Zawartość

WYKONAWCA I ZAMAWIAJĄCY

TWOJA ROLA A FINANSOWANIE OPRACOWANIA NORMY

Możesz być Wykonawcą prac normalizacyjnych albo Zamawiającym prace normalizacyjne. Zależy to od rodzaju opracowywanego tematu i jego źródła finansowania zgodnie z poniższym schematem:

Kto finansuje naglowek-03.jpg

BUDŻET PAŃSTWA ŚRODKI ZAINTERESOWANYCH

Kto finansuje-03.png

Kto finansuje-04.png

Dotyczy tematów priorytetowych - wdrożenie norm europejskich, a w szczególności zharmonizowanych, tłumaczenia norm europejskich lub międzynarodowych  Dotyczy tematów i projektów norm zgłoszonych przez zainteresowane środowisko

Kto finansuje-05.png

Kto finansuje-06.png

Umowa z PKN o opracowanie tematu normalizacyjnego (TN) Umowa z PKN o prace na zamówienie (PZ)

Kto finansuje-07.png

Kto finansuje-08.png

Twoja firma jest
WYKONAWCĄ
prac normalizacyjnych
Twoja firma jest
ZAMAWIAJĄCYM
prace normalizacyjne

 

Szczegółowe informacje na temat zasad finansowania działalności normalizacyjnej znajdziesz w Zarządzeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej.

Dowiedz się, jakie korzyści i możliwości daje rola Wykonawcy prac normalizacyjnych lub Zamawiającego prace normalizacyjne.

 

WYKONAWCA

Twoja rola

Wykonawcą jest podmiot, który opracowuje projekt polskiej wersji normy lub dokumentu normalizacyjnego (tłumaczenie normy).

Praca ta jest finansowana z budżetu państwa i dotyczy jedynie wybranych norm.

Wymagane jest, by Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie z dziedziny opracowywanej   normy.

 

Twoja praca

 • podpisujesz umowę z PKN;
 • opracowujesz projekt polskiej wersji normy zgodnie z procedurami PKN;
 • pracujesz według ustalonego w umowie harmonogramu;
 • jesteś poddawany ocenie po każdej zakończonej umowie.

 

Twoje korzyści

 • wpływ na kształt normy;
 • szerokie kontakty biznesowe;
 • wymiana doświadczeń z najlepszymi specjalistami w danej branży;
 • zyskujesz prestiż i doświadczenie;
 • zarabiasz.

 

Twoje narzędzia

Narzędzia lub informacje

Gdzie szukać: clicksearch-02.png

Szablony Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych →

Strona internetowa PKN - Szablony PKN

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej →

Strona internetowa PKN –
Procedury dotyczące finansowania

Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC →

Strona internetowa PKN - Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC

Strona internetowa PKN - Część 3: Reguły dotyczące struktury i redagowania publikacji CEN-CENELEC (Dyrektywy ISO/IEC – Część 2, zmodyfikowana) (2014)

Program prac PKN →

Strona internetowa PKN –

Program prac PKN

 

Twoja przyszłość w normalizacji

Zaangażuj się w normalizację także na inne sposoby:

Propozycje udziału w normalizacji

Gdzie szukać: clicksearch-02.png

Weź udział w ankiecie powszechnej →

Strona internetowa PKN - Wykaz projektów PN do ankiety

Pracuj w polskich Organach Technicznych (OT) →

Strona internetowa PKN - Organy Techniczne PKN

Strona internetowa PKN - Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Zostań ekspertem WG →

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG CEN/CENELEC

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG ISO lub IEC

Zamów opracowanie Polskiej Normy własnej  → Strona internetowa PKN - Jak zamówić opracowanie norm

 

ZAMAWIAJĄCY

Twoja rola

Zamawiającym jest podmiot, który:

 • opracował projekt normy, którą jest zainteresowany;
 • zawarł z PKN umowę o prace na zamówienie (PZ);
 • finansuje powstanie nowej normy lub polskiej wersji językowej normy.

 

Twoja praca

 • podpisujesz umowę z PKN;
 • opracowujesz i dostarczasz do PKN projekt normy, której powstaniem jesteś zainteresowany;
 • współpracujesz z Organami Technicznymi tworzącymi normy w Polsce: wymieniasz informacje, otrzymujesz opinie i uwagi.

 

Twoje korzyści

 • opracowywana jest norma potrzebna w Twojej branży;
 • realny wpływ na zapisy w normie i dokumentach normalizacyjnych;
 • szerokie kontakty biznesowe;
 • wymiana doświadczeń z najlepszymi specjalistami w danej branży;
 • dostęp do najnowszych informacji z rynku;
 • możliwość planowania nowych inwestycji;
 • przewaga nad konkurentami.

 

Twoje narzędzia

Narzędzia lub informacje

Gdzie szukać: clicksearch-02.png

Szablony Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych →

Strona internetowa PKN - Szablony PKN

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej →

Strona internetowa PKN - Procedury dotyczące finansowania

Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC →

Strona internetowa PKN - Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC

Strona internetowa PKN - Część 3: Reguły dotyczące struktury i redagowania publikacji CEN-CENELEC (Dyrektywy ISO/IEC – Część 2, zmodyfikowana) (2014)

Program prac PKN →

Strona internetowa PKN – Program prac PKN

 

Twoja przyszłość w normalizacji

Zaangażuj się w normalizację także na inne sposoby:

Propozycje udziału w normalizacji

Gdzie szukać: clicksearch-02.png

Weź udział w ankiecie powszechnej →

Strona internetowa PKN - Wykaz projektów PN do ankiety

Pracuj w polskich Organach Technicznych (OT) →

Strona internetowa PKN - Organy Techniczne PKN

Strona internetowa PKN - Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Zostań ekspertem WG →

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG CEN/CENELEC

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG ISO lub IEC

Zostań wykonawcą prac normalizacyjnych → Strona internetowa PKN - Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych