczenia. Wskazuje się również, że Normy Europejskie mogą nie być tak obszerne i szczegółowe, jak istniejące standardy postępowania medycznego, a tym samym spowodować obniżenie jakości opieki medycznej.

Można się spierać, czy normalizacja usług w obszarze ochrony zdrowia jest potrzebna i czy przyniesie wymierne korzyści. Odpowiedź na to pytanie będzie trudna – dopiero przyszłość pokaże, czy w ogóle, a jeżeli tak, to w jaki sposób, usługodawcy wdrożą postanowienia zawarte w normach. Stosowanie norm jest dobrowolne i jedynie prawa rządzące rynkiem mogą wymóc na oferentach sięgnięcie po dokumenty opracowane w ramach europejskich organizacji normalizacyjnych.

Jak uczestniczyć w normalizacji 

Źródło: „Wiadomości PKN” 2/2017